21 Αυγούστου 2017

Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Καμένων Βούρλων.Συνέχεια στο σίριαλ ...

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Στον απόηχο των όσων συνέβησαν, σχετικά με το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Καμένων Βούρλων, έπειτα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 4254/112676/2-8-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που εξεδόθη, κατόπιν προσφυγής μας, κατά της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του Δημάρχου του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έγινε δεκτή, σε συνδυασμό και με την τοποθέτηση του Δημάρχου σε ραδιοφωνικό σταθμό στις 10-8-2017, ο οποίος για ακόμη μία φορά προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να υποβαθμίσει το μείζον αυτό ζήτημα, οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά και το αναγνωστικό κοινό, για τα ακόλουθα:

Α) Η αίτηση του Συλλόγου μας για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπεβλήθη στον Δήμο Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου στις 2-3-2017, έχουσα ως αιτήματα τα κάτωθι:

«Λήψη απόφασης για την ακύρωση του αποτελέσματος του από 12-9-2016 διεξαχθέντος ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 2 της Διακήρυξης, ο οποίος κατακυρώθηκε στην μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία «GROUP CENTER HELLAS», ένεκα χαμηλού μισθώματος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι κριτήριο κατακύρωσης ήτο η υψηλότερη οικονομική προσφορά.

Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 3/66/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δια της οποίας αποφασίστηκε η υποπαραχώρηση του Τουριστικού Καταφυγίου.

Την συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διαπαραταξιακής επιτροπής, με αποκλειστικό σκοπό την έρευνα εκ μέρους της για το αν ο Δήμος ως φορέας Διαχείρισης του Τουριστικού Καταφυγίου δύναται να λειτουργήσει και συντηρήσει αυτό, άλλως τους λόγους που αυτό δεν μπορεί να συμβεί και ποια είναι για τα συμφέροντα του Δήμου η καλύτερη ενδεδειγμένη λύση, τάσσοντας εύλογο χρονικό διάστημα στην Διαπαραταξιακή Επιτροπή για τους σκοπούς της έρευνας, με την παρέλευση του οποίου θα συγκληθεί εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εξετάσει τα αποτελέσματα της έρευνας και να προβεί έπειτα στην λήψη απόφασης για την καλύτερη εκμετάλλευση του Τουριστικού Καταφυγίου και από ποιον αυτή θα διενεργείται και με ποιον τρόπο.

Την λήψη απόφασης για παραχώρηση δημοτικού χώρου στο Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Καμένων Βούρλων ο Φάρος», που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα, ένεκα της άρσης παραχώρησης του οικήματος στο λιμάνι, καθώς και στην καταβολή των εξόδων στα οποία υπεβλήθη το Σωματείο για την κατασκευή του οικήματος τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ».

Β) Η δε προσφυγή μας, κατά της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, ασκήθηκε στις 19-6-2017, ήτοι, πριν την αίτηση της μειοψηφίας για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 3/66/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δια της οποίας αποφασίστηκε η υποπαραχώρηση του Τουριστικού Καταφυγίου, καθώς και της υπογραφής της επίμαχης σύμβασης με τον ανάδοχο.

Γ) Στις 14-7-2017, ημέρα Παρασκευή, κι αφού εκκρεμούσαν, αφενός η συζήτηση της προσφυγής μας ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφετέρου η συζήτηση της αίτησης της μειοψηφίας, σε συνεδρίαση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, υπήρξαν αντιδράσεις, οι οποίες οδήγησαν τον κ. Δήμαρχο στην υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο την αμέσως ερχόμενη Δευτέρα, ήτοι στις 17-7-2017.

Δ) Ακολούθως, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-7-2017, μεταξύ του Συλλόγου μας, του Δήμου και του Λιμενάρχη Στυλίδας και Αγίου Κωνσταντίνου, παρουσία και του αναδόχου κι αφού είχε υπογραφεί η σύμβαση, δεσμευτήκαμε για την τήρηση της νομιμότητας, υπό την έννοια της απομάκρυνσης από το λιμάνι των βαρκών για την πρόοδο των εργασιών, ενώ, ενώπιόν μας δεσμεύτηκε και ο ανάδοχος με την φιλότιμη προσπάθεια του κ. Λιμενάρχη Στυλίδας, για την ύπαρξη πρόνοιας προς τους δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Καμένων Βούρλων, σχετικά με την αξία του τιμολογίου ελλιμενισμού και της παραχώρησης ορισμένων θέσεων ελλιμενισμού.

Ε) Στις 24-7-2017, ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία συζητήθηκε η αίτηση της μειοψηφίας (τελευταίο θέμα) σε σύνολο 28 θεμάτων κι αφού ετέθησαν σε αργία δύο (2) δημοτικοί συμβούλοι για προφανείς λόγους, ενώ κάποιοι άλλοι είτε δεν προσήλθαν είτε προτίμησαν να καθίσουν έξωθεν της αίθουσας συνεδριάσεως, αρνούμενοι να ψηφίσουν, επετεύχθη η πολυπόθητη πλειοψηφία (13 έναντι 9) και διατηρήθηκε σε ισχύ η υπ’ αριθ. 3/66/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την πύρρειο αυτή νίκη της δημοτικής αρχής ήρθε να επισκιάσει η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, η οποία και υποχρεώνει την Δημοτική Αρχή να συγκαλέσει εκ νέου Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να συζητηθεί η από 2-3-2017 υποβληθείσα αίτησή μας, στην οποία περιλαμβάνονται συγκεκριμένα αιτήματα.

Ως εκ τούτου, όσο και αν ο Δήμαρχος επιμένει να ισχυρίζεται δημόσια ότι θα γίνει μόνο συζήτηση επί των θεμάτων της συγκεκριμένης αίτησης και όχι ψηφοφορία, δεν ακριβολογεί, διότι συζήτηση θέματος σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δίχως ψηφοφορία δεν νοείται. Εξακολουθεί, συνεπώς, να προσεγγίζει το όλο ζήτημα επιφανειακά και υποτιμητικά.
Ωστόσο, επειδή θα ακολουθήσει ψηφοφορία επί των αιτημάτων της αίτησής μας, όπως αυτά παρατέθηκαν ανωτέρω, εφόσον προβεί στην σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, τον συμβουλεύουμε να ανατρέξει στις προηγούμενες συνεδριάσεις για να διαπιστώσει απουσίες και να θέσει εκ νέου σε αργία δημοτικούς συμβούλους, προκειμένου να εξασφαλίσει για μία ακόμη φορά την πλειοψηφία. Βέβαια, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι με την βεβιασμένη υπογραφή της Σύμβασης, που έλαβε χώρα πριν την συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλησε να επιρρίψει την ευθύνη στους δημοτικούς συμβούλους σε περίπτωση ανάκλησης της προηγούμενης απόφασης, για τις επικείμενες και μελλοντικές αξιώσεις του αναδόχου σε βάρος του Δήμου, στην περίπτωση που ακυρωθεί η Σύμβαση.

Ειρήσθω εν παρόδω ότι δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 2 της Διακήρυξης, ορίζόταν «Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική επιλογή Αναδόχου ή για την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ή όχι σε σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης, να ζητήσει τη βελτίωση προσφοράς από τον Προσωρινό Ανάδοχο, να ματαιώσει, να αναβάλει, να ακυρώσει, να μην κατακυρώσει ή να επαναλάβει εν όλω ή εν μέρει τον Διαγωνισμό με τους ίδιους ή με τροποποιημένους όρους ή και να προχωρήσει στην παραχώρηση του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών κατά οιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο ή, αν το αποτέλεσμα κριθεί ασύμφορο, να προσφύγει στη διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς εξ αυτού του λόγου να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους ή/και σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος».

Ειρήσθω, επίσης, εν παρόδω ότι ο ανάδοχος τελικά ουδεμία πρόνοια έλαβε σε σχέση με τα όσα δεσμεύτηκε κατά την συνάντηση μας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-7-2017.

Ενόψει των ανωτέρω, προκύπτει ότι το ζήτημα του λιμανιού δεν έκλεισε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος, αφού, ο ίδιος με τις προαναφερθείσες απερίσκεπτες ενέργειές του τείνει να το ανοίγει εκ νέου, προσπαθώντας να διορθώσει τις λανθασμένες και επιζήμιες για τα συμφέροντα του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, επιλογές του.

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Η Διοίκηση του Σωματείου
Ερασιτεχνών Αλιέων Καμένων Βούρλων «ο Φάρος»

e-ΜΩΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

30 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αντε να δουμε τι θα γινει τωρα με το λιμανι στο νεο δημοτικο συμβουλιο. Οι ... Δημοτικοι συμβουλοι των Καμενων Βουρλων εχουν και τριτη ευκαιρια να επανορθωσουν για την στημενη αδικια του ξενοφερτου Δημαρχου (που αυτος τουλαχιστον ως ξενοφερτος εχει δικαιολογια για το οτι δεν ποναει τον τοπο μας και τον πλουτο του) να ξεπουλησει το λιμανι σε εναν ... επενδυτη. Για να δουμε ποιοι απο αυτους τους ... θα σταθουν στο υψος των περιστασεων και θα δωσουν ενα μαθημα σε αυτους τους καιροσκοπους.

Ανώνυμος είπε...

Το συλλαλητηριο θα προηγηθει της γενικης απεργειας ή οχι;

Ανώνυμος είπε...

Όλοι οι Δημότες των Καμένων Βούρλων πρέπει να παρευρεθούν σε αυτό το Δημοτικό

Συμβούλιο, για να αποτρέψουν με την παρουσία τους Προδότες Δημοτικούς

Συμβούλους των Καμένων Βούρλων , να ψηφίσουν υπέρ του ξεπουλήματος του Λιμανιού,

και των προσωπικών συμφερόντων του Πιπίλα και της παρέας του.

Ανώνυμος είπε...

Ξέρουμε πότε θα γίνει?

Ανώνυμος είπε...

Καλουντε ολα τα μελη μεσα και οξω απο το δημαρχιο να περιφρουρισουν προβοκατορικες ενεργειες που θα αμαυρωσουν το λαικο κινημα των ψαραδων.για μην δωσουμε αφορμη στη μαυρη αντιδραση των καραμανωλεων και δημαρχεων.

Ανώνυμος είπε...

Είναι ή δεν είναι αντιδήμαρχος? Ότι θέλει κάνει κ ότι θέλει θα λέει προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα των δημοτών.. προβοκάτορες πληρωμένοι!?

Ανώνυμος είπε...

Σα να μη βγαινει νοημα 8:01 μ.μ. κανε ενα ορθο ριπλει...

Ανώνυμος είπε...

Poulimenoi oloi na den eginan toixaia oi anatheseis gia ta gipeda sto fakirh. Gia na doume twra ean poulithei gia ta lefta? Einai polla taksiarxh k oi epoxes dyskoles. Hrthe h wra tis alitheias. Posoi psifoi Tha eksagorastoun akomh apo thn omoda?;apomenoun dalamagas k tsomos na doume tis protheseis tous Alla apo oto kserw to travan to skoini den pouliodai

Ανώνυμος είπε...

Σήμερα ενημερώθηκε ότι ο τσομος πήρε έργο. Ποιος τραβάει το σχοινί ρε γκασμα. Όλα για την κονομα . Πάει κ αυτή η ψήφος.Νταλαμαγκα πες αλεύρι ο γιατρός σε γυρεύει...

Ανώνυμος είπε...

Ποια ψηφος ??? Σαρανταφευφα εκπτωση ανέλαβε το εργο η εταιρεία τους...

Ανώνυμος είπε...

Δεν ξέρω τι λες φίλε μου. Ο δήμαρχος ψήφισε στην οικονομική να το πάρουν. Αυτή είναι η αλήθεια

Ανώνυμος είπε...

Τι θα αλλαζε αν ψηφιζε οχι??? Για πες...

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΩΜΟΣ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ 40% ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΔΩΣΕ, Ο ΦΑΚΙΡΗΣ ΜΕ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΑ ΠΕΡΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ; ΡΕ ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΧΑΜΠΑΡΙ ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΑΜΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΜΟΙΡΑΖΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΔΗΧΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΖΗΤΟΥΛΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

Δουλεψε το εργο το 1,8 εκ. ο αλλος.. το ξερετε δε μπορει..

anonhmos είπε...

ΠΟΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ,ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΠΗΡΕ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ!!!ΑΦΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΗΦΙΣΕ ΥΠΕΡ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ Ο ΤΣΩΜΟΣ ΔΕΝ ΦΤΑΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

Ανώνυμος είπε...

Ποιος? Πήρε από το ταμείο του Δήμου 1,8 αυτή την εποχή? Ποιος υπέγραψε για τέτοια λεφτά? Κ μετά λέτε ότι έχουν τσακωθεί. Κούνια που σας κουναγε. Εδώ με το Παπαβασιλείου φημολογείται πως έχουν κοινή εταιρεία...κ μετά λέτε τι θα ψηφίσει στο λιμάνι. Βρε ουστ λαμόγια!!

Ανώνυμος είπε...

Μόνο ο Βούλγαρης ψήφισε αρνητικά. Δύο τέινα είναι η ότι ο άλλος δεν άφησε ούτε ένα ευρώ η ότι είναι ο μόνος ακέραιος εκεί μέσα. Ο χρόνος θα δείξει τα πάντα.

Ανώνυμος είπε...

Kala ree me ton tsomo asxoliste Pali ? Mia xara ton exei eksafamisei h dhmarxara!!

Ανώνυμος είπε...

Ο αλανθαστος γιουλμπρινερ!!! Το σανο που πωλειται?

Ανώνυμος είπε...

Όταν σε αντίστοιχες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα μας οι επενδυτές πήραν με πολύ μικρότερο τίμημα, αντίστοιχες επενδύσεις,που είναι για πολύ μεγαλύτερες μαρίνες, εμείς συνεχίζουμε να μιλάμε υπέρ 30 ψαράδων;
Είναι ντροπή για όποιους μιλάνε για αλιευτικό καταφύγιο στα Καμένα Βούρλα.
Αυτός ο τόπος πρέπει να πάει μπροστά.
Όσο για τους Παταργιάδες, ας μην προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τη στάση τους. 'Οταν δεν έχουν άμεσο όφελος, πάντα τίθενται απέναντι. Τέλος, όμως, με τα πασοκικά ταχυδακτυλουργήματα των χρεωμένων δεκαετιών...

Ανώνυμος είπε...

Εδώ πρέπει να αφουγκραστειτε την τοπική κοινωνία κ όχι την τσέπη μιας ομάδας αιρετών. Συνέλθετε κύριοι!!

Ανώνυμος είπε...

Gia poious Milas 10:14 ?

Ανώνυμος είπε...

Στο ρεγκινι εγινε γιορτη με τραπεζι για την επετειο των Βασιλικων,στρογγυλοκαθησαν οι γνωστοι αγνωστοι με εξοδα των ανεργων κατοικων του Δημου ,ΝΤΡΟΠΗ ,ααν ηθελαν να κανουν τραπεζωματα ας τα εβαζαν απο τα μισθα τους που και αυτα του λαου ειναι .ΝΤΡΟΠΗ,Δημαρχε που το παιζεις και φιλελε αλλα τι λεω ενας απο αυτους τους αμακαδορους φοροφαγαδες εισαι,ΝΤΡΟΠΗ,επιτελους δεν θα βγει ενας Δημαρχος να κανει ενα τραπεζι με λεφτα απο την τσεπη του και επισημους καλεσμενους οχι τους παρασιτικους αλλα τα προεδρια των συλλογων που κατι προσφερουν ,ΝΤΡΟΠΗ που δινεις 60,000 καθε χρονο σπασμενα σε τρια κομματια για την συντηρηση των γηπεδων αντι να τα φροντιζουν οι ομαδες που τα χρησιμοποιουν, ΝΤΡΟΠΗ ,φυγε Συκιωτη ελα Κοντοπανε ,σωτηρια δεν υπαρχει.

Ανώνυμος είπε...

ΕΛΑ ΚΟΝΤΟΠΑΝΕ! ΕΣΥ ΚΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙ ΟΛΟ ΤΟ ΣΟΪ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΚΑΜΙΑ 30ΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΝΤΗΛΑΝΑΥΤΕΣ. ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!!!!!!!!!!!1

Ανώνυμος είπε...

Καλα και εγω αν ειχα προπελα θα ημουν τρεχαντηρι,παει ξεφύγαν οι Καινουριωτες. μουαχαχαχα.

Ανώνυμος είπε...

Εε μα λέω και εγώ! Πολύ Καινούργιο ακούω και δεν καταλαβαίνω γιατί. Εμ πες μας ότι πρώην αυτοδιοικητικός από το χωριό αυτό, θέλει πάλι να αναμετρηθεί για μια θέση στον ήλιο. Τώρα πως θα γίνει αυτό, που από το ‘δεν λέω καλημέρα σε κανέναν’ ξαφνικά ‘θέλω να γίνω δήμαρχος’ δεν το καταλαβαίνω. Τι να πει κανείς … κτσοί στραβοί?

Ανώνυμος είπε...

εκει στα περιβολια που περιμενε ελιες για ζυγιασμα μισοσαλεψε απο μοναξια ο ανθρωπος κι ειπε αι σιχτιρ μια ζωη ζλαπ θα ειμαι,βουρ λοιπον στο πατσα?
Ανώνυμος είπε...

Εδώ θέλει να πάει για δήμαρχος ο κουμπάρος κ δεν θα πάει ο κοντοπανος!! Η ποιότητα των ανθρώπων δεν συγκρίνεται!!! Ουστ συφεροντολογε κουμπάρε!!!

Ανώνυμος είπε...

Μη ξεχνατε το Blogger, την κρυφή δύναμη!
Μαθαίνω ότι έχει ήδη βγει και το όνομα του συνδυασμού.
ANONYMOUS
Δεν είναι καλό ονομα. Όχι. Είναι ΤΕΛΕΙΟ.

Ανώνυμος είπε...

Το Δημοτικό Συμβούλιο για το Λιμάνι, για όσους ανησυχούν από τους ερασιτέχνες

Αλιείς, τους λέω ότι θα γίνει ,επειδή δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, απλώς ο

Πιπίλας εξαντλεί όλα τα χρονικά περιθώρια, ψάχνοντας να βρει και άλλους Εφιάλτες

και Προδότες Δημοτικούς Συμβούλους, λαδώνοντας τους και εξαγοράζοντας τους ,

πέραν των Δημοτικών Συμβούλων των Καμένων Βούρλων, που τους θεωρεί σίγουρος πλην

του Μακρυνίτσα.