04 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 4/10/2022

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Παρακαλείσθε την 4η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής), για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Για λόγους πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19», η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί: 
α.Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την λίστα αποδεκτών, και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
β.Με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr) για όσους το επιθυμούν (θα σας αποσταλεί και ηλεκτρονική πρόσκληση) Παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ενημερώσουν εγκαίρως, έως την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους στην συνεδρίαση ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. 

Πίνακας Αποδεκτών 
Πενταλιός Λεωνίδας 
Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
Καραμανώλης Αθανάσιος 
Κριτσόβας Δημήτριος 
Αντύπας Αντύπας 
Τρίγκας Βασίλειος

Ο Πρόεδρος
Συκιώτης Ιωάννης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 113 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 114 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 115 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 116 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 117 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 118 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 119 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 120 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 121 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 122 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 123 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 124 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 125 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 126 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
15. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 127 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
16. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 128 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
17. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 129 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
18. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 130 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
19. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 131 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
20. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 132 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
21. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 133 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
22. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 134 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
23. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 135 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
24. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 136 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
25. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 137 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
26. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 138 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
27. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 139 απόφαση επιβολής προστίμου Λιμεναρχείου Στυλίδας) 
28. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αίτηση – κλήση Φυκα Μαρίας) 
29. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή Κοντοχρήστου Ελένης κλπ) 
30. 5 η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2022 
31. Εξειδίκευση – έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 
32. Εξειδίκευση- έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων 
33. Εξειδίκευση – έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων 
34. Σύσταση πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων έτους 2022 και ορισμός Διαχειριστών Πάγιας Προκαταβολής 
35. Έγκριση αποδοχής όρων επενδυτικού δανείου ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μεταξύ του Δήμου Καμένων Βούρλων και Τ.Π.Δ. για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» 
36. Έγκριση 1ου Πρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού του Ανοιχτοί Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για το Δήμο Καμένων Βούρλων και τα Νομικά του Πρόσωπα» 
37. Λήψη απόφασης για μεταφορά και υποβολή της συμβασιοποιημένης πράξης με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης του Εσωτερικού Δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων» από Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο : Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ : Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» (ΦΕΚ Β΄ 5480/25-11- 2021) , στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» του άξονα προτεραιότητας 14 : «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 12142/29-11-2021 πρόσκληση (κωδ. Πρόσκλησης: 14.30.13 – ΑΔΑ: Ψ3ΠΩ46ΜΤΛ-5ΠΥ) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας και Επενδύσεων. 
38. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια για την Συντήρηση Δημοτικών Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων και Σχολικών Αυλών Δήμου Καμένων Βούρλων» 

---------------------------------------

Σχολιασμός του Blog

Πως ρε λεβέντες θα προλάβετε να ενημερωθείτε να συζητήσετε και να αποφασίσετε για αυτά τα 38 θέματα δεν το έχω καταλάβει. Προφανώς είστε υπεράνθρωποι. Ας είναι. … Ελπίζω να ψηφίζετε κατά βούληση και με γνώμονα το καλό του τόπου και να μην καταπίνετε αμάσητο ότι σας λένε …

Επίσης ρε παιδιά βλέπω και 26 προστίματα από το Λιμεναρχείο Στυλίδας, τι αφορά? Πως μπορούμε και εμείς οι απλοί δημότες μπορούμε να ενημερωθούμε? (και για αυτά αλλά και για τα άλλα θέματα της οικονομικής!) υπάρχει κάποια διαδικασία formal ? πρέπει να έρθουμε στο δημαρχείο να ζητήσουμε ενημέρωση? Θέλω να πω ότι οκ, αποφασίστε για εμάς αλλά να είμαστε και εμείς ενήμεροι για τα θέματα έστω και χοντρικά !
53 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Απάντηση στο σχόλιο του blogger
Ο Δήμαρχος ενώ γνωρίζει α) τι ορίζει ο νόμος για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών και β) ότι για κάθε εβδομάδα μη συμμόρφωσης το Λιμεναρχείο θα καταλογίζει πρόστιμο, προτιμά τη μη συμμόρφωση με τον νόμο.
Υπόψη ότι, η συμμόρφωση με τον νόμο δηλ. η δαπάνη αγοράς εξοπλισμού γίνεται μια φορά, ενώ η συνολική δαπάνη Πρόστιμα και Αμοιβές Δικηγόρων, συμβαίνει κάθε χρόνο και είναι πολλαπλάσια της αγοράς εξοπλισμού.
Και το ερώτημα είναι : Γιατί επιλέγει, κάθε χρόνο, τη πολιτική μη συμμόρφωσης;
Και σ' αυτό οφείλει ο δήμαρχος να απαντήσει.

Ανώνυμος είπε...

Καλα εσυ περιμενεις απαντηση ; Πως θα καλυψει τα προσωπικα δκηγορικα εξοδα στις μηνυσεις που κανει σε πολιτες που τον ξεμπροστιαζουν;

Ανώνυμος είπε...

Γιδαρμεχτη ποια η αποψη σου;

Ανώνυμος είπε...

Φαινεται ότι το λιμεναρχείο, κάθε χρόνο, έχει ένα μπλοκ για τα πρόστιμα στις παραλιες, ειδικά για τα καμ. Βούρλα . Βλέπουμε ότι έχουν και τα 26 συνεχόμενους αριθμούς. Το τραγελαφικο θα είναι όλα να περιγράφουν την ίδια παράβαση, ανά βδομάδα, ανά 4ημερο;. Ιδωμένην προσεχώς.

Ανώνυμος είπε...

Ναι περιγράφουν την ίδια παράβαση, ανά βδομάδα, και αφορούν την πολυσύχναστη παραλία του ασπρονερίου.

Ανώνυμος είπε...

ευτυχώς που το λιμενικό εξαντλεί την αυστηρότητα του στο δημο.
ευτυχώς που συνεισφέρουν τα 2 μπιτς μπαρ, των οποίων οι πελάτες απολαμβάνουν τις οποίες υπηρεσίες ναυαγωσωστη.
ευτυχώς που οπουδήποτε αλλού στη Φθιώτιδα, γίνονται όλα σωστα

Ανώνυμος είπε...

Ερώτημα Αα ,που είναι η ένσταση του Δήμου προς το λιμενικό από την πρώτη γραπτή ειδοποίηση.
Ερώτημα βου πως θεράπευσε από κει και έπειτα την παρατυπία της μη εναρμόνισης με τον νόμο .
Ερώτημα θρη γιατί αποδέχεται ο Δήμος ευθύνες επί παραλιας μέχρι του χειμερινού κύματος όταν αυτό είναι ιδιοκτησία λιμενικού ταμείου αλλά και Κτηματικής εταιρίας του δημοσίου.

Ανώνυμος είπε...

Καθε χρονο τα ιδια. Γιατι δημαρχε ; Γιατι δεν εφαρμοζεις το νομο ;
Έφαγες το 1ο προστιμο, γιατι δεν συμμορφώθηκες ;
Περισσευουν τα χρηματα στο δημο για να πληρωνουμε τα προστιματα και τις αμοιβες των δικηγορων σου ;
Δεν σου ειπαν οι δικηγοροι σου οτι η κατ' εξακολουθηση παραβαση του νομου διωκεται ποινικά ;
Αλλα θα μου πεις ποιος εχει τα ουμπαλα να βγει μπροστα και να σε μηνύσει ;

Ανώνυμος είπε...

Ξυπνατε Λεβεντες....
Αντι να γραφουμε ανωνυμα.....!
Και αποτελεσμα να μην εχουμε
Στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ...
ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙΕΕΕΕΕ'''
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ!!!
Που θα βρει ο Γιαννος και το συναφι του..1000.000€για τα Προστιμα??
Και Γιατι Παρεακι της Οικονομικης Αυριο Θα ψηφισσεται? Ειστε ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ...και δεν μπορω να βρω την λεξη να σας ονομασω...Που ΤΟΥ ΓΕΜΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ....αλλο...???

Ανώνυμος είπε...

Το παρόν ΔΣ αποτελείται από τους καλύτερους δημότες βάσει αξιολογισης της ψήφου του λαού. Αυτοί από μόνοι τους ο καθένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σαν ομάδα όλοι μαζί μπορούν να αποφασίζουν ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει!

Ανώνυμος είπε...

Στην ιστοσελίδα του Δήμου, η πρόσκληση αναρτήθηκε στις 30/9 . Ο μπλόγκερ το ανακάλυψε και την δημοσίευσε στις 4/10, μερικές ώρες πριν την συνεδρίαση της ο.ε. . Πέρυσι τα ίδια είχαμε για τις 3 παραλίες, ασπρονερι, Ιζαμπέλα, Κάλαμο , μυαλό δεν βάζει η δημοτικής αρχής.

Ανώνυμος είπε...

Να πω και εγω τη γνωμη μου.
Ξερει καποιος ποσα χρηματα πληρωνει ο Δημος το χρονο για πληρεξουσιους δικηγορους και δεν προσλαμβανει καποιον η καποιους γιατι σιγουρα θα του κοστιζε πολυ λιγοτερα.
Εκτος αν θελει ο Δημαρχος να ταιζει καποιους κολλητους του απο το αδειο ταμειο του Δημου.
Και κατι ακομα με αυτη την αφορμη θα ηθελα να προσθεσω οτι ο Δημος επρεπε να εχει μονιμο νομικο συμβουλο ο οποιος σε ολα τα προς ψηφιση θεματα στο Δ.Σ.να ειναι παρων και οι δημοτικοι συμβουλοι να ψηφιζουν ναι στα θεματα με την επισημανση οτι συμφωνει για την νομιμοτητα ο νομικος συμβουλος γιατι οι δημοτικοι συμβουλοι ειναι ασχετοι νομικα για να μην βρεθουν κατηγορουμενοι για καποια παρανομη αποφαση τους.Να λενε φηφιζω εφοσον νομικος συμβουλος συμφωνει,
Τοσοι δικηγοροι ψανουν για δουλεια νεοι και με ορεξη.


Ανώνυμος είπε...

Να πω και εγώ την γνώμη μου.Το θέμα δεν είναι του Δήμου μας μόνο,είναι γενικώς των δήμων
Φυσικά οι μεγάλοι δήμοι έχουν νομικές υπηρεσίες μόνιμες.
Εδώ ένα άτομο μόνιμο δεν μπορει να σχεδιασει στις σύνθετες απαιτήσεις μιας κοινωνίας δημοτων που ζητά από τον δήμο απαντήσεις.
Βλέπει κανείς την αντιστοιχία με την τεχνική υπηρεσία όπου μόνο γραφειοκρατική διαικπεραιωση εξασφαλίζει όχι όμως τις μελέτες.
Συνεπώς η μέση λύση είναι η πρόσληψη νομικού επί συμβάσει όχι έργου αλλά χρόνου.Η εποπτεία των ιδιωτών νομικών(παρακολούθηση πορείας των συμβάσεων έργου( νομικής υφής)από αυτον
και η καλή και συνετή διοίκηση με στόχο την μικρότερη 'τριβή' με τους δημοτες και τα ΝΠΔΔ.
Κατά αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η δαπάνη συνολικά.

Ανώνυμος είπε...

Εγινε...λοπον η συνεδριαση της Οικονομικης Επιτροπης.
Μηπως Παρακαλω Πολυ Πρεπει Να μας Ενημερωσει ο Δημος μεσω του blog για το αποτελεσμα ?
Λογω του οτι, αντικειμενικες συνθηκες απαγορευαν στους Δημοτες να ενημερωθουν αμμεσα?

Ανώνυμος είπε...

σιγα να μην σου στειλει και τουρτα

Ανώνυμος είπε...

Το κοστος των 27 προστιμων λογω μη συμμορφωσης με τον νομο
Προστιμα 27 επι 3.500 = 94.500 € +++
Αμοιβες Δικηγορου 27 επι 300 = 8.100 €
Κοστος = 102.600 €
Δημαρχε πολυ large σε βρισκω με τα δικα μας λεφτα ! Αλλα βρισκεις και κανεις με τους αντιδημαρχους που ειναι μελη της οικονομικης επιτροπης και που το μονο που ξερουν ειναι να σηκωνουν το χερι και να λενε ΝΑΙ στις αποφασεις σου.
Α' βρε Πενταλιέ Λεωνίδα, Παπαγρηγορίου Νικόλαε, Καραμανώλη Αθανάσιε, Κριτσόβα Δημήτριε και Αντύπα Άκη... αξιοπρεπεια δεν εχετε ; Ένας πιπιλας να σας πιπιλιζει και εσεις να τον ακολουθειτε σαν πιστα σκυλακια ; Ντροπη !

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ είπε...

εγγραφο καρικατουρα με 27 προστιμα.Ευτυχως που ο αγιος διοικει το δημο τελικα. Τειχες γιοχαν ,τειχα παντα.

Ανώνυμος είπε...

Θέση και φύση λαϊκιστές δεν έχουν το ηθικό δικαίωμα να μιλάνε για χρήματα δικά τους που σπαταλουνται από τον δήμο..
Πρέπει να επανέλθουν στην πραγματικότητα του εφαρμοζόμενου σοσιαλισμού αλλά Greek.
Όλα είναι συμφέροντα δεν υπάρχει ιδέα περί σωστου αλά καρτ.
Φωνάζουν για τον Δήμαρχο αλλά ψηφίζουν Τσιπροκιο που χρέωσε την μεσαία τάξη για να τα δώσει στους Καρανικες.Ντροπη λεβέντες!

Ανώνυμος είπε...

@8:32 μ.μ. κλασικό κριτωνοπλυντήριο!!! ΟΥΥΥΥΥΥΥ!!!!

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ είπε...

φιλαρακο για να τα λεμε χυμα και καθαρα δεν ψηφιζω συριζα λογω ιδεολογιας .Ψηφιζω γιατι δεν εχει κλεψει το δημοσιο χρημα και γιατι γνησιο φιλελευθερο κομμα δεν υπαρχει τωρα.Η μεσαια ταξη φορολογηθηκε γιατι ειχε εισοδηματα μεσα στη πτωχευση της ελλαδας πχ 100 χιλαδες ευρω την ωρα που αλλος δεν ειχε μακαρονια .Δεν αδικηθηκανε καθολου ,συνεβαλαν στη διασωση της χωρας και οτι λεει ο τσιπρας ειναι για τις εκλογες .Ο μητσοτακης γιατι δεν κανει μειωσεις 3,5 χρονια τωρα των φορων ?Γιατι θα καταρευσει το κρατος !

Ανώνυμος είπε...

Ρωσολαγνοι έναν Καντιροφ δήμαρχο θέλετε για να ηρεμήσετε.

Ανώνυμος είπε...

Μιλάτε για φόρους επί Τσίπρα, εκείνο που με σοκάρει εμένα είναι το ΦΠΑ στον καφέ, από 13 το πήγε 24 ο/ο. Καφέ πίνει ΜΟΝΟΝ η μεσαία τάξη ;;, Συμφωνεις φίλε Κώστα;;.

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ είπε...

Αντιστρατηγος καντιροφ παρακαλώ! Ναι ο τσιπρας ανέβασε το ΦΠΑ στο καφέ και μας κατέστρεψε. Έπρεπε να δεχτεί το σχέδιο γιουνγκερ που θα πηγαίνανε όλα τα τρόφιμα στο 24 % ανάμεσα τους κρέας ψωμί τυρί και γάλα!

Ανώνυμος είπε...

Αριστερα και κανονικότητα είναι έννοιες ασύμβατες.
Ο Αριστερός ζει με την ιδέα του διαρκούς ταξικού εχθρού .
Είναι ταγμένος στην κοινωνική αναδιανομή του πλούτου όχι όμως του δικού του.
Έτσι ο κ. τραχανάς δηλώνει μη ιδεολογικός σύμμαχος του Τσιπροκιο και ποιο προστα του ΠΑΣΟΚ αλλά είναι μαζί γιατί δεν έκλεψε.Προσπερναει το γεγονός ότι το 3%εγινε 35%με την πασοκικη κλεπτοκρατία.
Μη κανονικός λοιπόν.~Νταρλιγκ μόλις έκλεισα τις τραπεζες~

Ανώνυμος είπε...

Προς Δήμαρχο κ. Συκιώτη,
Δήμαρχε, παρά τη προσπάθεια που καταβάλλουν τα διάφορα trolls σου για να πετάξουν την «μπάλα στην εξέδρα» ή να αλλάξουν «πίστα» ( βλ. τα ανωτέρω σχόλια), η υπόθεση των προστίμων του Λιμεναρχείου έχει… σκανδαλώδη οσμή.
Τι άλλο μπορεί να «μυρίζει» η υπόθεση από τη στιγμή που το Λιμεναρχείο σου επισημαίνει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα κόβει και ένα πρόστιμο κάθε εβδομάδα, και εσύ, ως Δήμαρχος, την αγνοείς ;
Και αν, οι 2 ναυαγοσώστες, λόγω μη εξοπλισμού κλπ, αδυνατούσαν θα σώσουν έναν πολίτη και πνιγόταν… σε ποιόν θα έριχνες την ευθύνη ; Μήπως σε κάποιον χρήσιμο ηλίθιο αντιδήμαρχό σου ;
Δήμαρχε, ο αναρθολογισμός και η ανικανότητά σου δεν έχουν όρια !

Γιάννης Σκούφιας

Ανώνυμος είπε...

μονο το πασοκ εκλεψε απο το κρατος ? Η νδ δεν εκλεψε ? που ανηκε ο παπαγεωργοπουλοςαντε ρε ψευτες. η σιμενς επι καραμανλη δεν εφαγε καλα ? το βατοπαιδι ?

Ανώνυμος είπε...

ΗΛΙΘΙΕ ΚΙ ΑΞΙΟΛΥΠΗΤΕ, ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΙΣ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΤΑ ΑΛΛΟΤΡΙΑ, ΤΟ ΜΟΝΟ ΟΦΕΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΖΕΙΣ ΑΠΟ ΕΔΩ, ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΟΥ!
ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΜΠΛΟΓΚΕΡ ΠΟΥ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ.
ΦΥΣΙΚΑ, ΕΜΑΣ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΚΟΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΚΩΜΩΔΙΑ ΣΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

Γιαννη Σκουφια ματαιος κοπος. Ουτε απαντηση θα παρεις, ουτε εμεις προκειται να ξυπνησουμε. Δεν μας ονομασαν τυχαια Καμενα… βουρλα.
Θυμιζω ότι η λεξη βουρλο, μεταφορικα δηλωνει τον ηλιθιο και βλακα ανθρωπο.

Ανώνυμος είπε...

Γιατί να μην κάνει παλι μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα ο κ.Σκουφιας για την υπόθεση των προστίμων του Λιμεναρχείου για ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΟΣΜΗ όπως γράφει,αφού κέρδισε το δικαστήριο με την καταγγελία για φοροδιαφυγή κατά του δημαρχου; βουρ!

Ανώνυμος είπε...

Πραγματικά έχω μια απλή ερώτηση και θα την καταθέσω στο δημαρχείο, να πάρω και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να αναγκαστεί κάποιος να απαντήσει επιτέλους.
Γιατί ενώ γνωρίζουμε ότι το Λιμεναρχείο μας βάζει πρόστιμα, δεν βάζουμε ναυαγοσώστη? Που στην τελική είναι και σωστό για την ασφάλεια των λουομένων ?

Ανώνυμος είπε...

Ναι αλλα μαζι με την αιτηση θα πρεπει να βαλεις και το ονομα σου πραγμα που τωρα στο μπλογκ δεν το κανεις.

Ανώνυμος είπε...

Τα πρόστιμα δεν πρέπει να είναι για έλλειψη ναυαγοσώστη, αλλά για έλλειψη ναυαγοσωστικου σκάφους με χειριστη και άλλων εφοδίων που προβλέπονται, από τον νόμο, για την ασφάλεια των λουομένων. Πέρυσι μας έκοψαν πρόστιμα και για τον λόγο αυτό. Μας επιχορηγήσαν 40 Χιλ ευρώ, τα έδωσαν για τους ναυαγοσώστες με σύμβαση. Τι άλλα έσοδα έχουν από τις μισθώσεις των αιγιαλων-παραλιων;; Θα το μάθουμε κάποτε;;

Ανώνυμος είπε...

Για το 34ο θέμα κανένα σχόλιο. Διαχείριση πάγιας προκαταβολής στους προέδρους τοπ. κοινοτήτων αρχές Οκτωβρίου.
Δήμαρχε δεν το αφήνεις για τον .... Δεκέμβριο;;;

Ανώνυμος είπε...

Ελάτε *γλυτώσαμε * το πρόστιμο ανά παράβαση είναι .......2.000 ευρω μόνον και άλλαξαν δικηγόρο αντί για Λαμιωτη έβαλαν Μωλιωτη. Εκλογές ......έρχονται.

Ανώνυμος είπε...

Ο μακαρίτης Αποστολόπουλος Κώστας ήταν ανάπηρος πολέμου στην Αλβανία και είχε το περίπτερο μπροστά στο α Bona. Πήγε ένας και του ζήτησε να αγοράσει την εφημερίδα Αυγή. Αυτός πήρε μια τανάλια ,την έπιασε την εφημερίδα από την άκρη και την έδωσε από το άνοιγμα.

Ανώνυμος είπε...

Δηλ αν ζήταγε ο αγοραστης Ριζοσπάστη θα τον έπιανε με ματσακόνι;

Ανώνυμος είπε...

Φίλε 6.12 , το έχεις ξαναγράψει , αλλά πως σουρθε να το ξεφουρνησεις πάλι, είναι σχετικό με το θέμα;; Τα έβαλες και με τους νεκρους. Κάθε άνθρωπος έχει τα βιώματά του.

Ανώνυμος είπε...

Αυτή τη φορά φαίνεται πως ο κ. Δήμαρχος ξεπέρασε τον εαυτό του.
Στη συζήτηση που έγινε στην Οικονομική Επιτροπή, είπε: «Η οικονομική πολιτική που έχουμε χαράξει, εκπέμπει συνέπεια, έχει συνέχεια και αποπνέει σταθερότητα»
Διαφωνείς κανείς ;
Δεν νομίζω αν πάρουμε ως παράδειγμα πρόσφατα γεγονότα όπως α) τα καύσιμα Χατζή και β) τα πρόστιμα του Λιμεναρχείου.
Α’ και με την ευκαιρία ήθελα να ρωτήσω, ο Οικονομικός Σύμβουλος του Δημάρχου που στοιχίζει 20 χιλ. ευρώ, για τι ακριβώς προσλήφθηκε ; Εργαζόμενοι ισχυρίζονται ότι όσες ώρες βρίσκεται στο Δημαρχείο (3-4 ώρες) δεν κάνει τίποτα.
Μήπως και αυτό είναι ένα ακόμα ένα παράδειγμα της συνεπούς οικονομικής πολιτικής του Δημάρχου ;

Ανώνυμος είπε...

Ο σουρεαλισμός μιας τοπικής κοινωνίας που δίνει υπέρμετρη σημασία στο μικρό( Δήμος) αλλά για το μεγάλο ( Κράτος) το θεωρεί μοιραίο, έχει να κάνει με την σοσιαλιστική ηθικη περί αναδιανομης.Ειναι δε καθαρά μαρξιστικής αιτιολογίας σύμφωνα με το "ο καθένας σύμφωνα με την απόδοση στον καθένα σύμφωνα με την ανάγκη".Έτσι δεξιοί, δεξιοτατοι κολεκτιβιστες ομνυουν στο κράτος πατερουλη χωρίς καμία διαφορά από τους συναδέλφους της αριστεράς.
Η μόνη διαφορα οι μεν από τους δε είναι οι αριστεροί φορολογούν φορώντας Αμπεχωνο οι δε δεξιοί γραβάτα.Τωρα αν ο Δήμαρχος πράττει νομότυπα η μη εξαρτάται σε ποια από τις δύο κατηγορίες τάσσεται κάποιος.

Ανώνυμος είπε...

Οποιος και να σαι 1:3...μαζεψου....αρλουμπες...
Εδω ο κοσμος καιγεται...και τι να πει κανεις?
Για το Δρομοκαιτιο κατευθειαν..🤹

Ανώνυμος είπε...

Και κάνουν την θεραπεία με κρύο νερό μπρρ...

Ανώνυμος είπε...

Έχει εξήγηση ο 1.03μμ γιατί ο δήμαρχος παίρνει εργάτες καθαριότητας μετά το καλοκαίρι και όχι πριν;; Αλλά θα μου πείτε τέτοιο "μυαλό" με αυτά τα πεζά θα ασχοληθεί ;;

Ανώνυμος είπε...

Παρακαλώ για οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά την διαχείριση των οικονομικών του Δήμου μπορειτε να επικοινωνείτε στο τηλ κέντρο του δήμου 22350 22300.

Ανώνυμος είπε...

Απάντηση στον 10.49.
Φίλε αν εγώ υποτίθεται είμαι υποστηρικτής του δημάρχου και μπορώ να εξηγήσω την γραφειοκρατία στον Δήμο,άλλο τόσο εσύ ο αντίθετος με τον δήμαρχο μπορείς να εξηγήσεις γιατί η ΛΑΡΚΟ είναι ζημιογόνος και το κράτος πληρώνει ετήσια προστιμα στην ΕΕ για αθέμιτο ανταγωνισμό.
Και οι δυο μας είμαστε σε λάθος κατεύθυνση, μόνο που εγώ το γνωρίζω εσύ ακόμη όχι!

Ανώνυμος είπε...

Μην είσαι και τόσο σίγουρος ότι θα απαντησουν

Ανώνυμος είπε...

9:08 π.μ., Οκτωβρίου 07, 2022 ρωτησα δημοτικο υπαλληλο τι ακριβώς κανει ο οικονομικος συμβουλος, μητσος παντουλας και μου ειπε. Ερχεται μετα τις 10 και φευγει κατα τις 2 και στο μεταξυ διαστημα με το κομπιουτερ ανοιχτο, τι ακριβως κανει κανενας δεν ξερει και κανενας υπαλληλος δεν τον παει. Και για αυτον τον συμβουλο ο δημος πληρωνει πανω απο 20 χιλ €.

Ανώνυμος είπε...

Συκιωτη το ρεγγινι θα σε μαυρισει και εξ αιτιας του συμβουλου σου

Ανώνυμος είπε...

Καρανικας πάντως δεν είναι.

Ανώνυμος είπε...

Συμβουλος του Συκιωτη ειναι και ο Καρανικας ;

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ είπε...

Ωρέ που πάμε, που πάμε ;
Εκτός ελέγχου τα αδέσποτα στη Σκάρφεια. Πήδηξαν σε στάνη και έφαγαν πρόβατα. Σε λίγο γιατί όχι και ανθρώπους !
Ακούς Σωσώνη ; Ακούς Συκιώτη ;
Ή έχετε κλείσει τα αυτιά σας για τέτοια "τιποτένια'' πράγματα που συμβαίνουν στη καθημερινότητά μας ;
Ρε μαύρο που θα φάτε... μαύρο... κατάμαυρο !
Αι σιχτίρ πια !!!

Ανώνυμος είπε...


Η ' επιτυχία' στόχος του ταξικού μισους απο χωριάτες που δεν μπορο
ύν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Περιμένουν κάποιον της πολιτικής ελίτ του τόπου κοινώς 'γκεσεμι' να αντικαταστήσει τον χειρότερο με ακόμη χειρότερο.
Φυσικά άνθρωποι που έχουν αυταπάτες αλλά εξακολουθούν να ελπίζουν η μόνη λύση είναι η εκκλησία όχι η πολιτική.

Ανώνυμος είπε...

Και άλλη Είδηση για τον Δήμο μας ( εκτός της Σκάρφειας )
Διακοπή εργασιών στα λιμάνια Αγίου Κωνσταντίνου και Αρκίτσας΄΄
https://www.lamiafm1.gr

Ανώνυμος είπε...

Είχαμε που είχαμε τον Ηλία τώρα έχουμε κ τον Πλατανια ..