29 Ιουλίου 2020

Η Προσφυγή της Αντιπολίτευσης ...

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
---
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΤΑ
---
Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η
Του Δημητρίου Τσώμου του Αθανασίου κατοίκου της Δ.Κ Μώλου του Δήμου Καμένων Βούρλων Φθιώτιδας Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Καμένων Βούρλων  επικεφαλής της δημοτικής  παράταξης ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ και των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Καμένων Βούρλων :
(1)  Αθανασίου Φλωράκη
(2)  Παναγιώτη Βούλγαρη
(3)  Βασιλείου Τρίγκα
(4)  Χρήστου Παντρά
(5)  Κωνσταντίνου Κριαρά
(6)  Εύης Μακροπούλου
Κ Α Τ Α
Της  με αριθμό 7/52/20 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καμένων Βούρλων (ΑΔΑ - 6Α6ΨΩΚΙ-7ΔΠ)η οποία δημοσιεύθηκε την 15/07/2020, 5ο θέμα  της συνεδρίασης της 29 Ιουνίου 2020 πρακτικό 7/2020 με  ‘’ Αναμόρφωση και Τροποποίηση Προϋπολογισμού , Ετήσιου Σχεδίου Δράσης και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020.
Λαμία 21-7-2020

Στην συνεδρίαση της 29 Ιουνίου 2020 το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Καμένων Βούρλων με την προσβαλλόμενη απόφαση  ψήφισε κατά πλειοψηφία :
(Α) Την μείωση των κωδικών εξόδων της Υπηρεσίας 20 – Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού :
1.    Τον Κ.Α 20.6011 «Τακτικές Αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» μεταφέροντας στο αποθεματικό το ποσό των 20.000 ευρώ διότι δεν θα χρησιμοποιηθεί όλο το ποσό. Τον Κ.Α 20.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου  Δικαίου» μεταφέροντας στο αποθεματικό το ποσό 5.000,00 ευρώ, διότι δεν θα χρησιμοποιηθεί όλο το ποσό.
2.    Τον Κ.Α 20.6162.0004 «Υπηρεσία Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων» μεταφέροντας στο αποθεματικό το ποσό 15.270,15 ευρώ, διότι δεν θα χρησιμοποιηθεί όλο το ποσό.
3.    Τον Κ.Α 20.62  «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών ,Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» μεταφέροντας στο αποθεματικό το ποσό 95.000,00 ευρώ διότι δεν θα χρησιμοποιηθεί όλο το ποσό.
4.    Τον Κ.Α 20.662.004 «Προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου » μεταφέροντας στο αποθεματικό το ποσό 10.000,00 ευρώ διότι δεν θα χρησιμοποιηθεί όλο το ποσό.
5.    Τον Κ.Α 20.6699.0001 «Προμήθεια λαμπτήρων των δικτύων δημοτικού φωτισμού του Δήμου» μεταφέροντας στο αποθεματικό το ποσό 5.000,00 ευρώ διότι δεν θα χρησιμοποιηθεί όλο το ποσό.
(Β) Την δημιουργία κωδικού εξόδων Υπηρεσίας 20 με ΚΑ 20.71356.0007 - Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED

Κατά της ως άνω απόφασης προσφεύγουμε για τους κάτωθι νόμιμους αληθείς και βάσιμους λόγους.
1.    Επειδή η προσφυγή ασκείται μέσα στην νόμιμη προθεσμία του άρθρου 227 του Ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε  και υφίστανται έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
2.    Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει, διότι παρά το νόμο και χωρίς αιτιολογία η πλειοψηφία του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καμένων Βούρλων μετέφερε εγγεγραμμένες πιστώσεις για πληρωμή τακτικών αποδοχών εργοδοτικών εισφορών, αντιτίμου ηλεκτρικού ρεύματος φωτισμού κοινόχρηστων χώρων, προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού λαμπτήρων σχετικοί κωδικοί στο τακτικό αποθεματικό χωρίς να αιτιολογεί το λόγο για   την μείωση των προϋπολογισθέντων εξόδων για την κάλυψη των οποίων είχαν προβλεφτεί και ψηφισθεί οι ανάλογες πιστώσεις.
3.    Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου μειώνει των κωδικό εξόδων  με αριθμό Κ.Α 20.6211 « Αντίτιμο ηλεκτρολογικού ρεύματος για φωτισμό οδών Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας  μεταφέροντας στο αποθεματικό το ποσό των 95.000,00 ευρώ  Με την ίδια απόφαση κεφάλαιο Δ 2 αποφασίζεται η δημιουργία Κωδικού Εξόδων Υπηρεσίας 20 με Κ.Α 20.7135.0007 για προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED μεταφέροντος το ως άνω διαγραφέν ποσό των  95.000,00 ευρώ που είχε προϋπολογιστεί για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος  και είχε ενταχθεί στο αποθεματικό  στο προϋπολογισμό δαπάνης προμήθειας φωτιστικών σωμάτων τύπου LED. Ωστόσο η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED  είναι κατά την νομοθεσία Προμήθεια Παγίων και δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση τους από ανταποδοτικά τέλη  από τα οποία προέρχεται και καλύπτεται το ως άνω ποσό των 95.000,00 ΕΥΡΩ του οποίου  η είσπραξή είχε προϋπολογισθεί και εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 2020 του Δήμου Καμένων Βούρλων  ως εισπράξιμο ανταποδοτικό τέλος φωτισμού πλατειών οδών και κοινόχρηστων χώρων. Επομένως εσφαλμένως παρά το νόμο και αναιτιολόγητα αποφασίζεται με την προσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου η  μείωση των εξόδων με κωδικό ΚΑ 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος φωτισμού Πλατειών Κοινόχρηστων χώρων  και η μεταφορά στο αποθεματικό του ποσού των 95.000,00 ευρώ  όπως και η συνεχόμενη δημιουργία κωδικού εξόδων 20 με την ίδια απόφαση και μεταφορά του ποσού των 95.000,00 ευρώ στην δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων LED.
4.    Επειδή  η  αύξηση των δημοτικών τελών στο Δήμο Καμένων Βούρλων με παλιότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  βασίστηκε στα αυξημένα προϋπολογισθέντα έξοδα εξόφλησης το οικονομικό έτος 2020  αντίτιμου  ηλεκτρικού ρεύματος φωτισμού κοινόχρηστων χώρων, προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού λαμπτήρων με προϋπολογισθέντα έξοδα 95.000 ΕΥΡΩ για των κωδικό 20.6211, 10.000 ΕΥΡΩ  για τον κωδικό 20.6662.0004  και 5.000 ΕΥΡΩ για τον κωδικό 20.6699.0001   αντίστοιχα. Με την προσβαλλόμενη απόφαση ουσιαστικά μειώνει  τα προϋπολογισθέντα έξοδα και αυταποδικνείει ότι η υπερβολική αύξηση των Δημοτικών Τελών Καθαριότητος-Ηλεκτροφωτισμού βασίστηκε σε αναλυθεί στοιχεία όπως αυτά της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, τις προσλήψεις μονίμων εργατών (χωρίς να υπάρχει σχετική προκήρυξη), τις προσλήψεις εργατών καθαριότητας ΙΔΟΧ οκτάμηνης διάρκειας (ήδη πέρασε το πρώτο επτάμηνο χωρίς τη δημοσίευση διακήρυξης), τις εισφορές σε Φο.Δ.Σ.Α. για τη περισυλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων κλπ. Συνεπώς σκοπός της οικονομικής υπηρεσίας και της Διοίκησης του Δήμου δεν ήταν η θέσπιση ενός δίκαιου ανταποδοτικού τέλους αλλά η υπερφορολόγιση των δημοτών μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. Για αυτό και οι αυξήσεις σε αντίθεση με τους Δήμους της υπόλοιπης Χώρας κυμάνθηκαν από 70% έως 100%.

Τα αναληθή στοιχεία τα οποία επικαλέστηκαν για τις αυξήσεις των Τελών καταρρίπτονται σήμερα με την εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας  όπου ευθαρσώς δηλώνει ότι «δε θα χρησιμοποιηθεί όλο το ποσό», οδήγησε όμως το Δημοτικό συμβούλιο στην ψήφιση των αυξήσεων των Τελών και των Προϋπολογισμών παρόλο που αυτή ήταν παράνομη καταχρηστική και μη επαρκώς αιτιολογημένη.

Επειδή η αναμόρφωση του προϋπολογισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το νόμο με ειδική προς τούτο αιτιολογία.
Επειδή αναφέρομαι στους λόγους της προσφυγής μου παρακαλώ όπως αυτή γίνει δεκτή και ακυρωθεί για τους ως άνω λόγους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
 ΑΙΤΟΥΜΑΙ: Την ακύρωση  για τους ανωτέρω βάσιμους και αληθής λόγους της με αριθμό  με αριθμό 7/52/20 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καμένων Βούρλων (ΑΔΑ 6Α6ΨΩΚΙ-7ΔΠ)  5ο θέμα  της συνεδρίασης της 29 Ιουνίου 2020 πρακτικό 7/2020με θέμα ‘’ Αναμόρφωση και Τροποποίηση Προϋπολογισμού , Ετήσιου Σχεδίου Δράσης και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020.

---------------------------------------------------------------

Ερώτημα
Η Διοικούσα ομάδα του Δήμου αφού γνώριζε ότι έχει γίνει προσφυγή γιατί βιάστηκε να πάρει ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ για τα LED, και μάλιστα ΠΟΛΥΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ύψους 2.795.696,60 ΕΥΡΩ ( ΑΔΑ: ΨΞΣΠΩΚ1-ΦΓΜ) με άσχετες τεκμηριώσεις, με αναφορές στον Π/Υ Έτους 2018 και χωρίς αριθμούς αποφάσεων. Μια ματιά θα πείσει και τον πλέον κακόπιστο. Τι προσπαθεί να κρύψει ?  Και εσείς κκ. Κοντοπάνε και Γάκη, έτσι όπου να ‘ναι βάζετε την υπογραφή σας ?

Διαβάστε περισσότερα...

25 Ιουλίου 2020

Πεζοδρόμησης συνέχεια…

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ

Το τμήμα της οδού Αγίου Παντελεήμονος από το Ο.Τ. 60 έως τη συμβολή αυτής με την οδό που εφάπτεται ανατολικά του Ο.Τ. 60Α (περιοχή “Φαλαρέικα”) καθώς και η οδός Ελευθερίας (δυτικά εφαπτόμενη του Ο.Τ. 60Α), όπως αποτυπώνονται στο απόσπασμα του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, είναι πεζόδρομοι, σύμφωνα με τα Φ.Ε.Κ. 2/Δ/1965, Φ.Ε.Κ. 32/Δ/1975 και Φ.Ε.Κ. 1216/Δ/1994.

Στο παραπάνω δίκτυο πεζοδρόμων, επιτρέπεται η κυκλοφορία, για είσοδο-έξοδο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών και οχήματα έκτακτης ανάγκης όλο το 24ωρο και για οχήματα εφοδιασμού κατά τις ώρες 07:00 π.μ. έως 6:00 μ.

--------------------------
Απάντηση του Blog στην απάντηση του Δήμου για την πεζοδρόμηση

Μπράβο ωρέ παλληκάρια. Φοβερή απάντηση. Μας κάνατε την μούρη κρέας με το ΦΕΚ του 1965 που εκτός των άλλων προβλέπει και άλλες 2000 παρεμβάσεις στα Καμένα Βούρλα, ωστόσο εσείς αρκεστήκατε μόνο σε αυτή την πεζοδρόμηση (και αναρωτιέμαι γιατί).

Και να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί δεν την πήγατε και παρακάτω την πεζοδρόμηση (μέχρι την ‘Ροδιά’) στην συνέχεια της Αγίου Παντελεήμονος όπως προβλέπει άλλωστε και το απόκομμα χάρτη που μας κραδαίνετε με στόμφο? (προφανώς εκεί δεν έχει ζουμί εε?)

Ρε παιδιά αυτά είναι αστεϊσμοί και σας καλώ να σοβαρευτείτε και να ασχοληθείτε με το αντικείμενο σας (ο κάθε ένας δημοτικός σύμβουλος στον τομέα του) και να αφήσετε τα παραπανίσια για τους καθ΄ ύλην αρμόδιους.

Πέραν του ότι έχετε επιλεκτική κρίση και επιλεκτικό (στα όρια του συμφέροντος σας) πεδίο δράσης, εξ όσων βλέπω από τις πράξεις σας και τις παραλήψεις σας, έχετε και επιλεκτική προσέγγιση στα πράγματα. Τρέξατε να βάλετε κώνους για να απαγορεύσετε την διέλευση, αλλά κωφεύετε και εθελοτυφλείτε σε μόνιμες κατασκευές που γίνονται σε αυτό το παραλιακό μέτωπο, επάνω στο χειμέριο κύμα …

Εν πάσει περιπτώσει, θέλοντας πάντα να είμαστε θετικοί, οκ καλά κάνατε με το πρώτο βήμα των πεζοδρομήσεων στα Καμένα Βούρλα. Μπορείτε σας παρακαλούμε κύριοι να μας ενημερώσετε με επόμενα βήμα της ανάπλασης ? Δηλαδή ποιος δρόμος που προβλέπει το ΦΕΚ / χάρτης που ανεβάσατε στο site του Δήμου έχει σειρά για πεζοδρόμηση και πότε αυτή θα γίνει? Θέλω να πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις σας με τις πεζοδρομήσεις δεν θα σταματήσουν με αυτήν την μια και μοναδική πεζοδρόμηση των 100 μέτρων εεε??  

Σε αναμονή λοιπόν. 

Διαβάστε περισσότερα...

24 Ιουλίου 2020

Όταν οι Δημότες ζητούν βοήθεια και ο Δήμος Καμένων Βούρλων κωφεύει...

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Όταν ο κ.κ. Δήμαρχος Καμένων Βούρλων και οι κ.κ. Δημοτικοί Υπάλληλοι κωφεύουν, αδιαφορoύν και παραβλέπουν ζωτικά – καθημερινά προβλήματα των πολιτών –κατοίκων , οι πολίτες που απευθύνονται , πως επιλύουν κάποιο πρόβλημα τους που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του κ.κ. Δημάρχου που πρέπει να ενημερώνεται για όλα από τους Υπαλλήλους του Δήμου ?

ΔΗΜΟΣ υπάρχει για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών κατά την παραμονή τους μόνιμα ή περιστασιακά και την ασφαλή διαβίωση τους (λάμπες φωτισμού , λακκούβες δρόμων , αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίου , κ.λπ. )

Η ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ –ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ’ ΚΑΤΟΙΚΩΝ είναι ουσιαστική και όχι κοινωνική και διακοσμητική !!

Ο Θεσμός του Δημάρχου υπάρχει και θα υπάρχει κατά το Σύνταγμα , το πρόσωπο αλλάζει !!

Οι Δημοτικοί Υπάλληλοι υπάρχουν, όσο είναι εργαζόμενοι!!

Οι Δημότες όμως είναι μόνιμοι κάτοικοι που πληρώνουν Τέλη στο Δήμο !!! Άρα δεν έχουν υποχρεώσεις μόνο αλλά και Δικαιώματα.

Οι λουόμενοι τους θερινούς μήνες και οι Τουρίστες είναι σημαντικότατη πηγή εσόδων -Ιδιαίτερα σήμερα με την ανεργία και την οικονομική κρίση από τον Covid 19 , που η αγοραστική δύναμη είναι αναγκαία !

Άρα όλοι οι παροικούντες στα Καμ.Βούρλα έχουν την ανάγκη του Δήμου για θέματα απλά και καθημερινά που όταν η καθυστέρηση ερμηνεύεται ως ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ με δικαιολογίες , γίνονται σοβαρά !!
• Λοιπόν, είναι τόσο δύσκολο για τον κ.Δήμαρχο , να ορίσει αρμοδίους τεχνικούς για την αντικατάσταση δύο –τριών λαμπτήρων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος , που κάηκαν εδώ και καιρό και δεν αντικαταστάθηκαν παρά το αίτημα των ανθρώπων που δυσκολεύονται με το τέλος της ημέρας ??
• Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου μέσω του τεχν.προσωπικού να κάνει συχνό έλεγχο τυχόν ζημιών , ελλείψεων και να προβαίνει σε άμεση αποκατάσταση τους (ηλεκτρ.λαμπτήρες , πλάκες πεζοδρομίων , λακκούβες , κάδοι απορριμμάτων κλπ )
• Οι κάτοικοι δεν έχουν δικαιώματα στα Καμ.Βούρλα ?
• Δεν δικαιούνται την αλλαγή λαμπτήρων στην οδό Αγ.Παντελεήμονος ?
• Δεν ενέχει κινδύνους η κυκλοφορία στο σκοτάδι ?

Κ.Κ.ΔΗΜΑΡΧΕ , έχετε τεχνικό υπάλληλο , αν ο κύριος απουσιάζει για λόγους υγείας , όπως επικαλούνται οι υπάλληλοι σας , δεν αξίζει να πληρώσετε πολίτη – τεχνίτη να αποκαταστήσει τη βλάβη?
• Αν επρόκειτο για πολιτιστικές εκδηλώσεις , φιέστες ή πολιτικές εκδηλώσεις πως θα λύνονταν το πρόβλημα των λαμπτήρων ?
• Οι κ.κ. Δημότες σας ψήφισαν για ποιότητα ζωής .
• Δεν πληρώνουν ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ?
• Δεν αφήνουν τα χρήματα τους καθημερινά στην αγορά της περιοχής ?
• Έχετε ΕΞΟΥΣΙΑ , που σας την έδωσε ο λαός !
• Έχετε δικαιώματα !
• Έχετε – ΟΜΩΣ- και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ !
• Υπηρετείτε το ΔΗΜΟ ΚΑ.ΒΟΥΡΛΩΝ με τα προσόντα , το μεράκι σας στοχεύοντας σε έργα κοινωνικά , πολιτιστικά
•Τα τελευταία (10) δέκα χρόνια ο ελληνικός λαός στωικά έχει υπομείνει πολλά (μνημόνια, περικοπές και συντάξεων) .

Ο Σώφρων , πολιτικός άνδρας δεν ξεχνάει τους πολίτες μόλις εκλεγεί και τους ξαναθυμάται πριν τις εκλογές !

Κάνετε Εσείς τη διαφορά !!!!

Ανταποκριθείτε και στα μικρά προβλήματα με μεράκι !!!

Ένας πολίτης

lamiareport.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Πεζοδρόμηση Καμένα Βούρλα 7/2020

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Διαπιστώσαμε ότι έγινε πεζοδρόμηση στα Καμένα Βούρλα, στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από τις ταβέρνες μέχρι και το λιμάνι, εδώ και μια βδομάδα ...

Μάλιστα η πινακίδα το λέει φαρδιά πλατιά, πως από τις 6 το απόγευμα κλείνει ο δρόμος, για αυτό μπήκαν και τα σχετικά συστήματα απαγόρευσης της κυκλοφορίας των οχημάτων.(πινακίδα που όσο και αν έψαξα στον ΚΟΚ δεν προβλέπεται, κάποιος αυτοσχεδίασε πάλι … )

Ρωτήσαμε και μάθαμε ότι με εντολές, ενέργειες, αλλά και την ευθύνη βέβαια, του αντιδημάρχου Αντύπα Αντύπα, πεζοδρομήθηκε αυτός ο δρόμος, και μπήκαν επίσης απαγορευτικά σήματα από την αντίθετη πλευρά του δρόμου, ώστε όχι μόνο να πεζοδρομηθεί αλλά και να μονοδρομηθεί η συγκεκριμένη οδός, που αν δεν με απατά η μνήμη μου, τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια είναι ελεύθερη η δίοδος και η πρόσβαση. (by the way, αν γνωρίζω καλά σε ότι έχει να κάνει με τους δρόμους ασχολείται η επιτροπή ποιότητας ζωής … έτσι δεν είναι ? )

‘Ας είναι’ είπαμε … κάτι παραπάνω θα ξέρουν οι τοπικοί άρχοντες, και προσπαθήσαμε να βρούμε την σχετική ‘εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη’ αλλά και την σχετική ‘απόφαση του δημοτικού συμβουλίου’, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι στο diavgeia.gov.gr , για να ενημερωθούμε ρε αδερφέ …

Καλή τη πίστει, θεωρούμε ότι μας διέφυγαν οι παραπάνω μελέτες και αποφάσεις, και δεν μπορέσαμε να τις βρούμε, και θα θέλαμε να ζητήσουμε αν κάποιος αναγνώστης, δημότης ή και δημοτικός σύμβουλος γνωρίζει κάτι, να το γράψει για να ενημερωθούμε όλοι.

Διαφορετικά, αν όντως δεν υπάρχει κάτι επίσημο ρε παιδάκι μου, πολύ καουμπόικο μου κάνει αυτό, να πας να κλείσεις ένα δρόμο και να πεις – τέρμα – από σήμερα αυτός ο δρόμος είναι πεζόδρομος, γιατί έτσι το θέλω εγώ και τα συμφέροντά μου …

Μάλιστα ένας δημότης, που το συζητούσα εχθές, που είναι και λίγο θερμόαιμος, προτίθεται σήμερα να καταθέσει μήνυση για παράβαση καθήκοντος στον Άκη.

Τροφή για σκέψη …
Εσείς τι λέτε? Να πεζοδρομηθεί η Αγίου Παντελεήμονος ή όχι και γιατί.
Και αν πεζοδρομηθεί η Αγίου Παντελεήμονος, γιατί να μην πεζοδρομηθεί για τους ίδιους λόγους και η Γερασίμου Βασιλειάδη ?

ΜΦΧ

Διαβάστε περισσότερα...

21 Ιουλίου 2020

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΟΜΠΥ

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Επιστολή αναγνώστη


4 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΕ.   

ΔΕ ΦΘΑΝΕΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΤΑ .  
ΤΑ ΑΝΑΛΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ 90% ΚΑΙ ΜΟΝΟ 10%  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ . ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΟΥ,  ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΕΡΩΘΕΙ ,ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ , ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ . 
ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ  Η ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ .  ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΩΦΕΛΗ ΓΙΑΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΥΣΟΣΜΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΑ ΣΑΒΚΥΡΙΑΚΑ .  

ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΓΕΜΙΣΕΙ  Η ΚΟΥΤΑ .  ΜΙΑ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΜΗΔΑΜΙΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΟΔΤΚΡΕΜΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΟΥΤΕ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΔΕΙΑΣΕΙΣ ΟΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΥΣΚΕΨΕΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΛΠ. ΤΑ ΜΟΝΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΕΛΑΦΡΥ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΥΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΠΛΥΝΕΙΣ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ!----       

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ  ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ    ΠΧ !ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΕΙΧΕ ΛΑΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓ ΚΩΝΝΟ  ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ 
ΦΩΤΟ 1 Ο ΩΧΑΔΕΛΦΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΤ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΠΕ ΠΟΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΡΑ ,ΡΙΞΤΑ ΕΚΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΑΦΟΥ Ο ΑΝΤΔΜΡΧΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΝΑ ΑΔΕΙΑΣΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ,ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΖΕΣΤΑ ΝΑ ΠΙΟΥΜΕ ΔΡΟΣΕΡΗ ΜΠΥΡΑ =ΚΑΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ .----


ΦΩΤΟ 2 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΚΑΔΟ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ,ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΣΠΑΣΕΙ ΠΟΤΗΡΙ Η ΜΠΟΥΚΑΛΙ ,ΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ,ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΑ ΤΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΛΑΔΟΚΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΡΩΜΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ . Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙ ΚΑΔΟ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙ . ΓΙΑΤΙ ΦΙΛΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΔΕ ΠΕΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ? ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΦΥΣΙΚΑ .-------
ΦΩΤΟ 3  ΚΑΝΕΝΑ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ --------
ΦΩΤΟ 4 ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΥΡΙΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΙΣ 3 ΚΩΜΟΠΟΛΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΙ 
ΦΩΤΟ 5 ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΦΩΤΟ 6 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ =ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ,ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΩΜΑ ΛΙΠΑΣΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΗΠΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ -------ΦΩΤΟ 7 ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ . ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΣΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ---------
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ,ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ 80% ΘΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ . ΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΟΧΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ . 

ΚΑΙ ΕΣΥ ΔΗΜΟΤΗ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΖΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥ ΑΝΑΡΩΤΗΣΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥ ------

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα...

17 Ιουλίου 2020

Ποιος θα μας φυλάξει από τους Φύλακες; (updated)

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Του Γιάννη Σκούφια – 17/7/2020

Στις 29/3/20 έκανα προσφυγή κατά της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Ντίτορα που δικαίωσε το Δήμο Καμένων Βούρλων όσον αφορά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Έτους 2020.
Την προσφυγή μου εξέτασε, μετά από 2+ μήνες, στις 11/6/20, τριμελής Ειδική Επιτροπή του αρθ. 152 ν. 3463/06, στην οποία παρευρέθηκα, όπως είχα δικαίωμα.
Χθες, με ημερομηνία 15/7/20, μετά από 1+ μήνα, μου κοινοποιήθηκε το πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής.

Μέλη Επιτροπής ήταν:
1. Τσάκαλος Ευάγγελος – ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
2. Κατσαντώνης Παναγιώτης – ΜΕΛΟΣ – Εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας
3. Λιόλιος Χαράλαμπος – ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ – Εκπρόσωπος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδος (Δήμαρχος Δομοκού)

Ο Εισηγητής κ. Λιόλιος αφού μελέτησε (;;;) όλα τα δεδομένα εισηγήθηκε την α π ό ρ ρ ι ψ η των ισχυρισμών μου διότι κατέληξα σε μη ασφαλή συμπεράσματα βασιζόμενος σε προσωπικούς συλλογισμούς. Είναι απορίας άξιον, το πώς κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό ένας εκπαιδευτικός, πτυχιούχος του τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Λαμίας… σε ένα καθαρά οικονομικό θέμα, όπως είναι ο Προϋπολογισμός.

Με την απόφαση αυτή, κατά την άποψή μου:
[1] αναδείχθηκε ότι είναι μάταιη κάθε προσπάθειας για ύπαρξη διαφάνειας στα οικονομικά του Δήμου
[2] τα αυτονόητα παραμένουν ζητούμενα
[3] η σκοπιμότητα επιβλήθηκε της νομιμότητας
[4] οι δομές ελέγχου των Δήμων είναι συντεχνιακές και αλληλοεξαρτώμενες

--------------------
ΥΣΤ
Στην επιτροπή προσφεύγει κάποιος κατά απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος διορίζει και την 3μελη επιτροπή. Είναι δυνατόν να υπάρξει έλεγχος και διαφάνεια όταν τα μέλη δεν είναι ανεξάρτητα ; Μπορεί ο διοριζόμενος να ελέγξει τον διορίζοντα ;

-----------------
Διαβάστε εδώ την προσφυγή 
-------------------------------------------------
ΥΣΤ2
Την απόρριψη της προσφυγής από την 3μελη επιτροπή οι διοικούντες τον Δήμο την γνώριζαν ανεπίσημα από την επομένη της σύγκλισή της - 11/6/2020 – λόγω δημαρχιακής αλληλεγγύης (Λιόλιος – Συκιώτης)
Αφού σιγουρεύτηκαν ότι πλέον δεν μπορεί να προσβληθεί ο Προϋπολογισμός σε άλλη ελεγκτική αρχή, παρά μόνο στα αρμόδια δικαστήρια, αποφάσισαν να μειώσουν το κόστος της ανταποδοτικής υπηρεσίας 20 (Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού) που έντεχνα είχαν υπερκοστολογήσει γιατί είχαν δ ε ύ τ ε ρ ε ς σ κ έ ψ ε ι ς και τις οποίες αποκάλυψαν οι ίδιοι με τις αποφάσεις που πήραν στην Οικονομική Επιτροπή της 22/6/20 και τις οποίες ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στις 29/6/20, λόγω πλειοψηφίας.
Ανατρέχοντας κανείς στις αποφάσεις (ΑΔΑ 9ΨΤ6ΩΚ1-ΒΦΒ) παρατηρεί ότι κατά δήλωσή τους ποσά ύψους 150.270,15 € δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (βλ. Β.1.2.3.4.5.6) εκ των οποίων 95.000 € αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα.
Και αυτό το ποσό το χρησιμοποιούν :
[1] 40.000 € (βλ. Γ.1.2) για αύξηση του ποσού των Αποδοχών των Εποχιακών – ΙΔΟΧ = Νόμιμη μεταφορά
[2] 110.270,15 € (βλ. Γ.3 + Δ.1.2.3) για δαπάνες που εκ του νόμου ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να χρηματοδοτούν (να πληρώνουν) οι δημότες … όπως Προμήθεια και εγκατάσταση LED, Μίσθωμα Απορριμματοφόρων, Επέκταση μετατόπιση Δημοτικού φωτισμού, Προμήθεια Μέσων Αποθήκευσης και Μεταφοράς…

Οι δημότες πληρώνουν ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και ΟΧΙ τα ΜΕΣΑ με τα οποία ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παρέχει αυτές τις Υπηρεσίες. Με τη λογική που έχουν οι διοικούντες δεν θα εκπλαγώ αν αύριο μας ζητήσουν να πληρώσουμε και για αγορά απορριμματοφόρων, κοκ.

Στη 3η αναθεώρηση του Π/Υ προβλέπω ότι θα μειώσουν και άλλο το κόστος της Υπηρεσίας 20 κατά 97.300 € διότι θα αναγκαστούν να παραδεχθούν ότι προσλήψεις Μόνιμου Προσωπικού δεν θα γίνουν.

Συμπέρασμα
[1] Μπορεί οι ελεγκτικές αρχές να απέρριψαν τις προσφυγές μου αλλά με το πέρασμα του χρόνου οι αποφάσεις των διοικούντων τον Δήμο αρχίζουν να με δικαιώνουν.
[2] Δυστυχώς, όλες αυτές τις αλχημείες, των Υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας κκ Γάκη και Γιανουλάκη, του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κκ Συικώτη και Κοντοπάνου και του Οικονομικού Συμβούλου κ. Καραγκιόζογλου, με την έγκριση των Ελεγκτικών Αρχών της ΑΔΘΣΕ και της Επιτροπής του αρθ. 152… θα τις πληρώσουμε διότι η αναπροσαρμογή των Δημοτικών Τελών είναι προ των πυλών και μάλιστα αναδρομικά από 1/1/2020. Θυμίζω : 64% για Οικιακή Χρήση (από 1,10 σε 1,80 ανα τμ) και 81% για επαγγελματική χρήση (από 1,60 σε 2,90 ανα τμ)Διαβάστε περισσότερα...

Απορρίπτουμε την από 6-7-2020 προσφυγή του Δημητρίου Τσώμου κατά της υπ’ αριθμ. 9/93/2020 απόφασης ...

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla bloggerΔιαβάστε εδώ και το σχετικό παλαιότερο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα...

Πήρε σβάρνα αυτοκίνητα στα Καμένα Βούρλα!

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ενα ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον παραλιακό δρόμο των Καμένων Βούρλων.
Απορριμματοφόρο που εκτελούσε δρομολόγιο αποκομιδής σκουπιδιών ανακύκλωσης παρέσυρε στο πέρασμα του ΙΧΕ αυτοκίνητα προξενώντας τους ευτυχώς μικρές υλικές ζημιές.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου εκείνη τη στιγμή δέχτηκε τσίμπημα από μια σφήκα που μπήκε στην καμπίνα του από το παράθυρο και έτσι έχασε τον έλεγχο του μεγάλου οχήματος του με αποτέλεσμα αυτό να παρεκτραπεί και να προκαλέσει αναστάτωση στο κέντρο της λουτρόπολης.
Η πορεία του σταμάτησε στην εξωτερική περίφραξη γνωστής ξενοδοχειακής μονάδας χωρίς να προκαλέσει άλλη ζημιά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο να παραλάβει τον οδηγό και να τον μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας γιατί όπως δήλωσε είναι αλλεργικός σε τσιμπήματα εντόμων!

lamiafm1.gr

Διαβάστε περισσότερα...

Καμένα Βούρλα - Ανοίγει το σινεμά της καρδιάς μας...

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ανοίγει το σινεμά της καρδιάς μας... Το Σινέ «Ράνια», στην οδό Γερ. Βασιλειάδη 13 στα Καμένα Βούρλα, ξανά κοντά σας!

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου ξεκινά το δικό μας καλοκαίρι, με αγαπημένες προβολές και παραστάσεις, για μικρούς και μεγάλους!

Δείτε το πρόγραμμα:

Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 21.00: Η πολυβραβευμένη ταινία "Ευτυχία"
Είσοδος: 5€

Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 20.30: Το παιδικό θέατρο "Δελφινάκι" θα μας παρουσιάσει την θεατρική παράσταση "Άριελ, η μικρή γοργόνα".
Είσοδος 7€

Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 20.00: Το θέατρο σκιών "Άρης" θα μας παρουσιάσει την παράσταση "Ο Καραγκιόζης & οι Εξωγήινοι".

Και θα ακολουθήσει προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας "Ευτυχία" στις 21:00

Πάμε Θερινό... με ασφάλεια!

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6975690986

Το Σινέ «Ράνια» σας εύχεται καλό καλοκαίρι!!!

Σινέ ΡΑΝΙΑ
Γερ. Βασιλειάδη 13 - Καμένα Βούρλα
Facebook: Σινέ ΡΑΝΙΑ

lamiareport.gr

Διαβάστε περισσότερα...

16 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Δήμου Καμένων Βούρλων Ανακοινώνει ότι:

Τα αδέσποτα ζώα περισυλλέγονται από το Δήμο , στειρώνονται,
αποπαρασιτόνονται, τσιπάρονται και επιστρέφουν στον τόπο που περισυλλέχθηκαν.

Θα τοποθετηθούν ταΐστρες στα όρια των Κοινοτήτων του Δήμου μας, έτσι ώστε όσοι θέλουν να τα ταΐσουν, να πηγαίνουν στα συγκεκριμένα σημεία.

Παρακαλούνται οι κάτοχοι δεσποζόμενων ζώων να τσιπάρουν τα ζώα τους. Θα γίνονται τακτικοί έλεγχοι με σκάνερ τόσο στα αδέσποτά όσο και στα δεσποζόμενα ζώα.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης τσιπ σε δεσποζόμενα ζώα θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

Παρακαλούνται οι πολίτες να ενημερώνουν την αρμόδια επιτροπή του Δήμου όταν παρατηρείται επιθετική συμπεριφορά ζώων και τραυματισμός και όχι απλώς για την ύπαρξη ζώων.

Καμένα Βούρλα, 9-7-2020
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Σωσώνης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα...

13 Ιουλίου 2020

Εγκαίνια για το Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Με χαμόγελα και ευχές να είναι καλότυχο και χρήσιμο για την ευρύτερη περιοχή της Λοκρίδας, εγκαινιάστηκε σήμερα το Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων από τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια.

Παρόν ήταν όλοι οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου με τις ευχαριστίες να πηγαίνουν προς τον κ. Κικίλια, τον Υπουργό Οικονομικών και βουλευτή Φθιώτιδας Χρήστο Σταϊκούρα, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, τον Δήμαρχο Καμένων Βούρλων Γιάννη Συκιώτη, αλλά και τον 5ΥΠΕάρχη Φώτη Σερέτη, αφού όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο τελευταίος η «δουλειά» που έγινε προκειμένου τα εγκαίνια αλλά και η 24ωρη λειτουργία να είναι σήμερα γεγονός, ήταν ομαδική.

Παράλληλα, δεν λησμονήθηκαν και οι ενέργειες που έκανε σε προηγούμενο χρόνο ο τότε Υφυπουργός Υγείας Θανάσης Γιαννόπουλος.

Συγκεκριμένα ο κ. Σταϊκούρας τόνισε:

«Καλωσορίζω, τον Υπουργό Υγείας, φίλο Βασίλη Κικίλια, στη Φθιώτιδα.
Tον ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Εγκαινιάζεται σήμερα η 24ωρη λειτουργία του πολύπαθου Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων.

Κέντρο Υγείας που, αν και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Ιούλιο του 2009, ίδρυσε και εξόπλισε με υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, με την πολύτιμη συμβολή και του συντοπίτη μας, τότε Υφυπουργού Υγείας....

Διαβάστε όλο το άρθρο και δείτε όλες τις φωτογραφίες στο lamiafm1.gr

Διαβάστε περισσότερα...

12 Ιουλίου 2020

Τρίτα εγκαίνια, 3ος Δήμαρχος, 3ος Υπουργός

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Επιστολή αναγνώστη

Κε αρχισυντάκτη

Τα έργα στα Καμένα Βούρλα, όπως το Κέντρο Υγείας πρέπει να γίνονται με γνώμονα τις ανάγκες των μονίμων κατοίκων. Αρχικά, είναι θετικό, όμως πρέπει να έχει πλήρες και μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό. Βέβαια καταντούν ανέκδοτο τα εγκαίνια για τρίτη φορά, τρίτος δήμαρχος, τρίτος υπουργός, από το ίδιο κόμμα. Ντροπή!

Η ανάπτυξη, όπως διδαχθήκαμε και από την κρίση της πανδημίας, που εξελίσσεται και φαίνεται χειρότερη, δεν πρέπει να έχει μονοκαλλιέργεια τον τουρισμό στην περιοχή μας. Η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα με την ελιά, τη γεωργία, την αλιεία δεν πρέπει να υπολείπεται. Η ανάδειξη των κόμβων μεταφοράς όπως στον Άγιο Κωνσταντίνο με το λιμάνι του και το σταθμό του τρένου στον Μώλο, επίσης βοηθούν πολύ την περιοχή μας, και όχι οι φαμφάρες των υδατοδρομίων.

Αυτό που μας πρέπει να συζητήσουμε είναι για ποιον γίνεται η ανάπτυξη και αν τα πρόσωπα που σήμερα μας καλούν να μας μιλήσουν για πολίτικες πρακτικές, είναι τα ίδια που χθες μας έλεγαν άλλα. Αλλά, μόνο πετυχημένες δεν υπήρξαν οι πολιτικές προσώπων που έφυγαν από την περιοχή (Μπακογιάννης, Σερέτης κ.λπ.) Πετυχημένος έφυγε ο Μπακογιάννης από την περιφέρεια και μας ταλαιπωρεί στην Αθήνα, άλλα μας άφησε σύμφωνα με τα στοιχεία, την φτωχότερη οικογένεια στην ΕΕ και την Περιφέρεια με την μεγαλύτερη ύφεση στην ΕΕ. Τι έλεγε ο κύριος Σερέτης για την ανάπτυξη, ως υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στην Λαμία; τι είδους πολιτικές υπηρετεί σήμερα; Όπως αντίστοιχα, σε τι διαφωνούν Ραγκούσης και Χρυσοχοΐδη; Ο πρώτος ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε νόμο για περιορισμό των απεργιών, ενώ ο δεύτερος ως υπουργός της Ν.Δ. νόμο για απαγόρευση των διαδηλώσεων.

Καθίσταται σαφές σε όλους ότι όταν οι μικρομεσαίοι δεν ευημερούν κανένας καρχαρίας δεν θα ρίξει τα λεφτά του για να επενδύσει, θα έρθει μόνο όταν υπάρχει άμεσο κέρδος, εκτός αν τα πάρει τζάμπα π.χ. ΕΟΤ, λιμάνι, αναθέσεις κ.λπ. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην οικονομία που ζούμε, χρειάζονται ενίσχυση π.χ. παράλιες ελεύθερες, ιαματικά δωρεάν και αναβαθμισμένα, πράσινο, καθαριότητα, το Κέντρο Υγείας της περιοχής, μείωση τελών κ.λπ.

Τον επόμενο καιρό και στα δύσκολα που έρχονται, τίποτα δεν πρέπει να γίνεται ερήμην του λαού. Όσον αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο, οφείλουμε να πιέσουμε προς την κατεύθυνση των συμφερόντων μας, να μην επιτρέψουμε την υπερφορολόγηση των δημοτών από τον δήμο που έχει ως εργαλείο τα ανταποδοτικά τέλη. Δηλαδή, να μην επιτρέψομε την εξόντωση όσων απομείναν όρθιοι.

Γιάννης Φραγκούλης
Καμένα Βούρλα

Διαβάστε περισσότερα...

08 Ιουλίου 2020

ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΚΑΤΆΛΗΨΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Καταγγελία αναγνώστη

ΈΝΑ ΈΓΚΛΗΜΑ 40 ΧΡΟΝΏΝ. ΤΏΡΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΈΣΕΙ ΠΆΝΩ ΣΕ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ. ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΊ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΏΣ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΝΎΧΤΑ?

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΙ ΚΆΝΕΙ?ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ?ΚΑΛΆ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΆ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΤΩΝ ΚΑΜ ΒΟΥΡΛΩΝ.

Η ΠΕΡΙΟΧΉ ΕΊΝΑΙ ΜΕΤΆ ΤΟ ΚΆΜΠΙΝΓΚ ΜΠΛΟΥΜΠΕΙ.

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΏΣΤΑΣ
Διαβάστε περισσότερα...

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ!!!!!!

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Διαβάστε περισσότερα...

03 Ιουλίου 2020

Καμένα Βούρλα: Παρουσίαση βιβλίου ''Ο παπαγάλος που ήθελε να γίνει αηδόνι'' το Σάββατο 4 Ιουλίου (updated)

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

«Ένα μοναδικό έμμετρο και διαδραστικό παραμύθι, ιδανικό για μελοποίηση και παιδικό θέατρο, που μας μαθαίνει να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, που είναι και ο σίγουρος σύμμαχός μας σε όλα.

Η ιστορία του πανέμορφου παπαγάλου που θέλει να μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο και δεν εκτιμά τα δώρα της φύσης που ήδη έχει, ταιριάζει με την ιστορία ενός παιδιού της διπλανής πόρτας.
Η σκοτεινή πλευρά της ζωής, σαν το οπισθόφυλλο του βιβλίου, με τις ανεκπλήρωτες επιθυμίες, τις υπέρμετρες φιλοδοξίες και τα χαμένα μας όνειρα χρωματίζεται και φωτίζεται ξαφνικά και ανέλπιστα, όταν ρίξουμε μια ματιά στον καθρέφτη της αλήθειας, της αγάπης και της αυτογνωσίας και αφουγκραστούμε τη φωνή μέσα μας, που μπορεί να είναι και η καλή μας νεράιδα».

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ από σήμερα γίνονται ΦΙΛΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ.
Με κάθε αγορά ενός αριθμημένου συλλεκτικού αντιτύπου από τις εκδόσεις μας ενισχύετε οικονομικά τον Φιλοζωικό Σύλλογο Καμένων Βούρλων. Ισχύει από σήμερα και για όλες τις παραγγελίες βιβλίων που θα κάνετε στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μέχρι το ερχόμενο Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 22.00 της λήξεως της εκδήλωσής μας!

Με την αγάπη μας
Για τις Χρόνος Εκδόσεις
Βασιλική Νικοπούλου

kaliterilamia.gr

Διαβάστε περισσότερα...