29 Νοεμβρίου 2014

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Προς: Τα Μέλη Οικονομικής
             
Παρακαλείσθε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου   2014 και ώρα 13.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής),  για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Αποδοχή χρηματοδοτήσεων, αναμόρφωση τροποποίηση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου σχεδίου δράσης οικ. Έτους 2014
2.     Απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών
3.     Έκδοση χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής  ταχυδρομικών τελών
4.     Ψήφιση πίστωσης   για συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων
5.     Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή καυστήρων
6.     Ψήφιση πίστωσης για  συντήρηση και επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων
7.     Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή  ηλεκτρονικών συστημάτων
8.     Ψήφιση πίστωσης  για κατασκευή αγωγού  ομβρίων υδάτων οδού Τ. Κ. Σκάρφειας
9.     Ψήφιση πίστωσης  για τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
10. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων
11. Ψήφιση πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών  αυτοκινήτων
12. Ψήφιση πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
13. Ψήφιση πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
14. Ψήφιση πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
15. Ψήφιση πίστωσης για τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
16. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων  οφειλών προς Δήμους και ΝΠΔΔ αυτών
17. Οριστική παραλαβή  του έργου : «Ψηφιακή  Δημοκρατία στις Υπηρεσίες του Καλλικράτειου  Δήμου Μώλου – Αγίου Κων/νου μέσω έξυπνων  μηχανισμών επικοινωνίας με τους πολίτες»
18. Συγκρότηση  επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού του άρθρου  21 του Ν. 3316/2005  που αφορά την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης  μελετών με τίτλο «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Β΄φάση) και στρατηγικής μελέτης  περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΜΠΕ) Γενικού Πολεοδομικού  Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ.Ε. Αγίου  Κωνσταντίνου»
19. Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «κατασκευή αγωγού  ομβρίων υδάτων οδού Τ. Κ. Σκάρφειας»
20. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  για γνωμοδότηση επί της  διαδικασίας  αναγνώρισης προϋπηρεσίας υπαλλήλου

     Ο Πρόεδρος
  Συκιώτης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: