25 Ιουλίου 2016

Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων Γιάννης Συκιώτης ξεπουλάει το λιμάνι για 32 χρόνια.

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Αν είναι δυνατόν!! Που ακούστηκε αυτό?? Ο δήμαρχος που θα κάτσει 4 χρόνια και μετά θα πάει σπίτι του, να δεσμεύει την περιουσία του δήμου για 32 χρόνια!!!

Για σιγά ρε κύριος. 
Δεν είσαι άξιος να διαχειριστής το λιμάνι, το έχεις δηλώσει το καταλάβαμε.
Μίσθωσε το για 3-4 χρόνια, όσο θα είσαι στο δήμο και άσε τον επόμενο να κρίνει τι θα κάνει αυτός. Και όχι να δεσμεύεις με την υπογραφή σου τα ασημικά για 32 χρόνια! 
Είναι τουλάχιστον μη ηθικό και δεν καταλαβαίνω και τον λόγο που θα το κάνεις.

Γιατί προεξοφλείς το τι θα γίνει σε περιουσία του δήμου, για τόσο πολύ μετά την θητεία σου??

Τι να πω ... δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό αυτό και θα σε παρακαλούσαμε να μας το εξηγήσεις με κάποιο τρόπο αν δεν σου κάνει κόπο δήμαρχε.

Ιδού και η περίληψη της διακήρυξης για τους ενδιαφερόμενους …
----------------------------------------------------------------------------------
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Ημερομηνία:Δευ, 25/07/2016 - 13:00 έως Δευ, 12/09/2016 - 10:00

Αριθμός Πρωτοκόλλου:8489
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης:Δευτέρα, 18 Ιούλιος, 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την μακροχρόνια μίσθωση του καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Καμ. Βούρλων έναντι οικονομικού ανταλλάγματος (μισθώματος) για την παραχώρηση του δικαιώματος αναβάθμισης, λειτουργίας και βιώσιμης/ανταποδοτικής εκμετάλλευσης για επιχειρηματικές δραστηριότητες στο σύνολο του Τουριστικού Λιμένα (Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών) Καμ. Βούρλων με κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για το σύνολο των ενεργειών, εργασιών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την χρηματοδότηση, την μελέτη, την αδειοδότηση, την αναβάθμιση, τη λειτουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την εμπορική εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα.

Το οφειλόμενο από τον Μισθωτή προς το Δήμο Μώλου - Αγ. Κων/νου οικονομικό αντάλλαγμα θα αποτελείται από:

(1) Εφάπαξ οικονομικό αντάλλαγμα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000) με την υπογραφή της Σύμβασης.
(2) Ετήσιο σταθερό πλήρως εγγυημένο οικονομικό αντάλλαγμα, με έναρξη καταβολής από το 2ο έτος λειτουργίας του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών. Το ετήσιο σταθερό οικονομικό αντάλλαγμα (μίσθωμα) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ ( € 20.000), θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, με βάση το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως αυτός δημοσιεύεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και θα καταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους (εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών), πλέον μιας ποσοστιαίας μονάδας 1%. Με την υπογραφή δε της σύμβασης θα προκαταβληθούν τα μισθώματα των πέντε (5) ετών ήτοι του δευτέρου έως και του έκτου έτους της σύμβασης μίσθωσης.
(3) Επιπλέον ετήσιο αντάλλαγμα, το επιπλέον ετήσιο αντάλλαγμα θα ισούται με το 10% επί των ετήσιων καθαρών κερδών μετά φόρων και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

Το οφειλόμενο οικονομικό αντάλλαγμα είναι καθαρό ποσό και δεν περιλαμβάνει ποσά που αντιστοιχούν σε φόρους, τέλη, δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις που φέρει ο Ανάδοχος σύμφωνα με το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο και εν γένει τον νόμο.

Το μισθωτή βαρύνει επιπλέον ποσοστό 0,5% επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από κάθε είδους εκμεταλλεύσεις τουριστικού καταφυγίου.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η υψηλότερη οικονομική προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καμ. Βούρλων, Αγ. Παντελεήμονα 8 Καμ. Βούρλα 35008, στις 12-9-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
i) Φυσικά πρόσωπα, εγκατεστημένοι στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139), υπό τον όρο ότι η Σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.).
ii) Νομικά Πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ. και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
iii) Ενώσεις ή Κοινοπραξίες μεταξύ των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων με οποιονδήποτε συνδυασμό.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 12.500,00 € διάρκειας δέκα τεσσάρων (14) μηνών.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τριάντα δύο (32) έτη από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η λήξη της σύμβασης δεν υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση την καταληκτική ημερομηνία 7-6-2048.

Αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Δήμου Μώλου - Αγ. Κων/νου (www.mwlos.gr) και πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Μώλου - Αγ. Κων/νου, Δ/νση Αγ. Παντελεήμονα 8, Καμ. Βούρλα ΤΚ 35008, τηλ. 22350-22400, 22353-50022.

Διαβάστε περισσότερα...

24 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου 25/7/16

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Γραφείο: Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Δ/νση: Αγ. Παν/νος 8- 35008 Καμένα Βούρλα
Τηλ.: 2235350029, 2235350037
E mail: kvourla@hol.gr

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου

2. Πρόσληψη τριών ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για τρεις (3) μήνες για την πυρασφάλεια του Δήμου

3. Ορισμός Ειδικού Εκπροσώπου στην Τράπεζα Πειραιώς

4. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων, αναμόρφωση και τροποποίηση προϋπολογισμού, ετήσιου σχεδίου δράσης και Τεχνικού προγράμματος έτους 2016

5. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2016

6. Αναχρηματοδότηση δανείων του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για δαπάνες οργάνωσης αιμοδοσίας Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη εορτασμού του Αγίου Παντελεήμονα στη Δημοτική Κοινότητα Καμένων Βούρλων

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη φιλοξενίας και παράθεση γεύματος σε Δημάρχους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση της ΔΙΑΜ στα Καμένα Βούρλα

10. Ανακήρυξη του μουσικοσυνθέτη Χρήστου Νικολόπουλου ως επίτιμου δημότη του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ»

12. Νέα χωροθέτηση και τελικός αποδέκτης της ΕΕΛ Αγίου Κων/νου


Οι φάκελοι των θεμάτων θα βρίσκονται στο γραφείο της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργίας, προς ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα...

ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΕΤΡΑΠΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ?

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΝ ΠΩΣ ΕΠΕΤΡΑΠΕΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ;;;;;;;;;;

ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ (ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΣ), ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ, ΑΠΟ , ΤΕΤΟΙΟ ΑΤΟΠΗΜΑ ????????.

ΜΦΧ

Andreas S. Theologou
General Manager

.

5, Ger.Vassiliadi Str.
35008 Κameνα Vourla, GREECE.
TEL +30 22350 80501
FaX +30 22350 22307
Mob. +30 6983244070

Join Now the unique Mitsis Friend's Club!

Διαβάστε περισσότερα...

Δεν έχει προχωρήσει τίποτα από όσα είχαν υποσχεθεί οι αρμόδιοι για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι σεισμικές δονήσεις του 2013

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

21/7/2016

ΠΡΟΣ: Την κ. Πρόεδρο του ΔΣ, τον κ. Δήμαρχο, τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Μώλου - Αγ. Κων/νου

Κύριοι,

Οι δημότες των ΤΚ Ρεγγινίου, Κόμνηνας Καλλιδρόμου, Μενδενίτσας διαμαρτύρονται, επειδή δεν έχει προχωρήσει τίποτα από όσα είχαν υποσχεθεί οι αρμόδιοι για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι σεισμικές δονήσεις του 2013 . Παρ’ ότι πέρασαν τόσα χρόνια, το θέμα βρίσκεται μετέωρο, επειδή είναι πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων να πετσοκόψουν τις δαπάνες που αφορούν τη ζωή του λαού για να περισσέψουν χρήματα για τους τραπεζίτες, του εφοπλιστές, και αυτούς που κατέχουν τον πλούτο γενικότερα.

Επειδή ο Δήμος έχει το καθήκον να είναι συμπαραστάτης των δημοτών του και να παίρνει πρωτοβουλίες για τα σοβαρά προβλήματα που τους ταλανίζουν, ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων να πληροφορήσει εμάς και το Δημοτικό Συμβούλιο ολόκληρο στην ερχόμενη συνεδρίασή του για το τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να διεκδικήσει το δίκιο των κατοίκων και να αποκατασταθούν οι ζημιές από το σεισμό .

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Μώλου Αγ. Κων/νου
Ο Δημοτικός Σύμβουλος
Δημόπουλος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα...

20 Ιουλίου 2016

'Γιορτή της Ελιάς' στην Σκάρφια

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ανακοίνωση

Ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Γυναικών Σκάρφειας διοργανώνει την καθιερωμένη Γιορτή της Ελιάς, τη Δευτέρα 25 Ιουλίου και ώρα 22:00 στην πλατεία του χωριού.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν τα χορευτικά Μώλου και Υπάτης με παραδοσιακές στολές.

Ο Σύλλογος θα προσφέρει στους επισκέπτες εκτός από διασκέδαση με μουσική, αρτοπαρασκευάσματα με ελιές.

Διαβάστε περισσότερα...

18 Ιουλίου 2016

Πρόγραμμα επίγειων ψεκασμών 18 Ιουλίου - 22 Ιουλίου 2016 στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- Γεν Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν Μέριμνας &
- Γεν Δ/νση Περιφερειακής Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Λαμία, 18 Ιουλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Οι  Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγέιας – Κοιν. Μέριμνας & Αγροτικής Οικονομίας - Κτηνιατρικής  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας γνωστοποιούν το πρόγραμμα των επίγειων ψεκασμών που θα πραγματοποιηθούν   την εβδομάδα από 18 Ιουλίου μέχρι 22 Ιουλίου 2016  στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών.
Για την εφαρμογή των ψεκασμών θα χρησιμοποιηθούν εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό προνυμφοκτόνα σκευάσματα, που ορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Υπενθυμίζουμε στους πολίτες ότι πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα ατομικής προστασίας προκειμένου να προστατευτούν από το συγκεκριμένο έντομο, με κυριότερο και βασικότερο μέτρο τον περιορισμό ή την εξάλειψη των εστιών ανάπτυξης κουνουπιών γύρω από τις κατοικίες τους. Κάθε μικρή ή μεγάλη επιφάνεια λιμναζόντων υδάτων, όπως πιατάκια γλαστρών, δοχεία, βαρέλια, λεκάνες, φραγμένες υδρορροές, πεταμένα λάστιχα αυτοκινήτων,θεμέλια νεοαναγειρόμενων οικοδομών, φρεάτια αποτελεί εστία αναπαραγωγής κουνουπιών.
Τέλος, αν εντοπίσουν εστία ανάπτυξης κουνουπιών στην γειτονιά τους ή τον Δήμο τους  να  μας ενημερώνουν άμεσα,   στο τηλέφωνο  801 11 88284 (αστική χρέωση) που έχει ενεργοποιηθεί για τον σκοπό αυτό.

Δρ. Σταύρος Τσελάς
 
Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερ. Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κης
και
Αναπλ. Προϊστ. Γενικής Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
 
Υψηλάντη 1, 35100 Λαμία
τηλ:  22313 51275 (Λαμία)
τηλ:  22213 53928 (Χαλκίδα)
Fax: 22310 35941
κιν. 6944364151

Διαβάστε περισσότερα...

Τώρα "χτυπάνε" αυτοκίνητα λουόμενων και στο Ασπρονέρι

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Καθημερινά είναι τα κρούσματα πλέον στην παραλία στο Ασπρονέρι...

Μετά τις Ράχες οι διαρρήκτες αυτοκινήτων φαίνεται πως έβαλαν στόχο τα αυτοκίνητα των λουόμενων στο Ασπρονέρι.

Τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα είναι απανωτά. Τα περισσότερα αυτοκίνητα τα ανοίγουν με κατσαβίδι χαλώντας τις κλειδαριές για να πάρουν ότι βρουν.

Μην αφήνετε μέσα στο αυτοκίνητο τσάντες, ρούχα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να τραβήξει την προσοχή των κλεφτών.

lamiareport.gr

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Σε 5 λεπτά σώζεις μια ζωή

Διαβάστε περισσότερα...

Γιορτή του Προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο 'Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ' ΚΑΡΥΑΣ , και εκλογές στις 24 Ιουλίου

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Με λαμπρότητα θα γίνει και φέτος η εορτή του Προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη στην Καρυά Λοκρίδας.

Την θεία λειτουργία θα τελέσει ο Παπά Λουκάς.

Μετά την θεία λειτουργία θα ακολουθήσει έξω από τον Άϊ Λια η συνηθισμένη αρτοκλασία.

Εν συνέχεια στην πλατεία του Χωριού θα γίνει διανομή των παραδοσιακών πιττών και άλλων εδεσμάτων, που έχουνε φτιαχτεί από τοπικές γυναίκες του χωριού και τον Εξωραϊστικό Σύλλογο η ΄΄ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΄΄

Θα ακολουθήσει , διασκέδαση των δημοτών με παραδοσιακούς ρουμελιώτικους χορούς, από το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Κωνσταντίνου ΄΄ Η Αρέθουσα΄΄ , με την δασκάλα χορού Κυρία Μορέλλα Σπυριδούλα και τον Πρόεδρό του Ρίζο Κωνσταντίνο και το χορευτικό του Ομίλου Παράδοσης Λαογραφίας Καμένων Βούρλων με τον Πρόεδρό του κ. Μεγαγιάννη Δημήτριο και τον δάσκαλο χορού κ. Πενταλιό Αναστάσιο

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος η ΄΄ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΄΄ θα κάνει τις εκλογές του που προβλέπονται από το καταστατικό του στις 24 Ιουλίου ημέρα Κυριακή 10πμ - 15πμ, στο Καφέ 'ΘΡΟΝΙΟ'.
Σας παρακαλούμε να συμμετέχετε.

Διαβάστε περισσότερα...

12 Ιουλίου 2016

Brexit και ιαματικά λουτρά ...

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Κε αρχισυντάκτη

Γίνεται αντιληπτό ότι δυο πράγματα συνέβαλαν για να ύπαρξη του αποτελέσματος στο δημοψήφισμα στην Βρετάνια: α) το κυρίαρχο, αυτή τη στιγμή, κομμάτι της αστικής της τάξης δεν επιθυμεί την παραπέρα ενοποίηση της ΕΕ, θεωρώντας προφανώς ότι εξασφαλίζει μεγαλύτερα κέρδη εκτός ΕΕ και β) οι πολιτικές λιτότητας για τους Βρετανούς εργαζόμενους που ακολουθηθήκαν, οδήγησαν στη λαϊκή δυσαρέσκεια και στην αντιπαράθεση με την ΕΕ (για πρώτη φορά, μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, ο Ερυθρός Σταυρός έκανε διανομή τροφίμων σε άπορους). Να σημειώσουμε εδώ ότι στη Βρετανία δεν υπήρχαν ποτέ ευρώ ούτε και μνημόνια. Τα νούμερα για την οικονομία στην Βρετανία ευημερούν (ανάπτυξη 2,1%, πληθωρισμός 4%, ανεργία 5%), οι εργαζόμενοι όμως ευημερούν;

Πρώτα και κυρία «εργαζόμενος», όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, θεωρείται και αυτός που δουλεύει έστω και μια ώρα το μήνα, άρα το ποσοστό ανεργίας είναι στην πραγματικότητα πλαστό. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα από τις περικοπές δαπανών, ενώ οι Βρετανοί εργαζόμενοι δίνουν μάχη για μια θέση στα δημοτικά σχολεία, καθώς στις περισσότερες αίθουσες επικρατεί το αδιαχώρητο, το ίδιο και στους παιδικούς σταθμούς όπου σφίγγουν το ζωνάρι για να πληρώνουν τα ακριβά τροφεία.

Γίνεται αντιληπτό ότι ναι μεν, μπορεί να υπάρξει πορεία των λαών έκτος ΕΕ, άλλα δεν πρόκειται από μόνη της να λύσει κανένα πρόβλημα. Είναι απαραίτητο ένα άλλο μοίρασμα του πλούτου, ένα άλλο κοινωνικό σύστημα που θα μοιράζει τον πλούτο σε αυτούς που τον παράγουν και όχι σε μία χούφτα κηφήνες.
Δύο λόγια για τον περιβόητο «αναπτυξιακό νόμο». Όπως και οι προηγούμενοι τρεις, δεν θα βελτιώσει στο ελάχιστο τη θέση των εργαζομένων. Η αποβιομηχάνιση και η ανεργία στη Στερεά θα συνεχιστούν, όπως και σε όλη τη χώρα. Επιχορήγηση προβλέπεται μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις και για ειδικές περιοχές, ενώ για τους μικρομεσαίους ψίχουλα.

Η δημοσίευση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο δήμο Μώλου - Άγιου Κωνσταντίνου αποδεικνύει καθαρά οι μικρομεσαίοι δεν έχουν να πληρώσουν και ότι όσο και να αλλάξουν οι κυβερνώντες τις ονομασίες των φόρων, τα υποζύγια θα εξακολουθούν να είναι τα ίδια. Δηλαδή, εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι.

Όσο για την παραχώρηση στους ενοίκους των ενοικιαζόμενων δωματίων των Καμένων Βουρλών χαμηλού εισιτήριου στα ιαματικά, και μόνο στα λεγόμενα «νέα λουτρά» από το Γαλήνη, να υπενθυμίσουμε ότι το νερό (και τα ιαματικά), ως φυσικό αγαθό θα έπρεπε να είναι δωρεάν για όλους.

Γιάννης Φραγκούλης
Αυτοκινητιστής
Καμένα Βούρλα

Διαβάστε περισσότερα...

03 Ιουλίου 2016

Πλοίο καρφώθηκε στον νησί Στρογγυλή στα Λιχαδονήσια

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Εντύπωση προκαλεί η προσάραξη φορτηγού πλοίου στο νησί Στρογγυλή που βρίσκεται απέναντι από τα Καμένα Βούρλα.

Το νησί έχει και φάρο … Ρύπανση δεν έχει παρατηρηθεί ακόμα …Διαβάστε περισσότερα...

23 Ιουνίου 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ από το ξενοδοχείο ΓΑΛΗΝΗ

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

http://galini.mitsishotels.com/el
ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

Η ΓΑΛΗΝΗ ΞΤΕΕ ΑΕ, ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ « ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΘΕΣΠΙΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΤΡΙΩΝ (03€) ΕΥΡΩ, ΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ.

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (03€) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΟΥΣΗ ΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ, ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΩΣ ΑΝΩ ΕΚΠΤΩΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΟΣ.

καλό καλοκαίρι

Ανδρεας Θεολογου
Γεν. Διευθυντης

5, Ger.Vassiliadi Str.
35008 Κameνα Vourla, GREECE.
TEL +30 22350 80501
FaX +30 22350 22307
Mob. +30 6983244070

Join Now the unique Mitsis Friend's Club!
“A guest never forgets the host who treated him kindly” - Homer (Greek poet, 9th -8th century BC)

Διαβάστε περισσότερα...

22 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση σε βράβευση !!

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Διαβάστε περισσότερα...

Ναυτικός Όμιλος Αγίου Κωνσταντίνου - Πρόσκληση

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Την Κυριακή 26 Ιουνίου ο Ν.Ο.Α.Κ. διοργανώνει τον αγώνα ιστιοπλοϊας ανοιχτής θάλασσας "Νίκος Μαμής 2016".

Ενημερώνουμε τα μέλη και τους φίλους του Ομίλου, ότι έπειτα από πρόσφατη απόφαση του ΔΣ, θα διεξαχθεί Γενική Συνέλευση την Κυριακή 26/06/2016 και σε περίπτωση μη απαρτίας επαναληπτική την Κυριακή 03/07/2016, στις 11:00π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου.
Στη Γενική Συνέλευση θα γίνει ο απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ, επικαιροποίηση του μητρώου των μελών του Ομίλου και θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ.
Τα υφιστάμενα μέλη, τα οποία δε θα μπορέσουν να παρευρεθούν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Ν.Ο.Α.Κ. στο info@noak.gr ή στο τηλ. 6974720511 (Βαγιώτης Κων/νος).
Σε περίπτωση μη επικοινωνίας θα δύναται να θεωρηθεί ότι διαγράφονται αυτοδίκαια από το μητρώο μελών, στα πλαίσια της επικαιροποίησης του μητρώου, με βάση την τελική απόφαση που θα προκύψει από τη Γενική Συνέλευση.

Διαβάστε περισσότερα...

17 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΑΣ 'ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ'

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Θρησκευτικό Πανηγύρι στις 19 Ιουνίου ημέρα Κυριακή ,
παραμονή του Αγίου Πνεύματος, διοργανώνει ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγία Τριάδα του χωριού Καρυά Λοκρίδος.


Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την γιορτή του Αγίου Πνεύματος
με ζωντανή Παραδοσιακή Μουσική ,
στο τραγούδι θα είναι η ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ και ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ στο Κλαρίνο ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΟΣ ,
θα υπάρχουν ντόπια ψητά , ποτά με ελεύθερο χορό και γλέντι για όλους ……

Σας περιμένουμε

Από το Δ.Σ του Συλλόγου.

Διαβάστε περισσότερα...

14 Ιουνίου 2016

Βιβλία - Ο Βράχος της Σμαράγδας της Βίκυς Φαλάρα

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

«Ο Βράχος της Σμαράγδας»
Βίκυς Φαλάρα (από τα Καμένα Βούρλα)

Όπως είναι γνωστό, τα « φαντάσματα» του παρελθόντος , τα ισχυρά τραύματα και οι ανεπούλωτες πληγές , κάτω από ορισμένες συνθήκες, κινητοποιώντας όλον τον ψυχικό κόσμο του ατόμου, ξυπνούν και ,συνήθως, ζητούν εκδίκηση.
Η επιστήμη της Ψυχολογίας μιλάει για τραύματα στην παιδική ηλικία, που είναι βαθιά κρυμμένα και υπνώττουν στο υποσυνείδητο, είναι σαν ένα φαινομενικά ανενεργό ηφαίστειο, αλλά πάντα με το ενδεχόμενο να εκραγεί.
Τότε, λοιπόν, πώς ενεργεί το άτομο και ως πού μπορεί να φτάσει;

Αυτές οι σκέψεις μου γεννήθηκαν αυθόρμητα με την ανάγνωση του νέου μυθιστορήματος της Βίκυς Φαλάρα με τίτλο «Ο βράχος της Σμαράγδας» (έκδ.ΝΗΣΙΔΕΣ, Θεσσαλονίκη 2015, σελ. 193). Η συγγραφέας είναι φιλόλογος, ασχολείται με την ποίηση και την πεζογραφία. Το πρώτο μυθιστόρημά της ,
« Οι Αλκυόνες γεννούν το καλοκαίρι», κυκλοφόρησε το 2008 από τις εκδόσεις Οιωνός. Ζει στα Καμένα Βούρλα.

Ο Αντρέας ,ένας ώριμος άντρας, είναι ο πρωταγωνιστής, το στημόνι γύρω
από το οποίο πλέκεται όλη η ιστορία. Έρχεται να μείνει στον Κάβο Ευβοίας
,στο ερειπωμένο σπίτι του βολιώτη ιδιοκτήτη Σταύρου, που τον είχε
υιοθετήσει. Μέσα από παράλληλες ιστορίες πληροφορούμαστε για πολλά
πρόσωπα που ανήκουν στο ευρύτερο ή στενότερο περιβάλλον του, όπως είναι
ο Σπύρος και η Βασιλική, ο Νικόλας και η Δήμητρα, ο Αργύρης και η
Ευθυμιούλα, ο Ανέστης, ο Γιάννης και η Ελένη, η Άρτεμη και ο Μηνάς, ο
Παναγής με το καφενείο, κ.ά. Καθένας με τη μοίρα του και τις περιπέτειές
του. Εκεί που σταθμεύει ιδιαίτερα η εξιστόρηση είναι η οικογένεια του
Αντρέα, στον σκληρό και βάρβαρο πατέρα του, που μπροστά στα δυο παιδιά
του χτυπά τη μάνα τους θανάσιμα. Ο μικρός Αντρέας δεν αντέδρασε, δεν
προσπάθησε να τον εμποδίσει, και αυτό του δημιουργεί μέσα του βαθύ
τραύμα… «Κυρίως, είχε χρεωθεί το τέλος της μάνας του» (σελ.174).Οι
αναμνήσεις τον κυνηγούν…Με το πέρασμα των χρόνων προσπαθεί να φτιάξει τη
ζωή του, αλλά ,χωρίς να το θέλει, διαπράττει φόνο, ακολουθεί δίκη και
καταδίκη και κάθειρξη 9 χρόνων…

Χώροι όπου εξελίσσονται τα γεγονότα είναι η Εύβοια, τα Καμένα Βούρλα, η
Λαμία και η ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα μυθιστόρημα με πολλές εναλλαγές
δράσης ,με σπονδυλωτές αφηγήσεις που όλες μαζί συγκροτούν μια
τοιχογραφία της μικρής κοινωνίας στην επαρχία, με τα ερωτικά δράματα, τα
δυστυχήματα, τις μικροδιενέξεις, τις ζηλοφθονίες, τους θανάτους, τους
γάμους, τα όνειρα και τις ελπίδες. Και μέσα από την εξιστόρηση των
γεγονότων αυτών αναδύεται η μορφή του σύγχρονου Έλληνα με τις αρετές και
τα ψεγάδια του, με τις οικογενειακές τραγωδίες, τις καχυποψίες του, την
επιβολή των μεγαλυτέρων και την απόρριψη των μικροτέρων κ.ά. Και αυτή η
κοινωνιολογική πλευρά έχει, ασφαλώς, ιδιαίτερη αξία.

Κάτι που εντυπωσιάζει είναι η λογοτεχνική γραφή με τις περιγραφές και
τις έξοχες εικόνες ,που δίνονται από την ελληνική φύση, όπως το
ερειπωμένο σπίτι και σκηνές από αγροτικές ασχολίες (ο τρυγετός κ.λπ.) ή
το «Μονοπάτι του Έρωτα» (σελ.164) , πράγμα που μας οδηγεί στην ηθογραφία
περασμένων εποχών. Το κομμάτι που θεωρώ εξαιρετικό είναι « Ο βράχος της
Σμαράγδας», που έδωσε και τον τίτλο στο μυθιστόρημα (σελ.140 κ.ε.).Θα
μπορούσε νομίζω να σταθεί ως αυτοτελές διήγημα. Κάπου, βέβαια, είναι
υπερβολική η περιγραφή, όπως λ,χ. στη σελ. 24 όπου σχεδόν απαριθμούνται
τα παιδικά παιχνίδια, χωρίς να είναι απαραίτητο. Η εμμονή δηλαδή στη
λεπτομέρεια κάποτε ζημιώνει τη λιτότητα της γραφής και του ύφους. Ως
προς τη γλώσσα θα έλεγα ότι με ξάφνιασαν πολλές ρουμελιώτικες (;) λέξεις
,όπως δεματσούλες, κουτσέλω, μπουχαρίδες ,πλήμμο, ρήχο, αγκρίφια,
παράμαλα, στουμπάρια, αριά κ.ά.

Η βαθύτερη ιδέα, που διατρέχει όλη την αφήγηση, είναι οι παιδικές μνήμες
και οι συνέπειές τους ,και αυτό η συγγραφέας (και καλά κάνει) το θυμίζει
στον αναγνώστη με την παρουσία και τις ενδόμυχες σκέψεις του Αντρέα ,του
ήρωα της ιστορίας, που αυτές έχουν στοιχειώσει μέσα του και τον
κυβερνούν. Στη σελ. 190 διαβάζουμε: «Το μίσος για τον πατέρα του τον
κρατούσε όμηρο για χρόνια. Το τοξικό αυτό συναίσθημα το τάιζε, βέβαια ,
η μνήμη .Για να λευτερωθεί από τα φαντάσματα του παρελθόντος και να
προχωρήσει, έπρεπε να τολμήσει ένα ξεσκαρτάρισμα : να κάψει στην πυρά
τις πολύτοκες αναμνήσεις που γεννοβολούσαν θλίψη ,εμμονές, δυστυχία.
Έπρεπε να συγχωρήσει. Θα έκλεινε πια τους λογαριασμούς τους απλήρωτους.
Θα έκαιγε το τεφτέρι με τα χρέη και πάνω στα αποκαΐδια θα έχτιζε την
καινούργια του ζωή!»

«Ο Βράχος της Σμαράγδας» της Βίκυς Φαλάρα είναι μυθιστόρημα με
αναγνωσιμότητα υψηλή, σύγχρονο, κοινωνικό και ψυχολογικό, με πολλές
προεκτάσεις. Και πολλοί αναγνώστες θα «αναγνωρίσουν» κάτω από τις
πολλαπλές αφηγήσεις και τα γεγονότα οικείες περιπτώσεις ως προσωπικά
βιώματα ή εξ ακοής. Γι΄ αυτό και αξιοδιάβαστο!

Κάτω Λεχώνια,10/6/2016

Β.Δ.Αναγνωστόπουλος,
Ομότιμος καθηγητής πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για την ετήσια εκδήλωση του Χορευτικού τμήματος Καινούργιου

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Πρόσκληση για την ετήσια εκδήλωση του Χορευτικού μας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουνίου και ώρα 8:30 μ.μ, στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου Καινούργιου.


Διαβάστε περισσότερα...

11 Ιουνίου 2016

Εφυγε απο τη ζωη ο πρωην Δημαρχος Καμενων Βουρλων Γιωργος Εξαρχος (updated)

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Εφυγε σήμερα απο τη ζωή ο πρώην Δήμαρχος Καμένων Βούρλων Γιώργος Εξαρχος . Είχε διατελέσει Δήμαρχος στη Λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων την δεκαετία του '90 ενω υπηρέτησε για πολλά χρόνια τα κοινά απο διάφορες θέσεις στην Αυτοδιοίκηση . Η κηδεία του θα γίνει την Κυριακή το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στα Καμένα Βούρλα .

lamiakos-typos.gr

---------------------------------------

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Οικογενειών Γεώργιου Έξαρχου και Ευστάθιου Κοσματόπουλου
Οι οικογένειές μας ευχαριστούν θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016, που αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα και παππού Γεώργιο Έξαρχο. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Συκιώτη και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου για την παρουσία τους και το ψήφισμα που εξέδωσαν, την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κα Γεωργία Κουκούλη - Ευαγγελίου, τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Μακρυνίτσα, τον Δημοτικό Σύμβουλο και φίλο κ. Ταξιάρχη Φακίρη και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λοκρίδας κ. Ιωάννη Μπαρμπάτση για την εκφώνηση των συγκινητικών όσο και αληθινών επικήδειων λόγων, όλες τις σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της Πολιτικής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Εκπαίδευσης που έδωσαν το παρόν, τους εκατοντάδες συγγενείς και φίλους που τόσο την ημέρα της τελετής όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων πολύ δύσκολων τεσσάρων μηνών ήταν στο πλευρό μας με κάθε τρόπο.
Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους κ.κ. Παναγιώτη Κανακάρη, Τίμων Μαμή και την οικογένεια του ιατρού κ. Γεώργιου Ασημακόπουλου για τη φιλοξενία και τη βοήθεια τους κατά την περίοδο της νοσηλείας στην Αθήνα και επίσης τον Δήμο Νεάπολης - Συκεών και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμένων Βούρλων ‘’Νεανικός Παλμός’’ για την προσφορά τους σε αίμα.

Διαβάστε περισσότερα...

10 Ιουνίου 2016

9ο Χορωδιακό Φεστιβάλ στα Καμένα Βούρλα

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Φίλοι του χορωδιακού τραγουδιού σας περιμένουμε για να περάσουμε μια ξεχωριστή βραδιά δίπλα στο κύμα.


Διαβάστε περισσότερα...

Χορωδιακό Φεστιβάλ στον Μώλο

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Η μικτή χορωδία Μώλου διοργανώνει το Σάββατο 18 Ιουνίου και ώρα 7:30 μ.μ.το 8ο χορωδιακό φεστιβάλ στην πόλη του Μώλου με προσκεκλημένες τις χορωδίες:
α)μικτή χορωδία πολιτιστικού οργανισμού Δήμου ΘΉΒΑΣ
β) Μικτή χορωδία Αλιβερίου.
γ)μικτή χορωδία "Απόλλων" Πατρών και συμμετέχει και παιδική χορωδία Μώλου.
καλλιτεχνική διεύθυνση : Αντώνης Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα...

07 Ιουνίου 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Άγιο Κωνσταντίνο έως Καμένα Βούρλα από 7/6/2016 έως 23/6/2016

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από Τρίτη 7 Ιουνίου, έως την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016, στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στις περιοχές του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων, με στόχο τη διενέργεια εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των τοπικών σηράγγων.

Ειδικότερα, στις 7, 8, 9 και 14 Ιουνίου, ώρες 08.00 έως 19.00 καθημερινά, η κυκλοφορία προς Λαμία θα εκτρέπεται από τον Ανισόπεδο Κόμβο Λογγού, στην Περιφερειακή Οδό Αγ. Κωνσταντίνου - Καμένων Βούρλων έως τον ημικόμβο Καμένων Βούρλων, από όπου τα οχήματα θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο. Κατά το ανωτέρω διάστημα, η κυκλοφορία προς Αθήνα θα διεξάγεται κανονικά.

Tέλος, στις 15, 16, 22 και 23 Ιουνίου, καθημερινά από τις 08.00 έως τις 19.00, η κυκλοφορία προς Αθήνα θα εκτρέπεται από τον ημικόμβο Καμένων Βούρλων στην Περιφερειακή Οδό Αγ. Κωνσταντίνου - Καμένων Βούρλων έως τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Λογγού, από όπου τα οχήματα θα επανεισάγονται στον αυτοκινητόδρομο. Κατά το ανωτέρω διάστημα, η κυκλοφορία προς Λαμία θα διεξάγεται κανονικά.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών. Στους οδηγούς συνιστάται να επιδείξουν προσοχή και να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

tovima.gr

Διαβάστε περισσότερα...

"Τα φυντανάκια μας....χορεύουν"

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση του Ομίλου Παράδοσης-Λαογραφίας Καμένων Βούρλων "Τα φυντανάκια μας....χορεύουν"...!!! οι μικροί χορευτές εντυπωσίασαν με τις ικανότητες τους και έδειξαν σε όλους τι μπορούν να κάνουν...
Επόμενες εκδηλώσεις του Ομίλου:Χορωδιακό φεστιβάλ 11 Ιουνίου πλαζ Ιζαμπέλα,Κεντρική εκδήλωση του χορευτικού 27 Ιουλίου προαύλιο Αγίου Παντελεήμονα..!!!

φωτο από fonografos.net

Διαβάστε περισσότερα...

28 Μαΐου 2016

Δημοπρατείται επιτέλους το έργο πνοής για τον Δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, ύψους σχεδόν 9 εκατ. ευρώ

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Με ανάρτηση στο Διαύγεια επικυρώθηκε και επίσημα το έργο πνοής στον Δήμο Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου που αφορά την κατασκευή του παράπλευρου  δικτύου του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ – Ανακατασκευή Παραλιακής Αγίου Κωνσταντίνου”.

Το portal www.fonografos.net σε παλιότερο άρθρο του είχε αναρτήσει την προσπάθεια του Δημάρχου κ. Ι.Συκιώτη για να προχωρήσει το έργο και τώρα διαφαίνεται ότι οι προσπάθειες της  Δημοτικής Αρχής απέφεραν καρπούς.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, οι κάτοικοι το επιζητούσαν εδώ και καιρό  ενώ αξίζει να τονιστεί ότι ο προϋπολογισμός του φτάνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αν αναλογιστεί κανείς την οικονομική περίοδο, πρόκειται για σημαντική  αυτοδιοικητική επιτυχία.

Όπως ήταν λογικό, ο Δήμαρχος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου  δήλωσε την ικανοποίησή του για αυτή την εξέλιξη ενώ υποσχέθηκε ότι θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για αξιόλογα  έργα στην ευρύτερη περιοχή.
Συγκεκριμένα δήλωσε:

Επιτέλους γίνεται πραγματικότητα ένα τόσο σημαντικό έργο ανάπτυξης για τον Δήμο μας…..Και έπεται συνέχεια. …Μιλάμε με έργα και όχι με λόγια! !!!!

Στον  σύνδεσμο ΕΔΩ είναι όλες οι πληροφορίες για το έργο όπως αναρτήθηκαν στο Διαύγεια.

fonografos.net

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση σε εκδήλωση του Ομίλου Παράδοσης-Λαογραφίας Καμένων Βούρλων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Διαβάστε περισσότερα...

26 Μαΐου 2016

Γαλάζια σημαία στα Καμένα Βούρλα

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Γαλάζιες Σημαίες: Αυτές είναι οι 430 παραλίες που πήραν "Γαλάζια Σημαία"

Με 430 παραλίες και εννέα μαρίνες όπου φέτος ανεμίζουν οι "Γαλάζιες Σημαίες", η Ελλάδα κατατάσσεται ένατη στην παγκόσμια κατάταξη για την ποιότητα των νερών της και στην τέταρτη θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η χώρα μας είναι 3η παγκοσμίως στις "Γαλάζιες Σημαίες", με 430 παραλίες και 9 μαρίνες.

Η Ελλάδα έχει και φέτος 430 παραλίες που βραβεύτηκαν με "Γαλάζιες Σημαίες" και διατήρησε την 3η θέση στην παγκόσμια κατάταξη ανάμεσα σε 50 χώρες. "Πρωταθλήτρια"... Ελλάδος αναδεικνύεται η Χαλκιδική με 52 "Γαλάζιες Σημαίες".

Οι 430 παραλίες και οι 9 μαρίνες που πήραν "Γαλάζια Σημαία" όπως ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

ΦΘΙΩΤΙΔΑ [3]
Δήμος Στυλίδας
Γλύφα
Δήμος Μώλου-Αγ. Κωνσταντίνου
Καμένα Βούρλα/Γαλήνη
Δήμος Λοκρών
Σκάλα Αταλάντης

Διαβάστε στο newsit.gr όλο το άρθρο και δείτε και τις 430 παραλίες

Διαβάστε περισσότερα...

15 Μαΐου 2016

Ντοκουμέντο – Διαβάστε όλη την αλήθεια για την ‘αμαρτωλή’ ΔΕΠΑΚΑΒ (ΚΕΚΑΒ). Για άλλη μια φορά ο λογαριασμός στους δημότες !

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Πολλά ακούγονται και πολλά ψιθυρίζονται (εδώ και χρόνια) στα Καμένα Βούρλα, για την ‘αμαρτωλή’ μας ΔΕΠΑΚΑΒ (ΚΕΚΑΒ), και τολμώ να πω ότι όλα έχουν μια βάση (όσα ακούγονται).

Μπήκαμε λοιπόν (ως Blog) στην διαδικασία και κάναμε έρευνα σε βάθος και θα σας παραθέσουμε ΟΛΑ πραγματικά τα στοιχεία, ώστε να διαπιστώσετε και εσείς ιδίοις όμμασι, ποιος έφαγε και πόσα, και πόσα τελικά χρωστάει ο δήμος (εμείς οι δημότες δηλαδή) για τις ατασθαλίες του δήμου για την περίοδο Κεφάλα μέχρι και Αντωνίου (που λειτουργούσε η ΔΕΠΑΚΑΒ).

Πολύ μεγάλες οι ευθύνες, τεράστια η ρεμούλα και η κακοδιαχείριση των παλαιών δημοτικών αρχών, κάποιοι τσέπωσαν πολλά (πάρα πολλά) λεφτά, σε βάρος των δημοτών, και τώρα καλούμαστε εμείς οι απλοί δημότες (οι συνήθεις μαλάκες δηλαδή) να πληρώσουμε το μάρμαρο, γιατί κάποιοι δημαρχαίοι είχανε μακρύ (πολύ μακρύ) χέρι, και το βουτάγανε συνέχεια στο μέλι.

Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, και να καταλάβει και ο μέσος δημότης τι παίζει, θα σας πω μια ιστορία για να βοηθήσω την κουβέντα.
Οι δήμοι ως κομμάτι της κεντρικής διοίκησης (περιφερειακής αλλά και κεντρικής διοίκησης), διέπουν την λειτουργία τους σε βασικούς κανόνες που δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια ελιγμών στους εκάστοτε δημάρχους να κάνουν ότι γουστάρουν γιατί ελέγχονται κλπ κλπ.
Οι δήμοι λοιπόν (οι δήμαρχοι για την ακρίβεια) εκμεταλλευόμενοι τα γνωστά παραθυράκια του νόμου, για να μπορέσουν να κάνουν ‘την δουλειά τους’ ίδρυαν αναπτυξιακές εταιρείες (ως ΑΕ) με ‘θολό’ καταστατικό ως προς τον σκοπό ίδρυσής τους, και μέσα από αυτές τις εταιρείες (που δεν υπόκειντο σε άμεσο έλεγχο της κεντρικής διοίκησης) κάνανε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν εξ ονόματος και μέσω των δήμων.
Θέλω να πω πχ ότι έβλεπε ένας δήμος ότι δεν του φτάνουν τα άτομα για καθαριότητα. Έφτιαχνε μια τέτοια ΑΕ, έδειχνε κάποια έσοδα (πχ από κυλικείο), προσλάμβανε κόσμο, και έβαζε αυτούς που προσλάμβανε να δουλεύουν για την καθαριότητα του Δήμου (αυτό ας πούμε ότι είναι ένα καλό παράδειγμα … ΔΕΝ είναι αλλά ας πούμε ότι είναι…)
Άλλος δήμαρχος ας πούμε, έφτιαχνε (ή έβρισκε έτοιμη μια τέτοια ΑΕ από τον προηγούμενο δήμαρχο) και την έβαζε να διαχειρίζεται το λιμάνι του δήμου και να εισπράττει χρήματα για υπηρεσίες ελλιμενισμού και χρήση γλίστρας, χωρίς να του έχει παραχωρηθεί του δήμου τέτοιο δικαίωμα από την κεντρική διοίκηση ή στην τελική, από αυτόν που έφτιαξε το λιμάνι, κατά συνέπεια εισέπραττε τσαμπουκαλίδικα (παρανόμως) και ‘έχει ο θεός’ …

Τέλος πάντων για να μην μακρηγορώ, αυτές οι ΑΕ στους δήμους της χώρας (και στον δικό μας δήμο βέβαια) λειτούργησαν ως δούρειοι ίπποι για να καλύψουν τις όποιες ατασθαλίες κατά καιρούς, αλλά και να τσεπώνουν κάποιοι υμέτεροι (δημαρχαίοι και λοιποί παρατρεχάμενοι) κάμποσα χρήματα σε βάρος των δημοτών(όπως αποδεικνύεται περίτρανα παρακάτω με τα ντοκουμέντα).

Βέβαια για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι, κάποιοι δήμοι και κάποιοι δημαρχαίοι κατά καιρούς χρησιμοποιούσαν αυτές τις ΑΕ και για καλό σκοπό, ΑΛΛΑ στο τέλος ο λογαριασμός ΠΑΝΤΑ ήταν μείον … (‘να σε καψω γιαννη να σε αλειψω λαδι’ … ένα πράγμα δηλαδή που λέει και η παροιμία).

Πάμε τώρα πάλι πίσω στις δικές μας πομπές, που ψηλά-χαμηλά η ιστορία έχει ως εξής: ο κ Κεφάλας, παλαιός δήμαρχος, φτιάχνει (πολύ παλιά … το 2004) μια τέτοια εταιρία για να ‘κάνει την δουλειά του’ ρε αδερφέ γιατί με τους κανονισμούς του δήμου ‘δυσκολευόταν’.
Έκανε ότι έκανε ο Κεφάλας, και μετά παρέλαβε τον δήμο (το 2007) ο Αντωνίου (ως δήμαρχος), που έφτιαξε τα μύθια (ο Μάκης Αντωνίου) με αυτήν την ΔΕΠΑΚΑΒ (ΚΕΚΑΒ), όπως αποδεικνύεται παρακάτω επαναλαμβάνω από τα σχετικά έγγραφα.

Μετά τον Αντωνίου παραλαμβάνει ως δήμαρχος ο στρατηγός (Τετριμίδας), βλέπει τις ρεμούλες και τις ατασθαλίες, αρνείται να παραλάβει το χάος, και βάζει ορκωτούς λογιστές να εκκαθαρίσουν και οριστικά κλείσουν την αμαρτωλή αυτή εταιρία, αφού πρώτα προσδιορίσουν σε ποιόν χρωστά και πόσα ακριβώς (σε ΙΚΑ, σε εφορία, σε προμηθευτές, σε εργαζόμενους κλπ κλπ κλπ) για να δούμε τι ζημιά έχει γίνει, ώστε με κάποιο τρόπο να πληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις γιατί τα προστίματα και οι τόκοι δεν σταματάγανε ποτέ.

Πάμε λοιπόν στο δια ταύτα, και διαβάστε παρακάτω και εσείς όλες τις επιστολές των ορκωτών λογιστών (που είχαν εντολοδόχο επαναλαμβάνω την διοίκηση του Τετριμίδα) που σκοπό είχαν να προσδιορίσουν επίσημα και επακριβώς την ζημιά που έχει γίνει και πόσο έχει ανέβει το κοντέρ και πόσα λεφτά έχει φεσωθεί ο δήμος. (που θα πληρώσουμε εγώ και εσύ αγαπητέ αναγνώστη δημότη…)

Το παράξενο και περίεργο συνάμα είναι ότι η διοίκηση Τετριμίδα είχε δεχθεί ‘ευθείες βολές’ και καταγγελίες γιατί έβαλε ορκωτούς λογιστές να κάνουν εκκαθάριση, από δημοτικό σύμβουλο του ιδίου (του τότε) συνδυασμού (!!!???).
Προφανώς ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μακρυνίτσας που έκανε μέχρι και καταγγελία (αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές) γιατί ο Τετριμίδας ξεκίνησε να εκκαθαρίσει και οριστικά κλείσει την αμαρτωλή ΔΕΠΑΚΑΒ βάζοντας ορκωτούς λογιστές που σαφέστατα, πρέπει να πληρώνονται ως Σώμα ορκωτών λογιστών, κάτι δεν είχε καταλάβει?? κάτι ήθελε να κρύψει??? δεν του άρεσε αυτού του δημοτικού σύμβουλου η διαφάνεια ? δεν ήθελε να γίνει η εκκαθάριση ?? τι να πω !! δεν ξέρω !! (οι αντιρρήσεις Μακρυνίτσα προκύπτουν από την ανάγνωση που κάναμε στα πρακτικά του πρόσφατου ΔΣ της 25/4/2016 , σελίδα 12,17 κλπ).
Ο κύριος Μακρυνίτσας επίσης αναφέρει και ανακρίβειες διότι όπως λέει οι ορκωτοί έχουν εισπράξει 60.000 ενώ ο δήμος έχει πληρώσει μόνο 32.400 τα οποία άλλωστε προκύπτουν και ως συμβατική υποχρέωση του δήμου προς τον ΣΟΛ. Δεν πειράζει όμως τον συγχωρούμε τον κύριο Μακρυνίτσα για τις (πολλές) ανακρίβειες και την γκρίνια γιατί όπως και ο ίδιος αναφέρει δεν γνωρίζει από τέτοια νομικά κλπ τεχνικά θέματα και κατά συνέπεια απλά έλεγε την άποψη του ο άνθρωπος. Το μόνο που μας χάλασε με τον κύριο Μακρυνίτσα είναι ότι σχεδόν υπερασπίζεται τον Μάκη Αντωνίου (στο πρόσφατο ΔΣ), αυτό πραγματικά δεν μπορέσαμε να το καταλάβουμε.

Και με αυτά και με αυτά, καταλήγει η ιστορία με το δημοτικό συμβούλιο που έγινε πρόσφατα που είχε ως σκοπό την ενημέρωση προς το ΔΣ αναφορικά με την πορεία των ερευνών των ορκωτών λογιστών και την λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης αλλά και του τελικού προσδιορισμού του ύψους της ρεμούλας.

Όλα τα χαρτιά είναι εδώ, διαβάστε να ενημερωθείτε …
Εντολή Δήμου (Τετριμίδα) προς Σώμα Ορκωτών Λογιστών για εκκαθάριση ΔΕΠΑΚΑΒ 3/9/11
1η ενημέρωση από ορκωτό λογιστή 14/ 9/2011
2η ενημέρωση από ορκωτό λογιστή 21/10/2011
3η ενημέρωση από ορκωτό λογιστή 11/ 1/2012
4η ενημέρωση από ορκωτό λογιστή 6/ 2/2012
5η ενημέρωση από ορκωτό λογιστή 15/ 3/2012
6η ενημέρωση από ορκωτό λογιστή 14/ 6/2012
7η ενημέρωση από ορκωτό λογιστή 10/ 6/2013
8η ενημέρωση από ορκωτό λογιστή 10/ 9/2013
9η ενημέρωση από ορκωτό λογιστή 4/ 4/2014
10η ενημέρωση από ορκωτό λογιστή 12/ 7/2014
Επιστολή ορκωτού λογιστή για ενημέρωση του νέου ΔΣ (με δήμαρχο Συκιώτη Γ.) 15/ 9/2014
Προσδιορισμός απαιτήσεων από εφορία προς την ΔΕΠΑΚΑΒ 11/ 4/2016
Πρακτικά του ΔΣ της 25/4/2016 από diavgeia.gov.gr 

Αγαπητοί αναγνώστες, διάβασα όσο μπόρεσα αναλυτικά, έχω ερωτήματα πολλά, είναι και πολλές οι ατασθαλίες βέβαια, άκρη ωστόσο θα βρεθεί, αλλά θα πάρει χρόνια να κλείσει η ιστορία.

Για να ξεκινήσουμε ωστόσο να συζητάμε, θα ήθελα να μάθω, ποιος τσέπωνε τα λεφτά από το 2004 έως το 2010 που τα εισέπραττε ο Αντωνίου για το λιμάνι από τις βάρκες μιας και δεν είδαμε να προσδιορίζονται πουθενά ως έσοδα, ενώ στην ουσία παρανόμως χρέωνε για υπηρεσίες ελλιμενισμού μιας και δεν ήταν δικό της (της ΔΕΠΑΚΑΒ ή του Δήμου) το λιμάνι. Είναι σαν να πάνω εγώ σε έναν δρόμο του δήμου, να βάλω κώνους και να ζητάω (και τελικά να εισπράττω) διόδια …

Τέλος πάντων, τα συμπεράσματα δικά σας …

Φιλικά ο Blogger

ΥΓ 1
το κοντέρ (για να έχουμε και τον νου μας) έχει ανέβει στα … ,
300000 μετοχικό κεφάλαιο (άφαντο)
265.000 οφειλές προς τρίτους (ΙΚΑ, εργαζόμενοι κλπ)
και βλέπουμε ...

ΥΓ 2
Το ‘και βλέπουμε’ που έγραψα παραπάνω δεν είναι τυχαίο. Δεν έχει προσδιοριστεί (ακόμα) η συνολική οικονομική επιβάρυνση που θα υποστεί ο δήμος μας (και τελικά οι δημότες), γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι κάτοχος βάρκας που πλήρωνε ανελλιπώς την ΔΕΠΑΚΑΒ από το 2004 έως το 2010 (και έχει όλα τα χαρτιά και τις αποδείξεις της ΔΕΠΑΚΑΒ που πλήρωνε) θα αξιώσει από τον Δήμο να του επιστραφούν όλα τα χρήματα (περίπου 1.800 euro) ως παρανόμως εισπραχθέντα.

ΥΓ 3 
Ελπίζω να μην αρχίσετε να βαράτε το σαμάρι πάλι … ως συνήθως … μιας και όλα τα χαρτιά εδώ είναι, διαβάστε να ενημερωθείτε και μην στέκεστε αν θέλετε στα δικά μου τα σχόλια …

Διαβάστε περισσότερα...

RESPECT CUP 2016

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Για 2η συνεχη χρονια με πανω από 700 συμμετοχες.
Μια διοργανωση που ξεκινησε πιλοτικα περυσι με πρωτοβουλια του ξενοδοχειου ΓΑΛΗΝΗ και φετος, με τη συνεργασια του Δημαρχου ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ κου Γ. Συκιωτη, ξεπερναει κάθε προσδοκια.
Οι συμμετεχοντες και οι συνοδοι/γονεις, θα διαμεινουν σε διαφορα ξενοδοχεια της πολης.

Όπως είναι κατανοητο, γινεται θεσμος και θα επαναλαμβανεται κάθε χρονο. Περα λοιπον από την αθλητικη προβολη, που καθιστα τα Καμ. Βουρλα προορισμο για τετοιου ειδους εκδηλωσεις, αποτελει οικονομικη ενεση σε μια κρισιμη περιοδο.

Διαβάστε περισσότερα...

2η Έκθεση Φωτογραφίας 2016 - Νεανικός Παλμός

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Διαβάστε περισσότερα...

30 Απριλίου 2016

Άγιον ΠΑΣΧΑ

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger


Το Τελετουργικόν 
Το απόγευμα προς βράδυ της Κυριακής των Βαϊων, της Μεγάλης Δευτέρας και της Μεγάλης Τρίτης ψάλλεται η Ακολουθία του Νυμφίου και ο Όρθρος της επόμενης μέρας και το Μεγάλο Απόδειπνο λίγο νωρίτερα τις πρώτες απογευματινές ώρες, ενώ τα πρωινά η Θεία Λειτουργία.
Τα τροπάρια που ψέλνονται είναι το του Νυμφίου Ιδού ο Νυμφίος έρχεται και το Τον Νυμφώνα σου βλέπω ενώ τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ ψάλλεται το τροπάριο της Κασσιανής, Κύριε η εν πολλαίς αμαρτίαις.
Το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα γίνεται η Ακολουθία του Ευχελαίου και η τελετή του Νιπτήρος, που είναι και ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης που αναφέρεται στο Μυστικό Δείπνο και ψάλλεται το Κοντάκιο Ότε οι ένδοξοι μαθηταί.  
Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης τελείται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και στο τέλος οι πιστοί μεταλαμβάνουν της Αγίας Κοινωνίας, Σώμα και Αίμα Χριστού, το απόγευμα προς βράδυ γίνεται η Ακολουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών ή Δώδεκα Ευαγγελίων στην οποία αναγιγνόσκωνται 12 περικοπές από τα 4 Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη σχετικά με τα Άγια Πάθη του Χριστού από το Μυστικό Δείπνο μέχρι την Ταφή, παράλληλα γίνεται και η έξοδος του Τιμίου Σταυρού με τον Εσταυρωμένο από την Αγία Τράπεζα και η περιφορά του σε όλο το χώρο του ναού ενώ ψάλλεται το Σήμερον κρεμάται επί ξύλου.  
Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής αποτελεί την κορύφωση του Θείου Δράματος με την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης όπου ο ιερέας κατεβάζει τον Εσταυρωμένο από τον Σταυρό και τον τυλίγει σε καθαρό σεντόνι ενώ από αργά το βράδυ έχει ετοιμαστεί ο Ιερός Επιτάφιος έτσι ώστε να τοποθετηθεί το Άγιο Σώμα του Κυρίου και το βράδυ οι πιστοί παρακολουθούν με κατάνυξη τον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου και την Ακολουθία του Επιταφίου και ψάλλονται τα Εγκώμια σε τρεις στάσεις: Η Ζωή εν Τάφω α' στάση, Άξιον Εστί β' στάση, και Αι γενεαί πάσαι γ' στάση μετά τα οποία και πραγματοποιήται η περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους της πόλης ή του χωριού.  
Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ψάλλεται ο Εσπερινός της Ανάστασης, λεγόμενη και "Πρώτη Ανάσταση" και το τροπάριο Ανάστα ο Θεός. Το μεσημέρι στον Πανάγιο Τάφο πραγματοποιείτε η αφή του Αγίου Φωτός όπου και διανέμεται σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και το βράδυ ακολουθεί η Τελετή της Αναστάσεως με το Δεύτε λάβετε Φως και το Χριστός Ανέστη που συνοδεύεται από τους χαρμόσυνους ήχους της καμπάνας, τους ασπασμούς της αγάπης και τη ρίψη πυροτεχνημάτων, βεγγαλικών και βαρελότων.  

Αγαπητοί αναγνώστες, Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση

Διαβάστε περισσότερα...

29 Απριλίου 2016

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΑ, 29/4 6 μ.μ

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Μία ακόμη μαγευτική πομπή του Επιταφίου, θα γίνει σήμερα στα γραφικά δρομάκια της Καρυάς, στις 6 το απόγευμα. Η θρησκευτική κατάνυξη και η απλότητα της παράδοσης, είναι μια αξέχαστη εμπειρία για όσους πιστούς συμμετέχουν. Ελάτε να τη ζήσετε! Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση!

Διαβάστε περισσότερα...