16 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής 16/2/2015

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών

Γραφείο :Οικονοµικής Επιτροπής
Πληροφορίες: Χονδροδήµου Λουκία
Τηλέφωνο: 2235022300

Παρακαλείσθε την ∆ευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12.30 µ.µ., όπως προσέλθετε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής), για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανατροπή Κ.Α. προϋπολογισµού έτους 2014
2. Αποδοχή χρηµατοδοτήσεων, αναµόρφωση τροποποίηση προϋπολογισµού , τεχνικού προγράµµατος και ετήσιου σχεδίου δράσης έτους 2015
3. Ψήφιση πίστωσης για αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων
4. Ψήφιση πίστωσης για αµοιβές δικαστικών επιµελητών
5. Ψήφιση πίστωσης για την απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές των επιχορηγήσεων έτους 2015
6. Ψήφιση πίστωσης για αµοιβές εκκαθαριστών δηµοτικών επιχειρήσεων
7. Ψήφιση πίστωσης για αµοιβές ορκωτών λογιστών
8. Ψήφιση πίστωσης για αµοιβή και έξοδα για την καθαριότητα των ∆ηµοτικών καταστηµάτων
9. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών µηχανηµάτων
10. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών συστηµάτων
11. Ψήφιση πίστωσης για αναγόµωση πυροσβεστήρων ∆ηµοτικών κτιρίων
12. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού και λοιπών εγκαταστάσεων ∆Ε Μώλου
13. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού και λοιπών εγκαταστάσεων ∆Ε Καµένων Βούρλων
14. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού και λοιπών εγκαταστάσεων ∆Ε Αγίου Κων/νου
15. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή ελαστικών µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων
16. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα ανάλυσης δειγµάτων νερού του δικτύου και των δεξαµενών
17. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή ΒΙΟΚΑ Καµένων Βούρλων
18. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή ελαστικών µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων υπηρεσίας ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης
19. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή ελαστικών µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων
20. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή ελαστικών µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων
21. Ψήφιση πίστωσης για εργασίες µηχανουργείου 22. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή λυσοπρίονων, χλοοκοπτικών και λοιπού εξοπλισµού
23. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων
24. Ψήφιση πίστωσης για δηµοσίευση προκηρύξεων
25. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
26. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων
27. Ψήφιση πίστωσης για εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
28. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια παιδικών βιβλίων και εποπτικού υλικού Παιδικών Σταθµών
29. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια γραφικής ύλης και ειδών χαρτοπωλείου Παιδικών Σταθµών
30. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού
31. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια υλικών συντήρησης των σχολικών κτιρίων του ∆ήµου
32. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια υλικών συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου
33. Ψήφιση πίστωσης για την αναγόµωση πυροσβεστήρων Σχολικών κτιρίων και Κλειστών
34. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια τροφίµων Παιδικού Σταθµού Μώλου
35. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια Παιδικού Σταθµού Αγίου Κων/νου
36. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας (σκούπες, σακούλες, γάντια, κ.λ.π.)
37. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού ∆.Ε. Μώλου
38. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού ∆.Ε. Καµένων Βούρλων
39. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού ∆.Ε. Αγίου Κων/νου
40. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριµµάτων
41. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια λαµπτήρων δηµοτικού φωτισµού
42. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια χλωρίου δεξαµενών ύδρευσης
43. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια χλωρίου ΒΙΟΚΑ
44. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων ∆Κ Καµένων Βούρλων µε µικροβακτήρια
45. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες καθαρισµού φρεατίων αποχέτευσης Καµένων Βούρλων
46. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης ∆Ε Μώλου
47. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης ∆Ε Καµένων Βούρλων
48. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης ∆Ε Αγίου Κων/νου
49. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια οικοδοµικών υλικών ∆Ε Μώλου
50. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια οικοδοµικών υλικών ∆Ε Καµένων Βούρλων
51. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια οικοδοµικών υλικών ∆Ε Αγίου Κων/νου
52. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια χρωµάτων µικροεργαλείων και αναλωσίµων γενικά ∆Ε Μώλου
53. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια χρωµάτων µικροεργαλείων και αναλωσίµων γενικά ∆Ε Καµένων Βούρλων
54. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια χρωµάτων µικροεργαλείων και αναλωσίµων γενικά ∆Ε Αγίου Κων/νου
55. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια διαφόρων µικροεργαλείων και αναλωσίµων υλικών υπηρεσίας πρασίνου
56. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια καυσίµων για θέρµανση σχολικών κτιρίων
57. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια καυσίµων για θέρµανση δηµοτικών κτιρίων
58. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων
59. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 60. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων
61. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων
62. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων
63. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
64. Ψήφιση πίστωσης για την πλακόστρωση αντικατάσταση πλακών πεζοδροµίων του ∆ήµου κατά θέσεις
65. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια κοιλοδοκών και σιδηρών υλικών
66. Ψήφιση πίστωσης για σύνταξη διαφόρων τοπογραφικών διαγραµµάτων ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου
67. Ψήφιση πίστωσης για αµοιβές δικηγόρων και δικαστικών επιµελητών
68. Ψήφιση πίστωσης για λοιπές αµοιβές τρίτων από παροχή υπηρεσίας
69. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και οχηµάτων
70. Ψήφιση πίστωσης για ειδικό τέλος απόρριψης απορριµµάτων στο ΧΥΤΑ Λαµίας
71. Ψήφιση πίστωσης για διάφορα έξοδα
72. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια ανταλλακτικών
73. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια τροφίµων παιδικών σταθµών
74. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια υλικού ύδρευσης αποχέτευσης
75. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια µικροεργαλείων- υλικών καθαριότητας
76. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών
77. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια υλικών περιφράξεων – οικοδοµικών και σιδηρών υλικών
78. Ψήφιση πίστωσης για λοιπές προµήθειες αναλωσίµων
79. Ψήφιση πίστωσης για την εισφορά του ∆ήµου στην Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
80. Ψήφιση πίστωσης για λοιπά διάφορα έξοδα
81. Ψήφιση πίστωσης για απόδοση αµοιβής του Ελ. Αργυρόπουλου στους κληρονόµους του για τη µελέτη «Εφαρµογή πολεοδοµικής µελέτης Λογγού»
82. Ψήφιση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων
83. Ψήφιση πίστωσης για εξαγωγή- επισκευή αντλίας κινητήρα και επανατοποθέτηση στο Ασπρονέρι
84. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια υποβρυχίου συγκροτήµατος CARPARI Ε6Ρ55/14Α και καλωδίων σύνδεσης
85. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια ηλεκτροκινητήρα Υ/∆ 40Η /Ρ CARPARI για την Τ.Κ. Καινούργιου
86. Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση 3ης δόσης οφειλής ALUMINCO (εξωδικαστικός συµβιβασµός)
87. Ψήφιση πίστωσης για πληρωµή δόσης µηνός Φεβρουαρίου στη ∆.Ο.Υ. Λαµίας από ρυθµιση οφειλών
88. Ψήφιση πίστωσης για πληρωµή δόσης µηνός Φεβρουαρίου στο Ι.Κ.Α. από ρύθµιση οφειλών
89. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµός όρων δηµοπράτησης για «Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης , κίνησης και λιπαντικών έτους 2015»

Ο Πρόεδρος Συκιώτης Ιωάννης
Πίνακας Αποδεκτών
• Μπεζάτη Ευφροσύνη
• Πλατανιάς Ιωάννης
• Τσώµος ∆ηµήτριος
• Καραµανώλης Αθανάσιος
• Φακίρης Ταξιάρχης
• Τρίγκας Βασίλειος

6 σχόλια:

kamena voyrla blogger είπε...

Αγαπητέ Δήμαρχε, ούτε 90 θέματα δεν έχετε να πάρετε απόφαση. Μήπως, λέω μήπως, είναι κομματάκι πάρα πολλά? Είναι δυνατόν να βγάλετε (σωστές) αποφάσεις για τόσα πολλά θέματα ταυτόχρονα. Από 5 κουβέντες να πει ο καθένας σας για κάθε θέμα, θα ξημερώστε. Τι να πω, ίσως εγώ είμαι υπερβολικός …

Ανώνυμος είπε...

Αφού πέρασαν τα καρναβάλια, ας ασχοληθούμε και με τα πεζά της Τ.Α
Διαβάζοντας της αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τα δύο θέματα κατασκευών στους Κ.Χ (πλατείες – πεζοδρόμια) του Αγίου Κων/νου, σκέπτεσαι και λές :

Πρώτον: Δημοτικός σύμβουλος , έμπειρος, πολλά χρόνια στην τοπική αυτ/ση του Αγίου τοποθετείται «συµφωνώ µε την προϋπόθεση να είναι συµβατή µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις (άδεια πολεοδοµίας) και να είναι ταµειακά εντάξει προς το ∆ήµο»
Δεν γνωρίζει εάν αυτές οι προυποθέσεις είναι σε ισχύ ή οχι, πως λειτουργούσε όμως στην προηγούμενη περίοδο ΤΕΤΡΙ, που ήταν αντιδήμαρχος΄;;;;;;;. Βγήκαν καινούργιοι νόμοι , γιατί δεν τους επικαλείται ;; Τι έχει αλλάξει ;; δεν ψηφίστηκε, από τους αιτούντες ή επειδή άλλαξε ο Δήμαρχος και του ετοιμάζει τρικλοποδιά ;;
Δεν πρέπει να υπάρχουν αποφάσεις, από το ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και μετα « ΝΑΙ μεν ΑΛΛΑ », ένα ΝΑΙ Ή ΟΧΙ αρκεί. Στο διάλογο πριν ,πές ότι θές, δεν σας δεσμεύει κανείς..

Δεύτερον : Αφορά όλα τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η διατύπωση «Η τοποθέτηση των νάιλον τεντών, των πλεξιγκλάς και ότι άλλο αιτείται πρέπει να υλοποιηθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τις οποίες θα υποδείξουν οι τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου». Ή «Η εξέδρα πρέπει να τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τις οποίες θα υποδείξουν οι τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου»

Εχει ο Δήμος συντάξει τεχνικές προδιαγραφές για τις κατασκευές αυτές και δεν το γνωρίζουμε, για να τις εφαρμόσουν οι τεχνικές υπηρεσίες ;;;; ή ρίχνεται το μπαλάκι στους υπαλλήλους. Τι υλικό θα χρησιμοποιηθεί ξύλο, σίδερο, τι χρώμα κ.α;; θα είναι μόνιμο στο έδαφος ή κινητό;; Ποια μέτρα προστασίας κοινού, αμεα κλπ. εχετε προδιαγράψει ;;;
Εάν συμβεί ατύχημα, με υπαιτιότητα τον τρόπο κατασκευής, ποιος θα εχει την ευθύνη, ο υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας;; Εσείς βγάζετε την ουρά σας επ΄έξω, ενώ θα έπρεπε
ο αιτών την κατασκευή , να εχει μελέτη κατασκευαστική με ευθύνη δική του και του μηχανικού του.
Την επίβλεψη να κάνουν οι τεχνικοί υπάλληλοι του Δήμου,πριν από την την χορήγηση της άδειας, ότι όλα είναι εντάξει.
ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΠΟΤΕ.

Ανώνυμος είπε...

Εγκυρες πηγες απο το εξ απορρητων περιβαλλον του δημαρχου αναφερουν ρηγμα στον συνδιασμο ανατροπη.....και διαρρεουν πληροφορίες οτι εχει αποφασηστει και θα υλοποιηθεί σε συντομο χρονικο διαστημα η αντικατασταση νυν στελεχων της παρουσας διοικησης με ''ΝΕΟ'' αιμα ..οψομεθα.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΘΕΛΕΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΘΟΥΝ ΣΕ ΡΕΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ "ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ΗΣ ΔΟΣΗΣ (ΡΥΘΜΙΣΗΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΑ ΠΟΣΟ 6.157,48 ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΧΡΕΟΥΣ 31/12/2012".
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ , ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΧΑΜΕΝΟ.
ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΕΑΝ ΘΑ ΒΓΕΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ, ΑΛΛΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ.

Ανώνυμος είπε...

ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΧΕΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ. ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ, ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ Ο ΓΚΛΕΤΣΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΤΕΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΟ ΕΙΔΕ ΤΟ ΕΡΓΟ (ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ) ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΗΓΓΗΛΕ. ΕΤΟΥΤΟΣ ΕΔΩ ΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ... ΝΤΡΟΠΗ!

Ανώνυμος είπε...

poios einai re paidia onomatiste ton na kseroume kai emeis?