27 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29/11/2022

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Παρακαλείσθε την 29η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 160/2021 απόφασης Λιμεναρχείου Στυλίδας)
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 161/2021 απόφασης Λιμεναρχείου Στυλίδας)
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 162/2021 απόφασης Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 163/2021 απόφασης Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 164/2021 απόφασης Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 165/2021 απόφασης Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή Κοντοχρήστου Ελένης κ.λ.π.) 
8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή Μπλαθούρα Κων/νου κ.λ.π.) 
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 1830/2022 απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας) 
10. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 163/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
11. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 164/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
12. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 165/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
13. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 166/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
14. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 167/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
15. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 168/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
16. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 169/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
17. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 170/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
18. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 171/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
19. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 172/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
20. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 173/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
21. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 174/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
22. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 192/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
23. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 193/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
24. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 194/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
25. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 195/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
26. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 196/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
27. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 197/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
28. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 213/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
29. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 214/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
30. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 215/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
31. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 216/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
32. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 217/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
33. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου αναφορικά με την αριθμ. 218/2022 απόφαση Λιμενάρχη Στυλίδας και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
34. Λήψη απόφασης για την παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Τρίγκα Βασιλείου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 
35. 7 η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2022 
36. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων κάτω του ποσού των 1.000.000,00 ευρώ, για το έτος 2022 
37. Υποβολή αιτήματος περί αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της αριθμ. 41388/30-5- 2019 απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Κτιρίου και Μετατροπή του σε Κέντρο Πολιτιστικών Δράσεων στο παραλιακό Μέτωπο Αγίου Κωνσταντίνου» 
38. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 5373/20-5-2022 απόφασης ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ περί ένταξης της πράξης με τίτλο «Έργα Δικτύων και Αποχέτευσης & Ε.Ε.Λ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Καμένων Βούρλων» με κωδικό ΟΠΣ 5062174 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
39. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών «Αποκατάσταση βλαβών υπόσκαφων και καθιζήσεων τμημάτων παραλιακού δρόμου Καινούργιου στη Δ.Ε.. Καμένων Βούρλων» 
40. Χορήγηση 2ης παράτασης χρονικής διάρκειας της αριθμ. πρωτ. 10902/21-12-2020 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων»

Πίνακας Αποδεκτών Συκιώτης Ιωάννης  Πενταλιός Λεωνίδας  Παπαγρηγορίου Νικόλαος  Καραμανώλης Αθανάσιος  Κριτσόβας Δημήτριος  Αντύπας Αντύπας  Τρίγκας Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα...

25 Νοεμβρίου 2022

Καινούργιο Φθιώτιδας: Ο λιθόκτιστος ναός της Αγίας Αικατερίνης και η ιστορία της θαυματουργής εικόνας της

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Η ιστορία του Ιερού Ναού της Αγίας Αικατερίνης στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στο Καινούργιο Λοκρίδος.

Η εκκλησία γιορτάζει την μνήμη της Αγίας Αικατερίνης στις 25 Νοεμβρίου.

Λίγα μέτρα από την θάλασσα του Μαλιακού κόλπου στην παραλία του Καινούργιου Λοκρίδος σε ένα κατάφυτο και συνάμα ευλογημένο τόπο, εδώ και 200 χρόνια στο Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», στέκει αγέρωχος και ευλογεί όλη την περιοχή ο λιθόκτιστος ιστορικός Ναός της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της Πανσόφου.

Η ιστορία ανοικοδόμησης του Ναού χάνεται πίσω στο χρόνο.
Ο τόπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το όνομα και την Χάρη της Αγίας καθότι το 1834 βρέθηκε εκεί πάνω σε ένα ψηλό δέντρο η εικόνα της Αγίας Αικατερίνης.

Σε εκείνον τον τόπο υπήρχαν ερείπια παλαιού ορθόδοξου Ναού, που όμως δεν γνωρίζουμε σε ποιον Άγιο ή σε ποια Αγία ήταν αφιερωμένος.

Μελισσοκόμοι από την νήσο Σκιάθο σε εκείνον τον βαλτώδη τόπο είχαν τοποθετήσει τα μελίσσια τους. Σε κάποια από τις επισκέψεις τους, ερχόμενοι με την βάρκα τους από την γειτονική Εύβοια, έβλεπαν ένα φως πάνω στο δέντρο. Αυτό το γεγονός επαναλήφθηκε πολλές φορές ώσπου αποφάσισαν να ανέβουν στο δέντρο για να εξιχνιάσουν, τι ήταν αυτό το φως.

Και ω του θαύματος! Βρήκαν μέσα σε μία κουφάλα του δέντρου την εικόνα της Αγίας Αικατερίνης να είναι λουσμένη από ουράνιο φως.

Με ευλάβεια πήραν της εικόνα στα χέρια τους και φώναξαν τους κατοίκους του παραπλησίου χωριού Θρόνιο. Εναπέθεσαν την Εικόνα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Θρονίου, ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα και ανέπεμψαν δεήσεις και ικεσίες στον Θεό.

Η Εικόνα όμως κατά θαυματουργικό τρόπο επέστρεψε ξανά στην θέση της, πάνω στο δέντρο, εκεί όπου την βρήκαν οι μελισσοκόμοι, δείχνοντας το θέλημα της Αγίας, ότι σε αυτό τον τόπο πρέπει να ανοικοδομηθεί το σπίτι της.

Το 1835 κατασκευάστηκε από τους ευλαβείς κατοίκους του χωριού ο λιθόκτιστος Ναός που υπάρχει σήμερα και λίγα χρόνια αργότερα στις 13 Ιουνίου τελέσθηκε η πρώτη Θεία Λειτουργία.

Εις ανάμνησιν αυτής της πρώτης Θείας Λειτουργίας, κάθε ...

Διαβάστε όλο το άρθρο και δείτε όλε τις φωτογραφίες στο fonografos.net
Διαβάστε περισσότερα...

Ομιλία για τους κινδύνους των παιδιών στο διαδίκτυο στον Άγιο Κωνσταντίνο

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ομιλία με θέμα «Παρενόχληση, εθισμός και άλλοι πιθανοί κίνδυνοι που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά στο διαδίκτυο. Πρόληψη και αντιμετώπιση», διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίου Κωνσταντίνου, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καμένων Βούρλων.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 στις 17:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου.

Η εποχή που διανύουμε είναι κρίσιμη για την προστασία των παιδιών από κάθε μορφής κινδύνου. Ιδιαίτερα για τους κινδύνους του διαδικτύου, πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά ώστε να τους αναγνωρίζουν και να αναζητούν βοήθεια. Αυτό προϋποθέτει ότι οι γονείς πρώτα πρέπει να είναι σε θέση να τους αναγνωρίζουν και να τους προλαμβάνουν, όσο είναι εφικτό. Οι προβληματισμοί των γονέων για το θέμα αυτό είναι σημαντικοί, γι’ αυτό και ο Σύλλογος προσμένει τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας με τα σχολεία που συνεχίζονται και φέτος.

Προτεινόμενα θέματα ομιλιών σε γονείς και μαθητές:
- Πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με το διαδίκτυο (εθισμός, παρενόχληση κλπ.).
- Ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας.
- Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ μαθητών/Σχολική βία.
- Διαχείριση άγχους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καμένων Βούρλων:

kkkamenon@mwlos.gr
Τηλ.: 2235350208 και 2235350212

Διαβάστε περισσότερα...

21 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23/11/2022

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Παρακαλείσθε την Τετάρτη 23η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19.00 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καμένων Βούρλων, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου «Χρήστος Παπαγρηγορίου», Αγίου Παντελεήμονος 8 – 35008 Καμένα Βούρλα, όπου θα πραγματοποιηθεί η 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καμένων Βούρλων
2. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023- 2024 του Δήμου Καμένων Βούρλων
3. Αντικατάσταση μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
4. Εξέταση αίτησης της Κοτοπούλη Αικατερίνης του Ιωάννη περί αύξησης των ωρών ημερήσιας απασχόλησής της (πλήρης απασχόληση) , βάσει των διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-2-2016) όπως έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.α΄/31-7-2017) 
5. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2022 
6. Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Καμένων Βούρλων Γ΄ τριμήνου 2022 σωρευτικά 
7. Καθορισμός συντελεστών τελών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης για το οικονομικό έτος 2023 
8. Επιβολή και καθορισμός συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2023 
9. Καθορισμός ύψους, διαδικασίας και τρόπου καταβολής του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών Δήμου Καμένων Βούρλων 
10. Αναπροσαρμογή τέλους κοινοχρήστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων κ.λ.π.) 
11. Δωρεάν συμμετοχή του Δήμου Καμένων Βούρλων στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ ΣΟΛΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
12. Δωρεάν συμμετοχή του Δήμου Καμένων Βούρλων στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «ΧΑΛΚΙΟΡΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
13. Δωρεάν συμμετοχή του Δήμου Καμένων Βούρλων στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «ΠΥΡΓΟΣ ΣΟΛΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
14. Δωρεάν συμμετοχή του Δήμου Καμένων Βούρλων στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
15. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καμένων Βούρλων στην Περιοχή Παρέμβασης του νέου προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 
16. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καμένων Βούρλων έτους 2023 

Οι εισηγήσεις των θεμάτων και λοιπά σχετικά στοιχεία, θα αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, για ενημέρωσή τους.

---------------------

To ΔΣ θα μεταδοθεί 'ζωντανά' - Live streaming
 

Δείτε εδώ την "Εισήγηση του 7ου θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου της 23-11-2022"

Δείτε εδώ το "25/2022 πρακτικό συνεδρίασης ΟΕ της 21/10/2022

Διαβάστε περισσότερα...

18 Νοεμβρίου 2022

Άγιος Κωνσταντίνος: Εργασίες στο υπό αναμόρφωση κτίριο της πρώην αποθήκης του Γεωργικού Συνεταιρισμού

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απομάκρυνσης της σκεπής του υπό αναμόρφωση κτιρίου της πρώην αποθήκης του Γεωργικού Συνεταιρισμού Αγίου Κωνσταντίνου.
Όπως ενημερώνει ο Δήμος Καμένων Βούρλων, το υλικό της στέγης, το οποίο είναι κατασκευασμένο από αμίαντο, απομακρύνθηκε τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς όρους, με γνώμονα την προστασία της υγείας των πολιτών.

Στο σημείο παραβρέθηκαν, προκειμένου να επιβλέψουν την πρόοδο των εργασιών, ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, κ. Ιωάννης Συκιώτης, η Γ.Γ. του Δήμου, κ. Βάνα Φύκα, ο Αντιδήμαρχος, κ. Λεωνίδας Πενταλιός, ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Καροπλέσης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκε προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικού κτιρίου και μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικών δράσεων στο παραλιακό μέτωπο Αγίου Κωνσταντίνου», προϋπολογισμού 1.205.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Η αναβάθμιση του υφιστάμενου κτίσματος (εμβαδού 326,43 τ.μ.) περιλαμβάνει:

– Τη δημιουργία δυο χώρων, ο ένας για πολλαπλές χρήσεις και ο άλλος για στεγασμένες μικρής κλίμακας εκδηλώσεις.
– Την προσθήκη ισόγειου κτιρίου, εμβαδού 90,57 τ.μ., σε επαφή με το υφιστάμενο, όπου θα χωροθετηθούν οι αναγκαίοι χώροι υγιεινής για τους χρήστες του συγκροτήματος. Προβλέπονται ξεχωριστοί χώροι ανδρών – γυναικών με αντίστοιχα WC ΑμεΑ.
– Δημιουργία υπερυψωμένης αυλής εν είδει εξώστου σε επαφή με το υφιστάμενο κτίσμα, προς την πλευρά της θάλασσας.
– Πλατεία η οποία θα συναρθρώνει τις κινήσεις – λειτουργίες.
– Περίφραξη και τέσσερις εισόδους, εκτεταμένες φυτεύσεις – ζώνες πρασίνου, καθώς και μικρός χώρος στάθμευσης για τους εργαζόμενους στον χώρο, φιλοξενούμενους και ΑμεΑ.

Διαβάστε περισσότερα...

17 Νοεμβρίου 2022

Πολυτεχνείο 1973 – Επέτειος – Αφιέρωμα

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Το ΕΟΑ σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων συμμετέχει στον εορτασμό της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, παρουσιάζοντας την ταινία "Πολυτεχνείο 1973" με σπάνιο αρχειακό υλικό εικόνας και ήχου

Διαβάστε περισσότερα...

12 Νοεμβρίου 2022

ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΕΝ ΚΡΑΝΙΩ !

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Του Γιάννη Σκούφια [ Οικονομολόγος - Ενεργός Πολίτης ] – 12/11/2022

Ο Blogger μας έδωσε τη δυνατότητα μέσω των σχολίων να εκφράζουμε την άποψή μας, τη διαμαρτυρία μας, την αντίρρηση μας ή την συναίνεση μας, στα όσα ο αρθρογράφος καταθέτει. Αυτή η δυνατότητα είναι σίγουρα θετική αλλά έχει και αρνητικές επιπτώσεις που οδηγούν σε νοσηρές καταστάσεις.

Ο αρθρογράφος ως αποστολέας παίρνει επωνύμως την ευθύνη των γραφομένων του, ενώ ο σχολιαστής, ανώνυμα ή με ψευδώνυμο, ξέρει σε ποιον απευθύνεται και μπορεί με το σχόλιό του να κατασυκοφαντήσει τον αρθρογράφο, να τον χλευάσει, να διαστρεβλώσει τα λεγόμενά του. Δεν αντιμάχεται τις ιδέες του αλλά το πρόσωπο του. .
Αυτό παρατηρώ ότι συμβαίνει κάθε φορά που αναρτώ ένα άρθρο κάνοντας κριτική στη διοίκηση του Δήμου για πράξεις ή παραλήψεις.

«ΑΝΩΝΥΜΑ Ο.Φ.Α.- Όπου Φυσάει ο Άνεμος» με το νεφελώδες ιδεολογικό στίγμα που τα διακρίνει, προσπαθούν με γκεμπελίστικες πρακτικές, με θράσος, με τσογλανιά, με λάσπη στον ανεμιστήρα, να με δυσφημήσουν αποφεύγοντας να κοιτάξουν στους καθρέφτες τους !
ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΕΝ ΚΡΑΝΙΩ !!!

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ
Είμαι ένας ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ που ενημερώνομαι, κρίνω, προτείνω και κυρίως ΔΕΝ αγωνίζομαι «περί πάρτης», ΔΕΝ το παίζω «πόντιος πιλάτος», ΔΕΝ είμαι στρουθοκάμηλος !

ΓΙΑΤΙ ΓΡΑΦΩ (και γιατί θα συνεχίσω να γράφω)
… Τα άρθρα που αναρτώ δεν τα κάνω για να γίνω γνωστός ή να αποκτήσω αξιώματα. Δεν έχω ανάγκη να αποδείξω σε κανέναν τίποτα. Κάνω, ως πολίτης, αυτό που πρέπει και περπατάω με ψηλά το κεφάλι. Πιστεύω ότι κάνω το σωστό. Αυτό που λέει η συνείδησή μου..

… Γράφω για να περάσω το μήνυμα ότι (α) πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε το δένδρο (προσωπικό συμφέρον) και να αρχίσουμε να κοιτάζουμε το δάσος (κοινό συμφέρον) και (β) να σταματήσουμε να ενεργούμε με «κοίτα τη δουλίτσα σου», «ου μπλέξεις», «κάνε πως δεν είδες, δεν άκουσες», «προσπέρνα το πρόβλημα», «μην παίρνεις θέση» … διότι αυτά έχουν οδηγήσει σε μια εικόνα γενικευμένης διαπλοκής και διαφθοράς…

… Γράφω για να περάσω το μήνυμα ότι ο «Covid-Sikiotis-2014” είναι ύπουλος γιατί δεν αφήνει τον τόπο να ανασάνει και απαιτείται επαγρύπνηση και αγώνας για την καταπολέμησή του και για να μην μολύνει και άλλους επίδοξους «βεζίρηδες» !

… Γράφω για να περάσω το μήνυμα ότι η εποχή του ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ανήκει στο παρελθόν. Όλοι όσοι θέλουν να έχουν θέσεις εξουσίας πρέπει να κατανοήσουν ότι είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτούν σε αυτούς που τους εξέλεξαν.

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

… ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑ οτι θα είμαι Υποψήφιος Δήμαρχος
… ΔΕΝ είμαι σε κανένα σχήμα υποψηφίου Δημάρχου
… ΕΧΩ, όμως, πολιτική θέση, κοινωνική στάση, δηλωμένη άποψη.
… Και ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ( βλ. συν. άρθρο μου )

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
… Οι πολίτες που εκφέρουν άποψη για τα δημοτικά δρώμενα και ειδικά όταν ασκούν κριτική σε έναν επώνυμο συμπολίτη τους ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ.
… Οφείλουν να μιλούν με το ονοματεπώνυμό τους. Αυτό λέγεται ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Από αυτά που διαβάζω στα σχόλιά σας δεν είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί η τοπική κοινωνία να περάσει σε μια εποχή κανονικότητας. Μου θυμίζουν αυτό που ο Ροϊδης έλεγε :
«Βαρύ οπωσδήποτε αποβαίνει το θέαμα ολόκληρης της Ελλάδος μεταβαλλόμενης εις λιβάδιον κομματικής πτηνοτροφίας !».
-----------------------------------

Συνημμένο σχετικό άρθρο της 19/1/2022 (click εδώ)


Διαβάστε περισσότερα...

10 Νοεμβρίου 2022

Καμένα Βούρλα- Σταμάτησαν για φαγητό και τους «ξαλάφρωσαν» το αμάξι

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Βοηθήστε να βρεθούν πράγματα σημαντικά για τη μελέτη της τοπικής πανίδας…

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε ομάδα επιστημόνων που συμμετέχει στη δράση της δακτυλίωσης ειδών ορνιθοπανίδας στις ΖΕΠ Οίτης και Σπερχειού, για λογαριασμό της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού - Οίτης και ΠΠ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.

Στα Καμένα Βούρλα, όπου σταμάτησαν για φαγητό, έπεσαν θύμα κλοπής. Συγκεκριμένα, αφήσανε το αυτοκίνητό τους (Dacia Duster) στη γωνία Γερ. Βασιλειάδη και Μακεδονίας στις 16:00’ και απομακρυνθήκαν μερικές δεκάδες μέτρα για φαγητό.


Όταν επέστρεψαν σε αυτό, γύρω στις 17:30’, με έκπληξη είδαν να έχει αφαιρεθεί η κλειδαριά από τη θέση του οδηγού και είχαν κλέψει:

1) μαύρη θήκη με φωτογραφική μηχανή Cannon Pawershot SX60,
2) σακίδιο πλάτης Osprey χρώματος μαύρο-κίτρινο,
3) σακίδιο Quechua χρώματος χακί,
4) σακίδιο πλάτης Karrimor χρώματος μαύρο – κόκκινο,
5) σακίδιο γκρι- πράσινο.

Μέσα στα σακίδια, όμως εκτός από είδη ρουχισμού, υπήρχαν πολύ σημαντικά πράγματα, όπως διαβατήριο, φορητός υπολογιστής Dell Vostro 3500, δύο σκληροί δίσκοι, φωτογραφική μηχανή Nikon D7200, τηλεφακός 55-300 μμ, κ.ά.

Από τους δράστες σίγουρα κάποια πράγματα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Οι σκληροί δίσκοι έχουν ελάχιστη αξία μεταπώλησης, τα αρχεία που έχουν όμως είναι πολύ σημαντικά και έχουν πληροφορίες και για τη μελέτη της τοπικής πανίδας.

Όποιος έχει δει την κλοπή ή έχει εντοπίσει κάποια από τα κλεμμένα πράγματα, θα παρακαλούσαμε να επικοινωνήσει με το ΑΤ Καμένων Βούρλων στο οποίο έγινε και η καταγγελία της κλοπής. Μάλιστα στο σημείο γινόντουσαν έργα και ίσως κάποιος από το συνεργείο να αντιλήφθηκε ύποπτες κινήσεις. Επίσης αν υπάρχουν κοντινές κάμερες στο χώρο με υλικό από την 26η Οκτωβρίου στις ανωτέρω ώρες, θα βοηθούσε επίσης σημαντικά.

Διαβάστε περισσότερα...

Απαλλοτριώσεις στην παράκαμψη του Αγίου Κωνσταντίνου

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Λαμία, 10 Νοεμβρίου 2022
Δελτίο Τύπου


Σε συνέχεια του από 19-10-2022 σχετικού δελτίου τύπου, μετά από συνεργασία του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022.

Συγκεκριμένα, δεσμεύονται 28.010.026,67 ευρώ, που αφορούν στην καταβολή χρηματικών ποσών για απαλλοτριώσεις στην παράκαμψη του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων - για εκτάσεις στο έργο «Βελτίωση της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, τμήμα Παράκαμψης Αγίου Κωνσταντίνου» στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

Συνεπώς, τα δύο κρίσιμα βήματα της ολοκλήρωσης των σχετικών κτηματολογικών πινάκων και της δέσμευσης των απαραίτητων πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υλοποιήθηκαν. Οι διαδικασίες προχωρούν γρήγορα.

Θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση για την πορεία των βημάτων μέχρι την καταβολή των ποσών στους δικαιούχους.

Διαβάστε περισσότερα...

09 Νοεμβρίου 2022

Ενημερωτική εκδήλωση για την ενδοοικογενειακή βία την Κυριακή 13 Νοεμβρίου στον Μώλο

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Ενδοοικογενειακή βία: Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της και η αντιμετώπισή της από το νόμο» συνδιοργανώνουν ο Δήμος Καμένων Βούρλων και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Γυναικών Μώλου, με τη συμμετοχή του Συμβουλευτικού Κέντρου Λαμίας και του Αστυνομικού Τμήματος Καμένων Βούρλων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος Μώλου την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 στις 17:30.

Ομιλήτριες:

Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας
• Κωνσταντία Γουλιάμου – Σύμβουλος Υποδοχής
• Αθηνά Σκανδάλη – Νομική Σύμβουλος
• Κατερίνα Χριστοδούλου – Ψυχολόγος

Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων
• Μαρία Δεληστάθη – Αστυνόμος Β’

Διαβάστε περισσότερα...

05 Νοεμβρίου 2022

Βαρ-όνος Μυτ(η)χάουζεν!

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Του Γιάννη Σκούφια [ Οικονομολόγος - Ενεργός Πολίτης ] – 5/11/2022

Λένε πως ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, αλλά αυτό μάλλον ισχύει μόνο για τους κλέφτες, γιατί ο ψεύτης έχει μπει ήδη στον 8ο χρόνο της δημαρχίας του!
Τα κατά συρροή ψέματα που έχει αραδιάσει ο κ. Συκιώτης, στα 8 χρόνια της θητείας του, έχουν πλέον πάρει διαστάσεις μεγαλύτερες κι από την αποτυχία του στη διοίκηση του Δήμου μας!..

Και να το τελευταίο του ψέμα…
Ενώ στο ΔΣ της 5/9/22 υποσχέθηκε ότι θα προσκομίσει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που αφορούν την αγορά καυσίμων από την ΧΑΤΖΗΣ ΟΕ -- της περιόδου 2015-2018 -- ώστε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να λάβουν γνώση και να κάνουν δεκτή την πρόταση συμβιβασμού του Χατζή… σήμερα επαναφέρει το θέμα ΧΑΤΖΗ στην Οικονομική Επιτροπή ΚΑΙ ΑΝΤΙ να προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά που να υποστηρίζουν την αγορά των καυσίμων… ΖΗΤΑΕΙ την έγκριση της επιτροπής για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου που θα εκπροσωπήσει το Δήμο στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στο οποίο έχει προσφύγει ο Χατζής (αγωγές) ζητώντας να του καταβληθούν τα χρήματα της πώλησης καυσίμων.

Για μια ακόμα φορά πιάνεται ψευδόμενος…
Θα μου πείτε και γιατί να σταματήσει να λέει ψέματα;
Μήπως και διαμαρτυρήθηκε κανείς όταν εξόφθαλμα αποκαλύπτονται τα ψέματα του;
Μήπως απαίτησε κανείς να μάθει την αλήθεια;
Μήπως ενοχλήθηκε κανείς για τον διαρκή εμπαιγμό σε όλα τα σοβαρά θέματα;


Το Ιστορικό της υπόθεσης όπως το παρουσιάζει ο Χατζής στις αγωγές του…
«…Κατόπιν προφορικών συμφωνιών που έλαβαν χώρα από τον Ιανουάριο 2015 μέχρι και τον Οκτώβριο 2018, μεταξύ εμού (Δ. Χατζή) και του δημάρχου Ιωάννη Συκιώτη, συμφωνήθηκε όπως του πωλήσω επί πιστώσει 30 ημερών, ποσότητες υγρών καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων του Δήμου. Μάλιστα ο κ. Δήμαρχος, είπε ότι ο νόμιμα εκπρόσωπός μου θα συνεννοείται με τον προστιθέντα του Δημοτικού Συμβουλίου και αρμόδιο για τα θέματα αυτά ήτοι για τον ανεφοδιασμό του όρχου οχημάτων κ. Νικ. Ζαχαρόπουλο, τον οποίο είχε εξουσιοδοτήσει και ο οποίος γνωρίζει με ακρίβεια τις ανάγκες των οχημάτων του δήμου σε υγρά καύσιμα και με τον οποίο, όντως, προέβημεν στις εκάστοτε επιμέρους συμφωνίες για την πώληση των ποσοτήτων και του είδους των υγρών καυσίμων…»

Και από το ανωτέρω απόσπασμα προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα, που φυσικά δεν περιμένω απαντήσεις, αλλά τα θέτω μήπως και φιλοτιμηθεί κάποιο εκ των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής, να τα θέσει στον Πρόεδρό της κ. Συκιώτη και να απαιτήσει απαντήσεις ώστε να καταγραφούν στο Πρακτικό της Συνεδρίασης της 9/11/2022.

[1]… Ποιος νόμος ορίζει ότι ο δήμαρχος μπορεί να κάνει προφορικές συμφωνίες με προμηθευτές; Και μάλιστα 3ετους διάρκειας;

[2]… Ποιος νόμος ορίζει ότι ο δήμαρχος μπορεί να εξουσιοδοτεί πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας (Ζαχαρόπουλος) για παραλαβή καυσίμων;

[3]… Τι σημαίνει ‘’προστιθέντα’’ του Δημοτικού Συμβουλίου; Η εξουσιοδότηση έχει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου; Αν ΝΑΙ, έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ;

[4]… Γιατί ο κ. Χατζής δεν σταμάτησε να πουλά καύσιμα όταν πέρασαν οι πρώτες 30 ημέρες το 2015 και δεν πληρώθηκε; Γιατί συνέχισε να πουλά καύσιμα επί 3 έτη; Ποιες εγγυήσεις πήρε από τον Δήμαρχο ότι θα πληρωθεί;

[5]… Και τέλος : Υπάρχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την προμήθεια καυσίμων; Αν ΝΑΙ, γιατί δεν προσκομίζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο;

-------------------

Διαβάστε περισσότερα...

Δήμος Καμένων Βούρλων - Οικονομική Επιτροπή - Πρόσκληση - 09/11/2022

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Παρακαλείσθε την 9η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης 11/2017 του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση εργοδοτών για την πρόσληψη 8.500 μακροχρόνια ανέργων ατόμων ηλικίας 55-67 ετών 
2. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών με τρία (3) μηχανήματα έργου με τους χειριστές τους 
3. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καμένων Βούρλων 
4. Έγκριση ισολογισμού Δήμου Καμένων Βούρλων για το οικονομικό έτος 2021 
5. Εξειδίκευση – έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων 
6. Εξειδίκευση- έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών και τοπικών εορτών του Δήμου Καμένων Βούρλων 
7. Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου Καμένων Βούρλων και ορισμού υπευθύνων κίνησης λογαριασμών 
8. Συμπληρωματική πίστωση λόγω Φ.Π.Α. της με αριθμ. 23/222/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών επικίνδυνων καιρικών φαινομένων 
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Αντιδημάρχου Κριτσόβα Δημήτριου για αδέσποτα ζώα) 
10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (κλήση 5187/2022 Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – υπόθεση «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» 
11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (κλήση 5189/2022 Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – υπόθεση «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» 
12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (κλήση 5193/2022 Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – υπόθεση «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» 
13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (κλήση 5199/2022 Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – υπόθεση «ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ» 
14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 213/2022 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 214/2022 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
16. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 215/2022 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
17. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 216/2022 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
18. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 217/2022 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
19. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 218/2022 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
20. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. Α562/2020 αποφ. Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – αγωγή Αργυροπούλου Βασιλικής) 
21. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 518/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 118/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας) 
22. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 519/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 189/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας) 
23. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 573/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 120/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας) 
24. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 574/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 121/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας) 
25. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 575/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 194/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας) 
26. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 576/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 192/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας) 
27. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 637/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 190/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας) 
28. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 638/2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – προσφυγή Δήμου κατά της αριθμ. 117/2019 απόφασης Λιμενάρχη Στυλίδας) 
29. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Σουσώνη Ελένη) 
30. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (κλήση 585/2022 Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – αγωγή Τριανταφύλλου Βασιλική) 
31. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή «ΩΡΙΩΝ – Γ. ΤΑΒΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» κ.λ.π.) 
32. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 24/2020 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Αναβάθμιση επτά (7) παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων» 

 Ο Πρόεδρος
Συκιώτης Ιωάννης

Πίνακας Αποδεκτών 
Πενταλιός Λεωνίδας 
Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
Καραμανώλης Αθανάσιος 
Κριτσόβας Δημήτριος 
Αντύπας Αντύπας 
Τρίγκας Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα...

01 Νοεμβρίου 2022

Μία οικονομική προσφορά για τη μίσθωση του ακινήτου «Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων»

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας 40 ετών…

Το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, παρέλαβε σήμερα, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, μία (1) οικονομική προσφορά για την αξιοποίηση του ακινήτου «Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων» με μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας 40 ετών.

Η προσφορά υποβλήθηκε από το επενδυτικό σχήμα που αποτελείται από την ένωση εταιρειών ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. και STARITEM INVESTMENTS PLC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών θα εκκινήσει άμεσα. Η οικονομική προσφορά θα αποσφραγιστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το ακίνητο, συνολικής έκτασης 474.524 τμ, περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Γαλήνη» και το υδροθεραπευτήριο «Ιπποκράτης», τα οποία είναι εν λειτουργία, τα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ξενοδοχεία «Ράδιον» και «Θρόνιον» και το υδροθεραπευτήριο «Ασκληπιός», που είναι εγκαταλελειμμένα. Εντός της έκτασης βρίσκεται η ιαματική πηγή «Γεωργαλά» που έχει αναγνωρισθεί από τον Απρίλιο του 2020.

Η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση του ακινήτου πραγματοποιείται σε μία φάση. Το οικονομικό αντάλλαγμα περιλαμβάνει εφάπαξ καταβλητέο αντάλλαγμα ύψους τουλαχιστόν 1 εκατ. ευρώ και ετήσιο μίσθωμα, με μοναδικό κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών το υψηλότερο τελικό μίσθωμα, απαρτιζόμενου από το εφάπαξ καταβλητέο αντάλλαγμα και το προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα σε παρούσα αξία. Ο πλειοδότης, μέσω της σύμβασης μίσθωσης, θα κληθεί να υλοποιήσει υποχρεωτικές επενδύσεις με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα...