11 Νοεμβρίου 2014

Οικονομική Επιτροπή - Πρόσκληση - 11/11/2014

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα ∆ιοικητικών  Οικονοµικών Υπηρεσιών

Θέµα: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης 
Προς: Τα Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε την Τρίτη 11 Νοεµβρίου 2014 και ώρα 13.30 µ.µ., όπως προσέλθετε στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής), για να συζητήσουµε και
λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση προσχεδίου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015
2. Αποδοχή χρηµατοδοτήσεων, αναµόρφωση τροποποίηση προϋπολογισµού, τεχνικού
προγράµµατος και ετήσιου σχεδίου δράσης οικ. Έτους 2014
3. Έκδοση χρηµατικού Εντάλµατος προπληρωµής για έξοδα µετάβασης των 2 νέων
απορριµµατοφόρων στην Αθήνα , προς επισκευή, για προµήθεια ανταλλακτικών, για αγορά
καρτών sim κινητής τηλεφωνίας για κινητά αντλιοστασίων
4. Ψήφιση πίστωσης για δηµοσίευση αποφάσεων ανταποδοτικών τελών, ορισµού έµµισθων
αντιδηµάρχων και εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου
5. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου
6. Ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή ορκωτού λογιστή για τη λύση εκκαθάριση της
Μονοµετοχικής Εταιρείας του ∆ήµου µε την επωνυµία «Αναψυκτήριο Μώλου»
7. Ψήφιση πίστωσης για την αποζηµίωση υπαλλήλων που ασχολήθηκαν µε τη προπαρασκευή
και διεξαγωγή των Ευρωεκλογών και ∆ηµοτικών Περιφερειακών εκλογών
8. Ψήφιση πίστωσης για καθαρισµό ρεµάτων ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου
9. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια γάλακτος για µόνιµους και εποχιακούς εργάτες/ τεχνίτες/
οδηγούς υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού
10. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση- γενικός καθαρισµός γεωτρήσεων του ∆ήµου
11. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση πρασίνου του ∆ήµου
12. Ψήφιση πίστωσης για σύνταξη διαφόρων τοπογραφικών διαγραµµάτων ∆ήµου Μώλου
Αγίου Κων/νου
13. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικής χαράς
14. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
15. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , λεωφορείο,
αυτοκίνητα Βοήθεια στο σπίτι
16. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων – απορριµµατοφόρα
17. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων, αυτοκίνητα ύδρευσης
18. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων – τσάπες, αποφρακτικό19. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , φορτηγά, αυτοκίνητα
τεχνικών έργων
20. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων, τσάπες φορτωτής,
γκρέητερ
21. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων, φορτηγάκι κηπουρού
22. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων, λεωφορείο,
αυτοκίνητα βοήθεια στο σπίτι
23. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων, φορτηγά,
ηµιφορτηγά
24. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια ανταλλακτικών µηχανηµάτων, τσάπες, αποφρακτικά
25. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων, φορτηγά,
ηµιφορτηγά
26. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια ανταλλακτικών µηχανηµάτων – φορτωτής, γκρέητερ
27. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων, φορτηγάκι κηπουρού
28. Ψήφιση πίστωσης για τη δηµοσίευση 4 προκηρύξεων για πρόσληψη 2 ειδικών συνεργατών
του ∆ήµου
29. Ψήφιση πίστωσης για εκκένωση λυµάτων από το αποχετευτικό δίκτυο Καµένων Βούρλων
30. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για επικυρώσεις των γνωµοδοτήσεων των ξενόγλωσσων
φορέων σχετικά µε τη γνησιότητα των πτυχίων υπαλλήλων µας
31. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωµοδότηση επί της διαδικασίας ελέγχου
νοµιµότητας που έχει εξαγγείλει το Υ∆ΙΜΗ∆
32. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου ( υπόθεση Φωκέα Μαρίνα , κ.λ.π.)
33. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Φύκα Μαρία)
34. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου ( υπόθεση Καλτσή Μαρίας κ.λ.π.)
35. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωµοδότηση σχετικά µε την αριθµ. 949/2014
απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαµίας
36. Άσκηση έφεσης κατά της µε αριθµό 949/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαµίας
(υπόθεση Γεωργίου Τσώµου)- Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου
37. Κανονισµός πρασίνου ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου

Ο Πρόεδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: