16 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 18-2-2015 (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

∆/νση: Αγ. Παν/νος 8- 35008 Καµένα Βούρλα
Τηλ.: 2235350029, 2235350037
E mail: kvourla@hol.gr

Καλείσθε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στις 18 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 µ.µ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Παπαγρηγορίου Χρήστος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενων συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

2. Λήψη απόφασης περί µη µεταβολών σχολικών µονάδων 2015-2016
Εισηγητής: Καραµανώλης Αθανάσιος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου

3. Ορισµός δηµοτικών υπαλλήλων για τη συγκρότηση της επιτροπής κατάρτισης του Μητρώου Αρρένων του ∆ήµου τρέχοντος έτους (άρθρο 18 Ν. 2119/1993)
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

4. Ορισµός µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στις θέσεις Τραγάνα της ∆.Ε. Καµένων Βούρλων και Μουρτίτσα της ∆.Ε. Αγίου Κων/νου του ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου»
Εισηγητής: Τσώµος ∆ηµήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

5. Συγκρότηση Επιτροπής για τη σφράγιση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος τρέχοντος έτους (άρθρο 80 παρ. 7 του Ν. 3463/2006)
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

6. Ορισµός µελών στο Α/θµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηµατογράφων έτους 2015
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

7. Οριστική παραλαβή του έργου «Ψηφιακή ∆ηµοκρατία στις υπηρεσίες του Καλλικράτειου ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου µέσω έξυπνων µηχανισµών επικοινωνίας µε τους πολίτες»
Εισηγητής: Πλατανιάς Ιωάννης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

8. Λήψη απόφασης για την εκµίσθωση µε δηµοπρασία καλλιεργήσιµης γης ιδιοκτησίας ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου, στη θέση ΣΤΡΩΜΑΤΑ στην Τ.Κ. Αγίου Χαραλάµπους
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

9. Έγκριση για υποβολή πρότασης του έργου «Βελτίωση υφιστάµενης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Μώλου ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου» στο πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» , άξονας προτεραιότητας 4 «Προσέγγιση LEADER» της 4ης προγραµµατικής περιόδου που υλοποιεί η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.
Εισηγητής: Καραµανώλης Αθανάσιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

10. Έγκριση για υποβολή πρότασης του έργου «Βελτίωση , Ασφαλτόστρωση και Αποκατάσταση αγροτικού δρόµου στην περιοχή Άγναντη ∆.Ε. Αγίου Κων/νου, ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου» στο πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» , άξονας προτεραιότητας 4 «Προσέγγιση LEADER» της 4ης προγραµµατικής περιόδου που υλοποιεί η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε
Εισηγητής: Καραµανώλης Αθανάσιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

11. Έγκριση για υποβολή πρότασης του έργου «Αποκατάσταση και Μετατροπή ∆ηµοτικού Κτιρίου & περιβάλλοντος χώρου, σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων ∆. Ε. Αγίου Κων/νου του ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου» στο πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» , άξονας προτεραιότητας 4 «Προσέγγιση LEADER» της 4ης προγραµµατικής περιόδου που υλοποιεί η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε
Εισηγητής: Καραµανώλης Αθανάσιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

12. Αποδοχή ένταξης στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 2014 της µελέτης «Ολοκλήρωση µελετών Πολεοδοµικού Σχεδιασµού στον Καλλικρατικό ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου
Εισηγητής: Τσώµος Αθανάσιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

13. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «’Έργα προστασίας παραλιακής οδού Καλάµου- Αγίου Κων/νου» στο ∆ήµο Μώλου Αγίου Κων/νου
Εισηγητής: Αθανάσιος Καραµανώλης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

14. Εξέταση αίτησης Συλλόγου Πυροπροστασίας ∆ασών Ρεγκινίου, περί παραχώρησης χέρσου περιβάλλοντα χώρου της δηµοτικής Αποθήκης στην Τοπική Κοινότητα Ρεγκινίου
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

15. Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων ∆΄ τριµήνου 2014
Εισηγητής: Πετρόπουλος Κων/νος, υπάλληλος Οικονοµικής Υπηρεσίας

16. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παραστατικών από την οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου
Εισηγητής: Πετρόπουλος Κων/νος, υπάλληλος Οικονοµικής Υπηρεσίας

17. Ανατροπή Κ.Α. προϋπολογισµού οικ. Έτους 2014
Εισηγητής: Πετρόπουλος Κων/νος, υπάλληλος Οικονοµικής Υπηρεσίας

18. Αποδοχή χρηµατοδοτήσεων, αναµόρφωση – τροποποίηση προϋπολογισµού, τεχνικού προγράµµατος και ετήσιου σχεδίου δράσης οικ. Έτους 2015
Εισηγητής: Πετρόπουλος Κων/νος, υπάλληλος Οικονοµικής Υπηρεσίας

19. Έγκριση ∆εκτικών Κ.Α. του προϋπολογισµού οικ. Έτους 2015 για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής
Εισηγητής: Πετρόπουλος Κων/νος, υπάλληλος Οικονοµικής Υπηρεσίας

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδροµή έτους 2015 στη ∆ήµοςΝΕΤ
Εισηγητής: Πετρόπουλος Κων/νος, υπάλληλος Οικονοµικής Υπηρεσίας

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά έτους 2015 υπέρ Συνδέσµου Ιαµατικών Πηγών
Εισηγητής: Καραµανώλης Αθανάσιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά έτους 2015 υπέρ Εθνικού ∆ικτύου Πόλεων Προαγωγής Υγείας
Εισηγητής: Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά έτους 2015 υπέρ ∆ικτύου Αµφικτιονίας
Εισηγητής: Καραµανώλης Αθανάσιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά έτους 2015 υπέρ Ενώσεως Πόλεων Μεσαιωνικών Καστρών
Εισηγητής: Παπαγρηγορίου Χρήστος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά έτους 2015 υπέρ Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Στερεάς Ελλάδας για το Θερµαλισµό – Αειφορία - Πολιτισµό
Εισηγητής: Καραµανώλης Αθανάσιος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Αποκριάτικες Εκδηλώσεις
Εισηγητής: Μπεζάτη Ευφροσύνη, ∆ηµοτική Σύµβουλος

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δαπάνες αιµοδοσίας
Εισηγητής: Μπεζάτη Ευφροσύνη, ∆ηµοτική Σύµβουλος

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για φιλοξενία «Γιατρών του Κόσµου»
Εισηγητής: Μπεζάτη Ευφροσύνη, ∆ηµοτική Σύµβουλος


Οι φάκελοι των θεµάτων θα βρίσκονται στο γραφείο του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Παπαγρηγορίου Χρήστου, προς ενηµέρωση των Συµβούλων

23 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Να δουμε τι εισηγηση θα εχει η κ. Μπεζατη για το 17 θεμα, οι δαπάνες για τα τραπεζώματα, ιδιαιτερα, θα είναι όπως στο παρελθον, που το συνθημα ήταν «ουτε ένα ευρω χαμενο».
Ας ρίξει μια ματια στα αδα: Β49ΖΩΚ1-ΨΣΖ , Β4ΘΠΩΚ1-Χ1 και Β49ΖΩΚ1-ΨΣΖ, των παρελθόντων ετών.
Ειναι με την παραταξη « ΑΝΑΤΡΟΠΗ » και οι προσφορές των εστιάσεων να ειναι ανα κεφαλι και όχι ανα κοιλιά.
ΕΙΔΩΜΕΝ

Ανώνυμος είπε...

ΡΟΜΠΕΣ...

Ανώνυμος είπε...

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 16\2, ΣΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 18\2, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΔΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ "ΜΑΣΑΜΠΟΥΚΑ" ,ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΘΕΙ ΑΠΟ ΔΑΓΚΩΝΙΕΣ' ΔΗΛ,ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΟ η ΤΩΡΑ
η ΠΑΛΙΑ.
ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΤΟ 'ΑΝΤΑΜΚΟ'΄ΤΟ ΤΡΩΕΙ Ο ΛΥΚΟΣ??????????????????????

Ανώνυμος είπε...

Δημοτικό Συμβούλιο 18/02/2015

4. Ορισµός µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στις θέσεις Τραγάνα της ∆.Ε. Καµένων Βούρλων και Μουρτίτσα της ∆.Ε. Αγίου Κων/νου του ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου»
Εισηγητής: Τσώµος ∆ηµήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Παραπάνω από μισό εκατομμύριο ευρώπουλα.
Σίγουρα αργά ή γρήγορα κάποιος φιλόδοξος εισαγγελέας θα ασχοληθεί με την υπόθεση. Η υπόθεση έχει οικολογικό και οικονομικό ενδιαφέρον.
Αξίζει να δούμε κάποιους κατ΄επάγγελμα ευαίσθητους στα περιβαλλοντικά να σφυρίζουν κλέφτικα, να μην έχουν γνώμη για την αποκατάσταση των σκουπιδότοπων, ενώ δεν χάνουν ευκαιρία να συστήνονται και να καμώνονται τους οικολόγους.

Όποιος υπογράψει θα πάρει και το πρόβλημα πάνω του και φυσικά τις ευθύνες.

Να δημοσιοποιηθεί η προκήρυξη του έργου να μάθει όλος ο κόσμος για τι έργο δόθηκαν τα λεφτά μας και τι έργο παραλαμβάνουμε από τον εργολάβο.Ευχή μας είναι να έχουν γίνει όλα σωστά, αλλιώς εισαγγελέα .

Ανώνυμος είπε...

για βαστα ρε φίλε 1,43,ποιόν καταγγέλεις τον σημερινό Δήμαρχο που πληρώνει
εργολαβία του προηγούμενου ή γιατί την παραλαμβάνει ως μη τελειωμένη ;
ετσι δεν γίνονται τα παιχνίδια με τους εργολάβους;η μήπως εσυ εισαι του Παρθεναγωγείου.
ο Μακαρίτης ο Ξάνθης μειοδοτικά -50% την έδωσε εν γνώση του στον υπεργολάβο Ντάνο- φακίρη οι οποίοι με την εταιρία τους με εδρα την Λαμία [οχι το μαγαζι] με τούτα
και με τα άλλα τα διαθέσανε στο Ποδόσφαιρο ΑΟΚΒ.
Ρε κουραδομαγκες ξεκαθαρίστε τι θέλετε να πείτε,ετσι και αλλιως αυτή η στρούγγα αυτό το
γάλα,μπρ...κανει ψοφόκρυο.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε, 1.43 . Ολοι ειμαστε μαζί σου, εάν κάτι βρωμάει, αλλά πές μας τι ξέρεις, που δεν γνωρίζουμε.
Κάνε το κόπο ή μάθε τα μπαίνεις στο διαύγεια του δήμου, για να μαθαίνεις τι έγινε στο παρελθον αλλά για να μην μακρυγορώ, από τις 30 περίπου αποφάσεις που εχουν παρθεί από το 2011(τουλάχιστον) και εντεύθεν σου, παραθέτω μερικές από αυτές
Οπου το κόστος συνολικά με την μελέτη ηταν 466.741,47 (χωρις ΦΠΑ και αναθεώρηση ) με εκτωση από τον εργολάβο 55,70887 %.

ΑΔΑ: 4ΑΓΤΟΡ10-2
ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΚ1-ΓΧΡ
Θέµα 1ο έκτακτο: «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού του έργου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στις θέσεις Τραγάνα της ∆.Ε. Καµένων Βούρλων και Μουρτίτσας της ∆.Ε. Αγίου Κων/νου του ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου» Αριθµός Απόφασης: 23/505/2012
έκπτωση 55,70887%,
ΑΔΑ: ΒΟΖΔ0-ΖΚ1
ΑΔΑ: Β43ΦΩΚ1-ΑΕΤ
ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στις θέσεις Τραγάνα της ∆.Ε. Καµένων Βούρλων και Μουρτίτσα της ∆.Ε Αγίου Κων/νου του ∆ήµου Μώλου- Αγίου Κων/νου
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.
α) κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ µε προϋπολογισµό 259.700,03 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
β) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ µε προϋπολογισµό 207.041,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις 466.741,47 € (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).
ΑΥΤΑ ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ

Ανώνυμος είπε...

ΑΔΑ: Β43ΦΩΚ1-ΑΕΤ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµος Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α στις θέσεις Τραγάνα της ∆.Ε. Καµένων Βούρλων και Μουρτίτσα της ∆.Ε Αγίου Κων/νου του ∆ήµου Μώλου- Αγίου Κων/νου» µε προϋπολογισµό 580.000,00 € (µε Φ.Π.Α.). Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Με το προτεινόµενο έργο θα γίνει αποκατάσταση των Χ.Α.∆.Α. του ∆ήµου Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου στις περιοχές της ∆.Ε. Καµένων Βούρλων και της ∆.Ε Αγίου Κων/νου της έδρας του ∆ήµου, στις θέσεις Τραγάνα και Μουρτίτσα αντίστοιχα.
Η έκταση των ρυπασµένων χώρων είναι 42.652τ.µ. στη θέση Τραγάνα και 18.888 τ.µ. στη θέση Μουρτίτσα, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου.
Οι τεχνικές παρεµβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση των υπό µελέτη ΧΑ∆Α αφορούν:
• Χωµατουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριµµάτων από τη συνολική έκταση του ΧΑ∆Α και συγκέντρωσής τους σε µικρότερη έκταση
Χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης απορριµµατικού ανάγλυφου •
Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης •
Κατασκευή έργων διαχείρισης οµβρίων και περιβαλλοντικού ελέγχου •
Έργα πρασίνου •
Λοιπά έργα (περίφραξη, πύλη εισόδου κτλ)
5. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ).
ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ

Ανώνυμος είπε...

ΔΗΜΑΡΧΕ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ. ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙΣ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ, ΛΕΩ ΤΟΥΤΟ:
Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΚΑΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ.
ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΟΛΟ ΕΛΞΗΣ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΥΨΟΥΝ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΗΣΟΥΝ ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ. ΟΧΙ ΑΝΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΡΠΑ ΚΟΛΛΑ ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΛΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟΣΟ Ο ΜΑΚΡΗΝΙΤΣΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΚΑΤΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΟΥΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ.
ΔΗΜΑΡΧΕ!!! ΜΕ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ,ΔΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΥΕΙΣ. ΣΥΝΕΛΘΕ?????

Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Το παλεύεις Ζωγράφε,αλλα φαίνεται οτι εισαι Νατουραλιστής δηλ πιστεύεις
στο φώς, στη φύση και την πραγματικότητα.
Εδω εχουμε το Σουρεαλιστικό κίνημα με κύρια στοιχεία, το πέρα απο την πραγματικότητα το μεταφυσικό, το χωρίς ρεαλισμό.
Και φυσικά δεν είναι τα πρόσωπα που αναφέρεις το πρόβλημα ως αυτά καθ'αυτά,
αλλά η κοινωνία που τα επιλέγει γιά κάτι πού δεν είναι απο την ίδια
διακριτό ως ζητούμενο αλλά και ποσοτικοποιημένο.
Προφανώς εσύ έχεις την λύση όπως ολοι μας,αλλά έλα που κανείς μας εαν
κληθεί δεν θα τα καταφέρει καλύτερα.
Γιατί όμως να συμβαίνει αυτό;
Διότι το επίπεδο των Δημοτών είναι τέτοιο,και η Αφαιρετική Τεχνική των
Δημοτικών θεμάτων ως κομμάτι της τεχνοτροπίας του Σουρεαλισμού,δεν θα
δώσει ποτέ πινελιά Νατουραλιστική.
Τότε γιατί επιμένεις Ζωγράφε και μάλιστα μονοδιάστατα [για τους σημερινούς],
και σημειολογικά [για τα Καρναβάλια].αλλα και προσχηματικά [για τον Τουρισμό];
Αποψη μου είναι ότι αυτοπαγιδεύεσαι μέσα από ένα συναίσθημα το οποίο είναι
νοσογόνο και μέσα απο την εκτόνωση, της εστω άστοχης κριτικής νομίζεις ότι το
θεραπεύεις.
Νιώθω ότι, την λύση στο πρόβλημα[του Δήμου μας]θα την φέρει μία αντιθετική
πορεία μόνο απο το ίδιο Υπερρεαλιστικό περιβάλλον με ειδικό χαρακτήρα
{μορφολογικά} Π.Χ. ένας GAY Δήμαρχος, με αφθονα kiki διαδραστικά ?????????


Ανώνυμος είπε...

Τον έκανες μάγκα τον Καπογιάννη δήμαρχε.ΟΛΛΑ για την πάρτη σας... ΑΔΑ:Ω637ΩΚ1-ΩΤΚ Εγκρίνουμε την απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 400 2,50 ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 1.000,00
στον προμηθευτή ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞ. ΧΡΗΣΤΟ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ με έδρα τον ΄ΑγιοΚωνσταντίνο Φθιώτιδας τηλ. 2235031731, αρμόδια ΔΟΥ ΛΑΜΙΑ, ΑΦΜ :036463170.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα παραπάνω είδη την 23/2/2015
Καμένα Βούρλα 20/2/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ανώνυμος είπε...

Απευθείας αναθέσεις για είδη παντοπωλείου και μαναβικής. Δήμαρχε τι την έχεις αυτη την Συκιώτη Παναγιώτα; Ξαναέλα για ψήφους. ΑΔΑ:Ω5ΡΕΩΚ-1ΤΔΥ /ΑΔΑ:ΩΨΡΓΩΚ1-8ΥΛ /ΑΔΑ:67Κ5ΩΚ1-130 / ΑΔΑ:6ΒΡΗΩΚ1-8Χ5

Ανώνυμος είπε...

ρε γελαδια σωθηκε ο καπογιαννης απο τα χιλια ευρ....ολο κακκοηθειες ειστε...2,5 ευρω την πουλησε στον δημο την λαγανα εσεις ποσο την αγορασατε?
και στην τελικη καποιος θα την επαιρνε την προμηθεια για τις λαγανες ...ελεος.

Ανώνυμος είπε...

λαγαναμ σι θέλου

Ανώνυμος είπε...

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΟΤΙ Ο ΚΟΤΖΑΚ ΤΑ ΕΣΠΑΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ. ΙΣΩΣ ΤΟΝ ΕΡΙΧΝΕ ΣΤΗ ΜΟΙΡΑΣΙΑ. Η, ΜΗΠΩΣ ΕΒΑΛΕ ΜΥΑΛΟ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥΓΓΡΑΖΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΩΣ "ΑΝΤ' ΑΥΤΟΥ" ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ; ΣΕ ΟΛΑ ΤΟΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΣΕ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΑΖΕΤΑΙ. ΑΣΕ ΠΟΥ ΟΠ ΚΟΝΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΜΙΛΑ Ο ΙΔΙΟΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ...

Ανώνυμος είπε...

Τι κυκλοφορισε?? σε στενους συνεργατες εμπιστευτικα ειπε ακι μου το μετεφεραν οτι τον εφαγε και οτι τον καθαιρεσε απο την θεση του εντεταλμενου συμβουλου τον καθαρισε και απο το συμβουλιο...απο αυριο μια νεα μερα για τον δημο ξεκινα...αναπτυξη, διαφανεια και αξιοκρατια δημαρχε καλα του την φορεσες εμ τον εβαλες να ψιφησει για το ονομα και χωρις να υλοποιησεις την μεταφορα της τεχνικης υπηρεσιας στο μωλο ...μοσχαρια μωλιοτες, εμ τον παραιτεις και του παιρνεις και ολα τα εργα που κατασκευαζει να δουμε τωρα ποιος θα τον ταίζει!!! α και μην ξεχασεις εισαγγελεα και στα εργα του τσωμου

Ανώνυμος είπε...

Αχαρακτήρηστε 9:40,το οτι πήρε τις απ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ο πρόεδρος του Αγ.Κων/νου Καπογγιάννης όπως και η συγγενής του Δημάρχου Συκιώτη λέει πολλά! Τα ψιλά τα τσεπώνουν τα παρεάκια του Δημάρχου! Τί δεν καταλαβαίνεις? Υ.Γ. Τις ύβρεις κράτατες για το σπίτι σου οχι για εδω μέσα!

Ανώνυμος είπε...

MΗΠΩΣ, ΛΕΩ ΜΗΠΩΣ, ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ , ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΩΝΥΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΣΕ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΙ ΑΛΛΟΙ , ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΤΣΕΚΑΡΟΥΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΕΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ;;;
ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΚΟΥΤΟΣ , Ο ΚΟΝΤΟΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΖΑ.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΟΜΩΣ «να δουμε τωρα ποιος θα τον ταϊζει !!! ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ , ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΦΑΝΟΣ , ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ , ΜΟΝΟΣ ΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ.


Ανώνυμος είπε...

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΤ' ΑΥΤΟΥ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕ. ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΝΤΖΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΘΕΙ ΛΙΓΟ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ. ΠΑΝΤΩΣ ΜΟΝΟ ΜΕ 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΙ. ΟΥΤΕ Ο ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΧΕ ΤΟΣΟ ΚΛΙΣΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΥΤΗ, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ, ΜΟΝΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΧΕΙ ΦΕΡΕΙ ΚΙ ΕΧΕΙ ΕΚΘΕΣΕΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΤΑΡΓΙΑ). ΟΠΒΣ ΣΤΡΩΝΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ. ΚΙ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

Αφήστε κύριοι την ομάδα της "Ανατροπής" να παράξει το τυπικό έργο της διαχείρισης,
και της διανομής των ρόλων,σύμφωνα με τούς φυσικούς νόμους μίας δημοτικής εκλογής

Επικεντρωθείτε σε μία γόνιμη διορθωτική κριτική με στόχο την κάλυψη του πολύ δύσκολου αλλά όχι και ακατόρθωτου Αναπτυξιακού τομέα που είναι το ζητούμενο των Δημοτών.

Ξεφύγετε απο τα πρόσωπα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προτείνετε συγκεκριμένους προβληματισμούς ανα περιοχή,ως προωθητικές προτάσεις.

Δώστε με την φυσική σας παρουσία σε όλα τα φόρα την κρίσιμη μάζα γιά να αφυπνίσετε
τούς διάγοντες σε ελαφρά υπνηλία αυτοδιοικητικούς.

Αναγάγεται τα Τοπικά συμβούλια σε ρυθμιστές και κύριους υπευθυνους του Δημοτικού έργου στην περιοχή της δικαιοδοσία τους.

Απεντάξτε απο την σκέψη σας το Πατερναλιστικό σύνδρομο ότι ο δήμος είναι χάπι,
διά πάσα νόσο και πάσαν μαλακίαν,που θεραπεύει το ατομικό.

Λειτουργείστε φιλοσοφικά [όσοι μπορείτε]ότι σείς στην θέση τους πιθανόν να εισαστε
χείριστοι ως απαράδεκτοι,και αυτοί ως ελέγχοντες πολύ πράοι ως μαλακογνώμονες.

Η θεωρεία των παιγνίων στην δημιουργική κριτική του Δημοτικού γίγνεσθαι δεν είναι
σωστό να φθάνει στα άκρα του χωριατισμού.

Ομως κύριοι τής "Ανατροπής" δώστε ένα σαφέστατο δείγμα πορείας τεχνικού έργου,
σταματώντας επιτέλους το ακορντεόν του τεχνικού προγράμματος ανα δημοτική συνεδρίαση,
και περάστε σε ποιό εγκεφαλική συζήτηση γιά την ωφέλεια που προκύπτει απο την ενέργεια.

Κριτων

Ανώνυμος είπε...

ΚΡΙΤΩΝ, ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΝ; ΔΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (ΕΝΑ ΠΡΩΗΝ ΚΙ ΕΝΑ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΑΡΓΟΑΝΑΣΑΙΝΕΙ). ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ; ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΡΑ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΑ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΖΗΤΑΝΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΗΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΟΥΝ; ΟΤΑΝ ΤΑ ΜΟΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΔΩΘΕΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ; ΚΙ ΕΤΣΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΔΟΙΗΚΗΤΙΚΟΣ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΣΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΧΤΗ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΗΣ, Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΗΧΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) ΝΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΤΟΥ, Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΚΑΜΑΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ (ΑΝ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΠΙΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ ΤΟΝ ΠΡΙΟΝΙΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΚΟΨΕΙ ΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ)... ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΕΙ (ΩΣ ΤΩΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ "ΜΠΟΥΚΙΩΝ". ΖΗΣΕ ΜΑΗ ΜΟΥ ΝΑ ΦΑΣ ΤΡΥΦΥΛΛΙ.

Ανώνυμος είπε...

ΚΡΊΤΩΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΝΤΕΜΟΣ ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑΡΙΣΑ
ΤΗΝ ΠΑΣΙΟΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ\ΝΟΥ.

Ανώνυμος είπε...

γραμματεα του 4.6% η παρεα που ειχες εχθες το βραδυ στη λαμια θυμιζει παλλιες καλες εποχες του ΠΑΣΟΚ.παντως για μπαλλα δεν μιλουσατε αγγελε .υπαρχουν ματια παντου.