28 Ιουνίου 2019

Είναι άκυρος και ανυπόστατος ο χαρακτηρισμός κάποιων ακτών της περιοχής, ως “ακατάλληλων” για κολύμβηση

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Λαμία, 28 Ιουνίου 2019

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , μετά την πρόσφατη δημοσίευση του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), σύμφωνα με το οποίο κάποιες ακτές της Περιφέρειας είναι ακατάλληλες για κολύμβηση επισημαίνει ότι:

1. Αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π.8600/416/Ε103/23-02-2009, είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία συλλέγει τα στοιχεία με την βοήθεια των Δ/νσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η οποία στη συνέχεια τα υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για αξιολόγηση.
Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας& Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας, συνεργάζονται και συνεπικουρούν στις δειγματοληψίες προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση για την καταλληλότητα των νερών των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειάς μας.

2. Ο χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης διέπεται από την ΗΠ8600/416/Ε103/23-02-09 (ΦΕΚ 356/τΒ΄/26-09-09) ΚΥΑ με την οποία ενσωματώνεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ στην Εθνική Νομοθεσία. Με βάση αυτήν, οι μόνες παράμετροι που εξετάζονται για το χαρακτηρισμό των υδάτων είναι:
α) συγκέντρωση των κολοβακτηρίων (E. Coli)
β) συγκέντρωση των εντερόκοκκων.
Με βάση αυτές τις παραμέτρους, τα νερά κολύμβησης κατηγοριοποιούνται ως:
α) εξαιρετικής ποιότητας, (επιτρέπεται η κολύμβηση)
εντερόκοκκοι (cfu/100ml) < 100
κολοβακτήρια E. Coli (cfu/100ml ) < 250
β) καλής ποιότητας,( επιτρέπεται η κολύμβηση)
εντερόκοκκοι (cfu/100ml) < 200
κολοβακτηρία E. Coli (cfu/100ml ) < 500
γ) επαρκούς ποιότητας, και δ) ανεπαρκούς ποιότητας.

3. Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης η Περιφέρεια μας πραγματοποιεί δειγματοληψίες προκειμένου να μετρηθούν οι παραπάνω παράμετροι. Τα δείγματα εξετάζονται από διαπιστευμένα εργαστήρια. Τα σημεία δειγματοληψίας προσδιορίζονται κάθε έτος με απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
Το Μάιο και τον Ιούνιο του 2019 ελήφθησαν δείγματα θαλασσινού νερού από όλες τις προσδιορισμένες από την ανωτέρω απόφαση ακτές κολύμβησης της Περιφέρειας και επιπλέον από 33 μη προσδιορισμένες ακτές, που όμως επισκέπτεται μεγάλος αριθμός λουομένων.

4. Με βάση τα δείγματα όλων των νερών των ακτών κολύμβησης που εξετάστηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατατάσσονται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας».

5. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) στο από 347/24.06.2019 Δελτίο Τύπου του, δημοσιεύει πίνακα αποτελεσμάτων δειγματοληψιών νερού ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έχει προβεί στο “χαρακτηρισμό” κάποιων εξ' αυτών ως “ακατάλληλων” για κολύμβηση. Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι άκυρος και ανυπόστατος, καθώς:
α) Λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όχι μόνο των ως άνω προβλεπόμενων (εντερόκοκκος και e. coli), αλλά και των ολικών κολοβακτηρίων με επίκληση, μάλιστα, της ως άνω 2006/7/ΕΚ σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη οδηγία έχει καταργήσει τη χρήση αυτού του κριτηρίου (ολικά κολοβακτηρια) για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης. Συνεπώς, είναι απολύτως άστοχη η χρήση αυτού του κριτηρίου εκ μέρους του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.
β) Το ΠΑΚΟΕ για τον έλεγχο ικανοποίησης των προβλεπόμενων κριτηρίων, χρησιμοποιεί εκτός του λάθους κριτηρίου των ολικών κολοβακτηρίων και απολύτως αυθαίρετες τιμές ορίων καταλληλότητας, αντί των ως άνω θεσμοθετημένων.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ακόμη και αν υποθετικά λαμβάνονταν υπόψη (με την επιφύλαξη της τήρησης ορθής διαδικασίας δειγματοληψιών) τα αποτελέσματα μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ, τα νερά του συνόλου σχεδόν των ακτών που εξετάστηκαν, θα χαρακτηρίζονταν ως “εξαιρετικής ποιότητας” οι δε υπόλοιπες περιοχές σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ θα χαρακτηριζόντουσαν ως «καλής ποιότητας» και σε καμία περίπτωση ως ακατάλληλες για κολύμβηση.

6. Τέλος, επισημαίνεται ότι στις προσδιορισμένες ακτές κολύμβησης έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία και από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με το σύνολο των δειγμάτων να βρίσκονται στην κατηγορία “εξαιρετικής ποιότητας”. Σχετικώς, σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα της Απ.Δ.Θ.Στε., http://www.apdthest.gov.gr, πεδίο “Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης”.

Καλούμε τους λουόμενους στις ακτές της Περιφέρειάς μας να λαμβάνουν υπόψη τους τις επίσημες μετρήσεις της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όχι τις αντιεπιστημονικές και αυθαίρετες μετρήσεις του ΠΑΚΟΕ

Το πρόγραμμα δειγματοληψιών για τον έλεγχο της ποιότητας των νερών κολύμβησης θα συνεχιστεί καθόλη την διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου και θα υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την Περιφέρεια

Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλά μπάνια στις καθαρές θάλασσες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

O Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας& Κοινωνικής Μέριμνας
Δρ. Σταύρος Τσελάς

Διαβάστε περισσότερα...

26 Ιουνίου 2019

Αυτά είναι τα νέα Δημοτικά Συμβούλια και οι Κοινότητες στη Φθιώτιδα

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Όλα τα επίσημα αποτελέσματα.

Με τις αποφάσεις του 21 έως 35/2019 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λαμίας, προχώρησε στην επίσημη επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχικών και επαναληπτικών - όπου χρειάστηκε - δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019, καθώς και των κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.

Οι αποφάσεις περιλαμβάνουν την ανακήρυξη των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και μελών τοπικών συμβουλίων των Δήμων της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Λαμίας, όπου δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του κύρους των.

Όπως θα διαπιστώσετε υπάρχουν μεταβολές σε σταυρούς μετά τις επανακαταμετρήσεις που έγιναν. Ομοίως έχουν συμπεριληφθεί τα αποτελέσματα των κληρώσεων όπου χρειάστηκε, αναφορικά με τις ισοψηφίες σε μη εκλόγιμες τελικά θέσεις που καθορίζουν όμως τη σειρά των αναπληρωματικών.

Δήμος Καμένων Βούρλων


Τοπικές Κοινότητες Καμένων Βούρλων


Διαβάστε όλο το άρθρο και δείτε τα αποτελέσματα όλου του νομού στο lamiareport.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Έρχεται ναυαγοσώστης στο Ασπρονέρι

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Στην αναγκαιότητα ύπαρξης ναυαγοσώστη στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Καμένων Βούρλων αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Α.Καραμανώλης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του FM-1.

Μέχρι πριν 3 χρόνια πληρώναμε ναυαγοσώστη αλλά τα τελευταία χρόνια δεν βρίσκαμε επαγγελματίες για τόσο μικρή σεζόν και γιαυτό χαρακτηρίζαμε και τις παραλίες μη πολυσύχναστες για να είμαστε σύμφωνοι με το γράμμα του νόμου,διευκρινίζει ο κος Καραμανώλης.

Ήδη όπως ενημερώνει η αρμόδια αντιδήμαρχος Μπεζάτη Ευφροσύνη κινεί τις διαδικασίες ώστε σύντομα να προσληφθεί από ειδική σχολή ναυαγοσωστών, ο κατάλληλος άνθρωπος που θα επιβλέπει και θα παρεμβαίνει όταν χρειάζεται στην παραλία του Ασπρονερίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το θέμα ανέδειξε ο δημότης του Δήμου Καμένων Βούρλων Γιάννης Σκούφιας μετά την περιπέτεια δύο νεαρών γυναικών την περασμένη Κυριακή το απόγευμα τις οποίες τα ρεύματα παρέσυραν ανοιχτά του Μαλιακού και σώθηκαν οταν ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι δύο γυναίκες βρίσκονταν σε κίνδυνο και έτσι ειδοποιήθηκε το λιμεναρχείο Στυλίδας.

Δείτε όλο το άρθρο και ακούστε την συνέντευξη στο lamiafm1.gr

Διαβάστε περισσότερα...

24 Ιουνίου 2019

Προσοχή στις φωτιές! Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή μας!

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας civilprotection.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Γιατί δεν έχει ναυαγοσώστες η πιο δημοφιλής παραλία της Φθιώτιδας ???

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Γράφει ο Οικονομολόγος Γιάννης Σκούφιας – 23/6/2019

Σήμερα το απόγευμα 4.30μμ στη παραλία Ασπρονέρι, η παρατηρητικότητα της γυναίκας μου και η άμεση αντίδραση μου να ενημερώσω την Αστυνομία ώστε να ζητήσει την επέμβαση του Λιμενικού για βοήθεια … σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό 2 κορίτσια, τα οποία μη γνωρίζοντας την ύπαρξη των θαλασσίων ρευμάτων, παρασύρθηκαν και κολυμπούσαν απεγνωσμένα ανοιχτά του φάρου !!!

Και τα ερωτήματα που ανακύπτουν, είναι :
1. Ποια είναι τα μέλη της 3μελούς επιτροπής που δημιούργησε η Λιμενική Αρχή βάσει του ΠΔ. 31/2018 και αποχαρακτήρισαν την παραλία του Ασπρονερίου ως ΜΗ πολυσύχναστη ?
2. Με περίπου 2 χιλιάδες κολυμβητές το ΣΚ δεν είναι πολυσύχναστη ?
3. Γιατί οι 2 επιχειρήσεις beach Bar που λειτουργούν στη παραλία δεν έχουν ναυαγωσώστες ?
4. Ποιος έχει την ευθύνη για την μη ύπαρξη βάσει του ΠΔ. 31/2018 ?
5. Ο Δήμος, οι Ιδιώτες, το Λιμενικό ? Ποιος ?
6. Ποιος θα ήταν ο υπεύθυνος αν – ω μη γένοιτο – πνιγόντουσαν τα 2 Κορίτσια ?

Ελπίζω κάποιος υπεύθυνος από το Δήμο ή το Λιμενικό ή την Αρμόδια Αρχή που χορήγησε τις άδειες των Beach Bar … να απαντήσουν στα καίρια ερωτήματά μου. Τα οποία, ειρήσθω εν παρόδω, ήταν ερωτήματα που εξέφρασαν όλοι οι κολυμβητές που βρίσκονταν στη παραλία του Ασπρονερίου …

------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα...

21 Ιουνίου 2019

Παράδειγμα προς μίμηση…

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Εθελοντές καθάρισαν την παραλία της Στυλίδας

Απολογισμός Καθαρισμού στην Παραλία Στυλίδας 15/6/2019

Ο καθαρισμός της παραλίας της Στυλίδας εξελίχθηκε σε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Αν και ήταν ο πρώτος σε σειρά καθαρισμός για αυτό το καλοκαίρι συγκεντρώθηκαν συνολικά 35 εθελοντές. Στο σημείο συνάντησης υπήρχαν ήδη κάποιοι εθελοντές και από την τοπική οργάνωση Green Gulf.

Επιπλέον, κάποιοι από εθελοντές γνωρίζοντας για τη δράση του Sea Change Remake Plastic Lab είχαν επίσης συλλέξει πλαστικά μπουκάλια τα οποία είχαν φέρει ειδικά για το εργαστήριο επαναχρησιμοποίησης πλαστικού.
Ξεκινώντας τον καθαρισμό, προσπαθήσαμε να διαχωρίσουμε τους σάκους σε αυτούς με τα ανακυκλώμενα υλικά και όχι. Σε γενικές γραμμές, οι εθελοντές ήταν αρκετά θερμοί και θετικοί με την ενέργειά αυτή. Το κλίμα αρκετά ευχάριστο η ώρα στην οποία συγκεντρώσαμε τα υλικά αρκετά αποδοτική.

Σχετικά με τα απορρίμματα …

Διαβάστε όλο το άρθρο και δείτε όλες τις φωτογραφίες στο fonografos.net

Διαβάστε περισσότερα...

Νεκρός 81χρονος στην παραλία των Καμένων Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης από την παραλία των Καμένων Βούρλων 81χρονος λουόμενος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lamiareport πρόκειται για παραθεριστή, κάτοικο Αχαρνών, που έκανε τα μπάνια του μαζί με τη γυναίκα του στην κωμόπολη της Φθιώτιδας.

Στη θάλασσα ήταν με έναν Λαμιώτη φίλο του. Από άγνωστη αιτία ο 81χρονος φαίνεται ότι έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο φίλος του - έχει βηματοδότη - ξαναμπήκε στο νερό για να τον ανασύρει στη στεριά, ενώ ειδοποίησε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ήταν εξοπλισμένο με απινιδωτή και έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο. Δυστυχώς όμως ήταν αργά για να προσφέρει βοήθεια στον 81χρονο.

Ο άτυχος άνδρας διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

zougla.gr

Διαβάστε περισσότερα...

18 Ιουνίου 2019

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: Γυναίκα παρασύρθηκε και διαμελίστηκε από διερχόμενο όχημα

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Γυναίκα 56 ετών, αλβανικής υπηκοότητας, έχασε τη ζωή της στις 10:30 χθες το βράδυ, όταν στην προσπάθειά της να περάσει το διαχωριστικό διάζωμα για να πάει στο αντίθετο ρεύμα της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και ξεψύχησε μπροστά στα μάτια του συζύγου της που την περίμενε.

Η άτυχη γυναίκα είχε αποβιβαστεί από λεωφορείο σε πάρκινγκ στο 182 χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, λίγο μετά τα Καμένα Βούρλα.

Διέσχισε το ένα ρεύμα κυκλοφορίας του ΠΑΘΕ που έχει κατεύθυνση από Λαμία προς Αθήνα και ανέβηκε στο διαχωριστικό μεταξύ των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας.

Στην προσπάθεια της να περάσει και το δεύτερο ρεύμα κυκλοφορίας από Αθήνα προς Λαμία και να φτάσει στο σημείο που βρισκόταν ο σύζυγός της, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή της.

Η σορός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λαμίας, ενώ το Α τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας ερευνά την υπόθεση για να εξακριβωθούν οι αιτίες που έχασε την ζωή της η 56χρονη.

dikaiologitika.gr

Διαβάστε περισσότερα...

11 Ιουνίου 2019

Σκάσανε από το ... φαί ...

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Πως αφανίστηκε ολόκληρο κοπάδι από πρόβατα σε χωριό της Φθιώτιδας

Γύρω στα 70 πρόβατα βρέθηκαν νεκρά διασκορπισμένα σε περιφραγμένο χώρο…

Ένα ολόκληρο κοπάδι από πρόβατα βρέθηκαν νεκρά την Δευτέρα (10/6) το πρωί, στο χωριό Άγναντη του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η καταγγελία έγινε από το Πρόεδρο της Κοινότητας Γιάννη Παπασταμάτη στο ΑΤ Καμένων Βούρλων, προκειμένου να κοινοποιηθεί στον Εισαγγελέα ώστε να γίνει ιατροδικαστική εκτίμηση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Αταλάντης, περισυλλογή και ενταφιασμός τους, καθώς ήδη λόγω ζέστης είχαν αρχίσει να αποσυντίθεντο με ότι συνεπάγεται αυτό για τη δημόσια υγεία.

Πράγματι το πρωί της Τρίτης πάρθηκε δείγμα από τα ψόφια πρόβατα, ενώ ο Δήμος προχώρησε στην υγειονομική ταφή τους.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ειδικών, τα πρόβατα έτρωγαν ανεξέλεγκτα καρπούς (σιτάρι) επειδή ο ιδιοκτήτης τους ήταν κάποιες ημέρες στο Νοσοκομείο για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα να "σκάσουν" από το μετεωρισμό (τυμπανισμό) που τους προκαλεί η μεγάλη ποσότητα!

lamiareport.gr

Διαβάστε περισσότερα...

10 Ιουνίου 2019

Λακούβες ...

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Επιστολή αναγνώστη

ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΊΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΌΜΟ --ΛΑΚΟΥΒΕΣ ΠΟΥ ΣΠΑΝΕ ΚΑΡΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα...

04 Ιουνίου 2019

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων, με σκοπό τη διενέργεια εργασιών αναβάθμισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των τοπικών σηράγγων.

Ειδικότερα, από τη Τρίτη 4 έως την Πέμπτη 6 Ιουνίου, καθώς και από την Τρίτη 11 έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου και από τις 08:00 έως τις 19:30 κάθε ημέρας, θα σημειωθεί ολική διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα.

Κατά το ανωτέρω διάστημα η κυκλοφορία θα διεξάγεται ως εξής:
– Στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λαμία, οι οδηγοί θα εξέρχονται του υτοκινητοδρόμου στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αρκίτσας και μέσω του παράπλευρου δικτύου και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Δυτικό Ημικόμβο Καμένων Βούρλων, από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο. Σημειώνεται πως καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των εν λόγω ρυθμίσεων, θα ισχύει ταυτόχρονα και αποκλεισμός των κλάδων εισόδου στον αυτοκινητόδρομο όλων των ενδιάμεσων κόμβων (Αρκίτσας, Λογγού, Λατομείου).

– Στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα, οι οδηγοί θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μώλου και μέσω της Παλαιάς Εθνικής οδού και της Περιφερειακής Οδού Καμένων Βούρλων και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, θα οδηγούνται έως τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Λογγού (Αγίου Κων/νου), από όπου και θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο. Σημειώνεται πως καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των εν λόγω ρυθμίσεων, θα ισχύει ταυτόχρονα και αποκλεισμός των κλάδων εισόδου στον αυτοκινητόδρομο όλων των ενδιάμεσων κόμβων (Μώλου, Λατομείου, Ανατολικού Ημικόμβου Καμένων Βούρλων).

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

lamiafm1.gr

Διαβάστε περισσότερα...