09 Σεπτεμβρίου 2019

Δήμος Καμένων Βούρλων – Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των 4 Αντιδημάρχων

Αναρτήθηκε από… kamena voyrla blogger

Ο Δήμος Καμένων Βούρλων δημοσιοποιεί τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων:

Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων κ. Ιωάννης Συκιώτης Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Ορίζει τους κατωτέρω ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου
Καµένων Βούρλων, µε θητεία από 6-9-2019 έως 30-9-2020, εντός της τρέχουσας δηµοτικής
περιόδου και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής:

Α. Τον κ. Παταργιά Κων/νο, και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α1. Τεχνικών Έργων

• Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Υποδοµών και Τεχνικών Έργων και των αντίστοιχων υφισταµένων της οργανικών µονάδων και συγκεκριµένα των Τµηµάτων Κτιριακών Έργων και Κοινοχρήστων Χώρων, Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων και Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων, Αδειών Εγκαταστάσεων και Ενέργειας

• Την λήψη µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας, τον καθορισµό χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων, τον καθορισµό των αστικών γραµµών λεωφορείων, πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και γενικότερα τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας όπως και την υλοποίηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων

• Την ευθύνη αποµάκρυνσης των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων

• Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.(Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τµήµατος Υπηρεσίας ∆όµησης, που έχει ως αντικείµενο την εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού, την έκδοση και τον έλεγχο εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών

• Την εποπτεία και ευθύνη ελέγχου κατασκευών

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων , (όπως εγκατάσταση, λειτουργία συντήρηση ανελκυστήρων, άδειες εγκατάστασης , λειτουργία φωτοβόλων σωλήνων, κ.λ.π.)

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων εξοικονόµησης ενέργειας

• Την ευθύνη εκτέλεσης των απαιτούµενων τεχνικών παρεµβάσεων και δράσεων σε όλες τις Κοινότητες του ∆ήµου

• Την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας

α2. Θέµατα Περιβάλλοντος

• Την ευθύνη λειτουργίας των προγραµµάτων ανακύκλωσης , επαναχρησιµοποίησης και κοµποστοποίησης

• Την επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας του περιβάλλοντος

• Την εποπτεία και την ευθύνη της συντήρησης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων

• Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τα παράνοµα πλαίσια και τις παράνοµες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224 Α΄/2001)

• Την ευθύνη συντήρησης του πρασίνου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου

• Την ευθύνη των αστικών και περιαστικών αλσών

• Την επίβλεψη της µελέτης και των έργων επέκτασης του πρασίνου α3. ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

• την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.

• την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού

• τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

• τη λειτουργία των ΚΕΠ

• την λειτουργία των παιδικών σταθµών

• Την υπογραφή των παρακάτω εγγράφων:

– Κανονικές άδειες µονίµου και εποχιακού προσωπικού

– Αποφάσεις εγγραφών , µεταβολών και λοιπά έγγραφα που αφορούν τη ∆ηµοτική Κατάσταση των πολιτών

– Βεβαιώσεις βοσκοτόπων

– ∆ιαβιβαστικά κρατήσεων προσωπικού

– Έγγραφα Γραφείου Ανθρωπίνου ∆υναµικού εκτός από αυτά που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού (προσλήψεις, αποσπάσεις, µετατάξεις, απολύσεις)

Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Μώλου:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.

γ) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα.

δ) Συνεργάζεται µε τους προέδρους κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

ε) την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της δηµοτικής ενότητας Μώλου

στ) την τέλεση πολιτικών γάµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Μώλου σε περίπτωση απουσίας του ∆ηµάρχου

ζ) Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.


Β. Τον κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαο, και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

• την εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια

• την εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και µεταναστών

• την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τµηµάτων Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων

• την έκδοση των πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και το χειρισµό των συναφών µε αυτές θεµάτων

• την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος

• την λειτουργία των ∆ηµοτικών και Λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Αγίου Κων/νου:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.

γ) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα.

δ) Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

ε) την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της δηµοτικής ενότητας Αγίου Κων/νου

στ) την τέλεση πολιτικών γάµων στη δηµοτική ενότητα Αγίου Κων/νου σε περίπτωση απουσίας του ∆ηµάρχου

ζ) Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.


Γ. Τον κ. Αντύπα Αντύπα και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων που αφορούν εν γένει τον Αθλητισµό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδοµών και εγκαταστάσεων του ∆ήµου

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων Πολιτισµού και Νέας Γενιάς

• Την αρµοδιότητα προγραµµατισµού και τέλεσης των πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου

• Την εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων εφαρµογής κοινωνικών πολιτικών

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των φύλων

• Την διαφήµιση και τον έλεγχο των χώρων τοποθέτησης πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήµισης

• Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισµού Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Καµένων Βούρλων:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική ενότητα.

γ) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική ενότητα.

δ) Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.

ε) την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της δηµοτικής ενότητας Καµένων Βούρλων

στ) την τέλεση πολιτικών γάµων στη δηµοτική ενότητα Καµένων Βούρλων , σε περίπτωση απουσίας του ∆ηµάρχου

ζ) Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας.


∆. Τον κ. Κοντοπάνο Νικόλαο, καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

1. Οικονοµικών θεµάτων και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισµού, Ελέγχου, ∆ηµοτικής Περιουσίας, Ταµειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισµού, Εκκαθάρισης ∆απανών, Προµηθειών, Λογιστηρίου – ∆ιπλογραφικού, Ταµείου, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων

ii. Την έκδοση του τεκµηριωµένου αιτήµατος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Σχετικά με την αναπλήρωση:

α. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Παταργιά Κων/νου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. .Κοντοπάνος Νικόλαος,

β. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Αντύπας Αντύπας,

γ. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Αντύπα Αντύπα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαος,

δ. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Κοντοπάνου Νικόλαου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Παταργιάς Κων/νος.

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Παταργιάς Κων/νος, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Κοντοπάνο Νικόλαο.

fonografos.net

80 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ο μέγας κολοτούμπας αντ'αυτού ??? μπράβο και εισ ανώτερα
https://kamena-voyrla-news.blogspot.com/2015/01/blog-post_36.html

Ανώνυμος είπε...

https://kamena-voyrla-news.blogspot.com/2015/01/blog-post_36.html

ΚΡΙΤΩΝ είπε...

ΕΛΛΕΙΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗΣ

Κακως ποσταρησε ο μπλοκερ τις αρμοδιοτητες των αιρετων, προμοταροντας αθελα του τις γραφικες πολιτικες φιγουρες του προσφατου παρελθοντος.

Η κολυμβηθρα της τυπολατρικης διαδικασιας που ο Δημαρχος "τους βουτηξε" δεν
μπορει να σταθει εξαγνιστικα απο μονη της.

Το πολιτικο παρελθον τους ειναι εξοχως μη παρθενογεννημενο,εντονα προσβλητικο προς την συλλογικη μνημη της Λουτροπολης.

Η προσδοκια [απο ποιον αραγε] περι μεταβολης του πολιτικου τους κριτηριου,ειναι λογικα εωλη, αφου ελλειπει η αποδεικτικη διαδικασια της αυτοκριτικης [αμετανοητοι και με ροπη].

Σε επιπεδο καθοδηγησης απο τον Μεντορα ,περαν της προσωπικης επιλογης ως δικαιωμα στην προνομία ,υπαρχει και το ηθικο δικαιωμα της αρνησικυριας των δημοτων που δεν ελειφθει
υπ οψιν, αντιθετως ηταν συνειδητη .

Εν πασει περιπτωσει, μελλει να δουμε αν ο πολιτικος σχεδιασμος στον Δημο ,θα ειναι
παραγωγικος με τις προδιαγραφες της [υπο;]στελεχωσης του.

Ανώνυμος είπε...

Φτου, φτου μη σας ματιάσω. Ένας κι ένας. Όσοι σε πολέμησαν δήμαρχε επί μακρόν διάστημα έγιναν προνομιούχοι. Μαθηματικά οδηγεισαι σε μειοψηφική κατάσταση στο δημοτικό συμβούλιο. Ζήτημα να βγει 12μηνο. Μετά να σε δω. Και να ξέρεις, το ποτάμι δε γυρίζει πίσω. Άλλοι σε ξαλάσπωναν επί 5 χρόνια κι ο κόσμος το εκτίμησε. Αυτούς σταύρωσε κι όχι εσένα. Τώρα την πάτησες. Εγκλοβίστηκες προεκλογικά. Σιγά τον αντίπαλο που είχες. Δε χρειαζόταν να σκύψεις σε κανέναν. Αρκούσαν οι μαχητές επί 5 χρόνια που σε διέσωνζαν καθημερινά. Η αχαριστία τιμωρείται. Δεν το έχεις καταλάβει. Βγες μια βόλτα παραέξω και θα μάθεις.

Ανώνυμος είπε...

Ρε Νικολακη ο ιδιος που σου κανει τις υπολοιπες αναρτησεις το έγραψε κι αυτό? Παρτο χαμπαρι τα πρωινα θα χαζευεις από τη βεράντα τον νέο Νικολακη να σε αντιγράφει.

Ανώνυμος είπε...

μπα κρίτων?? βρήκες λάθη στις επιλογές του ντοτόρ??? εσύ δεν επιχειρηματολογούσες τόσο καιρό για τον αλάνθαστο ανύπαρκτο?? θα γελάσουν και τα τσιμέντα με τις επιλογές αφότου λήξει η θητεία των τωρινών...

Ανώνυμος είπε...

φιλε 4.56μμ 09\09\9.
Τα κοινα δεν ειναι απολυτα αλλα σχετικα δεν ειναι προσωπικα αλλα συλλογικα.
Η ουσια στην κριτικη ειναι στο αντικειμενικο,πραγματικο και αν μπορει κανεις και στο ηθικο.
Αν δεν υπηρετεις νοητικα τα παραπανω και μαλιστα αθροιστικα,τοτε θα εισπραξεις την
κριτικη απο να την κανεις.
Τα χρονογραφηματα του Κριτωνα ειναι σταθερα σε τρεις αξονες πολιτικη ιδεολογια,Καμενα βουρλα,και δεοντολογια.

Ανώνυμος είπε...

Ο γνωστός πιπίλας. Τι περιμένατε κάτι καλύτερο; Αυτός ήταν, αυτός είναι. Έτσι εκανε και μικρός στο σχολείο το ίδιο, σαν έφηβος, τα ίδια σαν νέος, τα ίδια σαν γέρος. Αυτός καλά κάνει, δεν το ξέρατε ; τι περιμένατε να αλλάξει ως δήμαρχος;

Ανώνυμος είπε...

Τελικά τους Τριαντασφυλλη και την Μπεζατη τους άδειασε; επειδή τον βοήθησαν τόσα χρόνια να σταθεί στα πόδια του. Μετά ξουτ, οπότε δείτε και νέοι τι σας περιμένει, μια από τα ίδια.

Ανώνυμος είπε...

Φιλαράκι θα τα βρούνε μετά τις επόμενες εκλογές και αφού κατέβει ως αντίπαλος ως οφείλει όπως ο τσομος η ο παταργιας. Ειδή μέχρι στιγμής λέγονται κ γίνονται πολλά. Μέχρι τώρα έχει υπογράψει είδη τέσσερις συμβάσεις έργων , ρωτήστε την ανεστοπουλου στο δημαρχείο . Ο γιος του είναι ο ειδικός συνεργάτης στη θέση της πισλη θεμα χρόνου η ανακοίνωση κ έπεται κ συνέχεια. Συνδετικός κρίκος ο παταργιας που πήρε κ τη θέση αντ αυτού. Η σύνθεση αυτή έχει διαλύσει δεκαετίες το δήμο κ όμως πάλι εκεί. Είστε άξιοι της μοίρας σας. Διαβαστε κ το μισθο του ειδικου συνεργάτη κ θα καταλάβετε τι εννοώ? Ένας δε μπορεί να τα φάει όλα αυτά!!

Ανώνυμος είπε...

Σταματήστε παρακαλώ να λέτε ανακρίβειες κ κακοήθειες για την ανθουλα. Τι πρόβλημα έχετε με το κορίτσι? Δούλεψε κ πληρώθηκε δεν της έγινε χάρη , νομίζω ότι πρέπει να σταματήσετε , είναι πολύ άσχημο να μιλάς έτσι για τη συγκεκριμένη.

Ανώνυμος είπε...

είναι μη εφικτή η συνύπαρξη ορισμένων προσώπων από μώλο επί των δημοτικών δρώμενων... το ξαναείπαμε.. λόγω ψυχρών σχέσεων στα σόγια, άνω της δεκαετίας... και brexit να γίνει που λέει ο λόγος, αυτά δεν αλλάζουν...

Ανώνυμος είπε...

Ρε 5κ15 Αλλά κορίτσια που είχαν χρηματική ανάγκη δεν είχαν να παρουν; 40.000 χιλιάδες τον χρόνο έτρωγαν ψωμί πόσα παιδιά. Δηλαδή το παραπάνω είχε αυτή? Αι τώρα μην αρχίσω ήθελε να κατεβ κ υποψήφια με τον αγιοκωνσταντινιοτ' που ήταν κ ο παταργιας. Δεν γουστάρ' τον τζωμο ας κατ' στ αυγατσ' κυρία θα ταν. Ας διάλεγαν άλλον οτ θελαν. Πήγε κ η αλλ στη περιφέρεια..δε λέω γω καλά έκανε το κορίτσι Αλλά μα βολεψ τον άντρατς ο μπακογογιαννης? Τι είναι αυτά? Λεσα Ε λεσα. Σκωθκαν κ εφκαν για την Λαμία κ θελαν να βγουν κ στον μώλο. Ο παταργιας είναι ο μόνος που κοιτάει το κοινό καλό. Αμ τα τζωμοπλα? Σύμβουλος στον δήμαρχο ο ένας, έργα ο αλλος τι θελαν με τη δημαρχεία? Να βολευτούν όπως κ το κατάφεραν. Ουστ γάγγραινες

Ανώνυμος είπε...

Η ΓΛΥΚΙΑ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΔΙΟΙΚΕΙ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΡΕΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΕΛΕΓΧΕΙ

Ανώνυμος είπε...

Ψηφίσαμε Τριανταφύλλη κι όχι Συκιώτη. Ο νοών νοείτω.

Ανώνυμος είπε...

Τη μια τριανταφυλλη, μετά Φρόσω, μετά καραμανωλη, μετά τσομο ,μετά Βούλγαρη κ μετά βγήκε συκιωτης. Ρε γίδια ας μην τον στηριζατε , μην ήσασταν υποψήφιοι μαζί του. Όποιος είχε κότσια ας έκανε συνδυασμό κ ας κατέβαινε ποιο μάγκας θα ταν κ να μην λέτε τώρα τι ψηφίσατε. Κατάλαβες Νικολάκη που θέλεις να γίνεις κ δήμαρχος? Εάν δεν ήσουν με τον γιατρό ούτε σύμβουλος δεν θα έβγαινες. Οφείλεις Νικο κ ποτέ να μην δαγκώνει το χέρι που σε μάζεψε.

Ανώνυμος είπε...

Τι λέτε βρε ...το 2014 ο τσωμος, ο Μακρυνίτσας, ο Κακαρης , ο Τριανταφυλλης,η Μπεζατη, ο Παπαγρηγοριου, ο Παντρας και άλλοι,πολλοί έβγαλαν τον άγνωστο Συκιωτη δήμαρχο, που δεν ήξερε που είναι το δημαρχείο και τα θέματα του Δήμου. Το 2019 ο Τριανταφυλλης με την δουλειά του και η Φρόσω,με την επιμονή της στήριξε τον Κοτζακ. Τώρα τους έφτυσε όλους, μοναχοφαης .

Ανώνυμος είπε...

ο ντοτόρε έχει ταΐσει τόσο σανό κάποιους, ώστε αυτοί να νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με τον δαλάϊλαμα!!!

Ανώνυμος είπε...

Κανετε ενα λαθος Δημαρχος γινεται μονο ενας, συμβουλοι πολλοι.
Λοιπον πολλοι το ειδατε το νεο super car των 110.000 ευρω,
καταλαβατε λοιπον ποιος ειναι ο ενας;Αντε για νανακια τωρα λιμάρια.

Ανώνυμος είπε...

Ναι ρε ώρα να μας πεις ότι το πήρε από μίζες , ηλίθιε Ε ηλίθιε. Άλλος έσπερνε προμήθειες κ τον έβαλε στη θέση του ο δήμαρχος

Ανώνυμος είπε...

Ποιος έσπερνε προμήθειες;

Ανώνυμος είπε...

Πώς το αγορασε.; το super car ; η φορολογική δήλωση λέει 110.000 Ε;;; ότι το αντέχει; από μισθούς; από δουλειά ; κάτι άλλο ;

Ανώνυμος είπε...

Σαμ γιατρός δηλώνει τόσα χρήματα. 100 ευρώ η επίσκεψη έχει. Τι άλλο θες? Συκοφάντη, λασπολογε κ εμπαθή πόλεμος του ευεργέτη σου.

Ανώνυμος είπε...

Φίλε για δες στο διαύγεια, πόσα δηλώνει στη εφορία τον χρόνο σαν έσοδα. 10.000 ; Πώς το αγορασε λοιπόν, η εμάς κοροϊδεύει η εξαπατά την εφορία, απλά 100 Ε επίσκεψη χ 10 άτομο κάθε μέρα = 1000 την ημέρα × 25 ημέρες= 25000 Ε × 12 μήνες 250.000 το χρόνο περίπου. Στη δήλωση πόσα λέει ότι εισπράττει, η εφορία, Λαμίας τι λέει;

Ανώνυμος είπε...

οι φιλοι πιο πανω πρεπει να δουλευουν στην ΣΔΟΕ ! δεν εξηγειται αλλιως

Ανώνυμος είπε...

Εσενα τι σε νοιαζει ρε μ@@@@@κα???
Αν μπορεις βγαλε και εσυ.
Αλλα ειστε στο "ΝΑ ΨΟΦΗΣΕΙ Η ΓΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΙΤΩΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΓΙΔΑ".
αι να χαθητε γιδια.

Ανώνυμος είπε...

Aν πραγματι υπαρχει super car τοτε ενα μεγαλο ευχαριστω στον κατοχο που το κυκλοφορει στην Γ, βασιλειαδη και μαζι με το Supra του κ. Βασατη δημιουργουν αισθηση, ψυχολογια και τουριστικη συνέργεια στον κοσμοπολιτισμο αντιστοιχο των ονομαστων θερετρων οπως Γαλλικη Ριβιερα κλπ.
Αν οι αντιρρησιες ξεκινουν την κριτικη απο την ιδεα για τυχον παρανομο πλουτισμο, θα πρεπει να το αποδειξουν και τυπικα,αλλιως ανηκουν στην κατηγορια των ανθρωπων με υπαρξιακα ζητηματα.
Εγω θα ευχομουν ολοι οι Αιρετοι να ειχαν Κοτερο,η δε Λουτροπολη θα ειχε οφελος απο....προστιθεμενη αξια?
Οταν ετεθει ερωτημα σε ποια περιοχη καποιος θα προτιμουσε να ζησει,σε εκεινη με τους πλουσιους γειτονες ή σε εκεινη με τους φτωχους,η απαντηση ειναι αυτονοητη.

Ανώνυμος είπε...

Γιατί ρε φίλε σου κάνει εντύπωση το νεο αυτοκίνητο του Συκιωτη?τα προηγούμενα που έιχε τι ήταν? Hyundai???

Ανώνυμος είπε...

Γιδοβοσκε, το θέμα σου είναι 'αν μπορείς βγάλε και εσύ ' απλά δείχνει την νοοτροπία του εύκολου πλουτισμού με κάθε τρόπο. Αυτός που έχει δημόσια θέση, πρέπει να έχει και να δίνει το σωστό παράδειγμα, και άλλα πολλά, που μαλλον στη παρεαουλα λείπουν.

Ανώνυμος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
Ανώνυμος είπε...

ζεν πρεμιέ από τα lidl.. και οι 2 μαζί μισό άντρα δε κάνουν..

Ανώνυμος είπε...

Εχεις δικιο μαστορα. Πρεπει να ειναι φτωχαδακια και να μενουν σε τσαντιρια προς τερψιν καποιων κομπλεξικων σαν εσενα.

Ανώνυμος είπε...

Το ότι υπάρχουν κάποιοι που κλέβουν φόρους και τους βάζουν στην τσέπη είναι πασιφανές. Το ότι το κράτος όμως αν δεν εισπράττει φόρους τους επιβάλει σε όλους μας δια της βίας και αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Για κάθε μια απόδειξη που δεν σας κόβουν όταν δίνετε τα χρήματα σας σε γιατρούς, φαγητό κλπ, ένα ποσό θα το ξανάπληρώσετε με εμέσους και άμεσους φόρους όχι μόνο εσείς αλλά όλοι μας. Ξυπνάτε, το να κλέβεις το κράτος είναι ποινικό αδίκημα και θα έπρεπε να μην το επιτρέπουμε όλοι εμείς οι απλοί φορολογούμενοι πολίτες, γιατί στην τελική είναι σαν να κλέβουν τις τσέπες μας.

Ανώνυμος είπε...

φιλε 8.34 , οχι δεν ειναι ετσι ! εχουμε ανεβει επιπεδο ! ειμαστε στο " να ψοφησει ο γειτονας νατου παρουμε την γιδα "

Ανώνυμος είπε...

9.06 πμ . Οσο φταιει ο δουλος που πηδαει το συρματοπλεγμα για να βρει την ελευθερια του,επειδη οι υπολοιποι δουλοι που μενουν πισω πρεπει να δουλεψουν και για αυτον,αλλο τοσο ο Φοροφυγας φταιει επειδη θα πληρωσουν οι αλλοι και για αυτον.

Ανώνυμος είπε...

Η σκέψη σου είναι πολύ απλοϊκή, μάλιστα θα έλεγα παιδική σαν γυμνασιόπαιδου.
Αναρωτήσου απλά τι θα γινόταν, αν όλοι μας σταματούσαμε να πληρώνουμε φόρους.

Πέρα από την άποψη μου ή την δικιά σου όμως, ας βάλουμε στο μυαλό μας ότι είναι νόμος τους κράτους, και αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν εκδίδει αποδείξεις για τις υπηρεσίες που παρέχει, κλέβει τον ΦΠΑ αλλά και τον φόρο που του αναλογεί προς το κράτος. Είναι κλέφτης δηλαδή και εν δυνάμει υπόδικος.

Τι να σου πω; εμένα δεν μου αρέσει να κάνω παρέα με κλέφτες. Εσένα?

Αναρχοκαπιταλιστης είπε...

Προς 2,59μμ
Ποιος ομως ειναι ο κλεφτης και ποιος ο κλεπταποδοχος;

{Α}. Αυτος που κανει μια εργασια απο την οποια προσδοκα το οποιο κερδος
η οποια ειναι αξιολογημενη απο την αγορα συμφωνα με τις αντικειμενικες αναγκες της,σε βαση οικιοθελους συναλλαγης δηλαδη τιμια αφου υπαρχει συναινεση, και φυσικα αρνειται να εκχωρησει τον κοπο του .

{Β}. Αυτος που εχει μια ομαδα τυπου 'Ρομπεν των Δασων' που αρπαζει υπο το προσχημα της αναδιανομης απο τον {Α} οτι θελει και οποτε θελει με την βια και τον εξαναγκασμο[φοροι-κατασχεση]καταπαντωντας την συμφωνια [Συνταγμα]περι απαραβιαστου της ιδιοκτησιας.

[Γ] Αυτος που με την συντεχνιακη ψηφο του οριζει ποιοι πρεπει να αποτελουν τους εκπροσωπους του [συνδικαλιστες]οι οποιοι δρουν ως οργανωση πιεσης με σκοπο οφελη και προνομια,ενω γνωριζει οτι αυτα θα πληρωθουν απο τον κοπο των αλλων [κλεπταποδοχη].

Αν λοιπον τις τρεις αυτες κατηγοριες ανθρωπων τις δουμε απο την οπτικη του νομου τοτε ηθικα υπερτερει [ο αρχικος νομος] ο συνταγματικος χαρτης που προστατευε τον [Α].

Απαντω λοιπον 2.59 μμ ουτε εμενα θα μου αρεσε να κανω παρεα με κλεφτες, αλλα
ουτε και με κλεπταποδοχους.Ανώνυμος είπε...

Γέμισε το μπλογκ με κουμμουνια περιοπής. Λάτρεις του κρατισμού ξερναω λαι μόνο που υπάρχετε. Είστε επικίνδυνα παρασιτικά σκουπίδια. Πάρτε τις αποδείξεις που θα μαζεύετε και βάλτε τες στον αποπατο σας να φχαριστιεστε.
Μπράβο γιατρέ που δίνεις το καλό παράδειγμα. Η ελληνική σοβιετιλα με το κράτος πατερούλη πρέπει να ξεριζωθεί απ το DNA του Έλληνα ραγιά. Πτώχευση του κράτους τώρα, πείνα και μετά επιβολή αναρχοκαπιταλιστικων μεταρρυθμίσεων. Ολα ιδιωτικά.

Ανώνυμος είπε...

Ευτυχώς που είστε λίγοι εσείς που πλανάστε πλάνη οικτρά, δεν μπήκατε και στην βουλή, και θα πάνε και άλλοι φυλακή από εσάς όπου να είναι, από όσους έχουν μείνει έξω. Οι υπόλοιποι από εσάς έχετε λουφάξει γιατί ο κόσμος σας κατάλαβε ότι είστε εγκληματική οργάνωση και όχι ιδεολόγοι.

Ανώνυμος είπε...

μην είστε τόσο ακραίοι νεοφιλελεύθεροι. αν τυχόν εμφανιστεί επενδυτής για τις εκτάσεις του ταιπεδ στα καμένα βούρλα, και κατασκευάσει τίποτα ΄΄παπάδες΄΄, θέλω να δω μετά πως θα έχετε έσοδα από το τουρισμό...

Ανώνυμος είπε...

α ρε Αδωνη καθεσαι και ασχολεισαι με την ροδο και την κερκυρα εδω εχεις τα φιλετα στα καμενα ετοιμα για να βγαλει λεφτα ο επενδυτης?δε βλεπεις το ανδρικοπουλο που απο τον ποιοτικο τουρισμο εχει χεστει στο ταλληρο κεφαλι και δεκαρικο με ημιδιατροφη απο τον Γαλαξια,

Ανώνυμος είπε...

Καλά τόσο φτωχός είναι αυτός που κυκλοφορεί με super car ? Ποιός ειναι ; Από ότι ξέρουμε όλοι οι πραγματικοί πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να επιδείξουν χρήματα και πλούτο, οι νεόπλουτοι είναι επιδείξίες, αφου δεν εχόυν να δειξουν αλλο ειδους πλουτου.

Ανώνυμος είπε...

Καλυτερα κουμουνισμος και αριστερα , παρα να δινετε τζαμπα καθε δημοσιο αγαθο , στα φιλάρακια. Οχι σε ψευτο ιδιωτες επενδυτες . Η περιουσια αυτη εινάι αιμα και ιδρωτας 100 ετων των δημοτων , δεν ειναι κανενα προσωρινου δημαρχου .

Ανώνυμος είπε...

Οπα ρε φιλε... κοψε κατι.
Πριν 100 χρονια ηταν βαλτος εδω.
Μηπως αγορασαν τον βαλτο οι δημοτες??? Μηπως ολα ειναι καταπατημενα απο τους περισσοτερους πατεραδες καιπαππουδες τους ???.
Ρε κακομοιρη αν δεν ηταν ο Βασιλειαδης και μετα ο Αστερας και μετα ο Μητσης ακομη βαλτος και βουρλα θα ηταν.

Ανώνυμος είπε...

επανάληψη δ.σ. για εκλογή γραμματέα λόγω ακύρωσης της απόφασης για το γραμματέα... τι άλλο θα δούμε ντοτόρε???

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ είπε...

Την δευτερα 1,00 μμ ανακοινωθηκε οτι θα γινει Οικονομικη Επιτροπη για αποφασεις που αφορουν δανεια του ΤΠΔ προς τον Δημο για εργα ενταγμενα στο προγραμμα Φιλοδημος.
Οι ερωτησεις ειναι για ολους που κατι μπορει να ξερουν περισσοτερο.
1. Ειναι πλαφοναρισμενη η καρτελα του Δημου ή ακομη εχει περιθωριο
δανειοληπτικης ικανοτητας;
2. Πως θα αποπληρωθουν αυτα,θα περασουν στα ανταποδοτικα ή οχι;
3. Ηταν δεσμευτικο προεκλογικο προγραμμα[πολιτικη κατευθυνση] τα
δανειοδοτουμενα αυτα εργα;
4. Υπαρχει αναλογιστικη μελετη; [ετησιο κοστος αποπληρωμης]
5. Η Τηλεμετρια στα Καμενα Βουρλα ως εργο εκσυχρονισμου της υπηρεσιας υδευσης ειναι αναγκαστικη κατευθυνση η προαιρετικη;
6. Η κτηριακη αναβαθμιση κοστους 1.000.000 ευρω απο δανειο στον Αγιο Κων\νο χρηστικα ειναι απαραιτητη; Παρακαλω για καποιες απαντησεις.

Ανώνυμος είπε...

τα θέματα για τα 2 δάνεια έχουν τεθεί γιατί ακυρώθηκαν οι σχετικές αποφάσεις δ.σ. από την αποκεντρωμένη.
επί των ερωτημάτων σου τώρα.
το έργο του φιλόδημου δεν είναι τηλεμετρία.
η λήψη δανείου για κτιριακή αναβάθμιση δεν είναι πολύ έξυπνη ιδέα, ιδιαίτερα όταν το κτίριο δε θα προσδώσει μέσω αυτής έσοδα.
το ετήσιο κόστος αποπληρωμής περιγράφεται στα σχέδια δανειακών συμβάσεων.
τι πα να πει δεσμευτικό προεκλογικό??
το 1ο ερώτημα είναι δύσκολο να αναλυθεί στο πόδι...

Ανώνυμος είπε...

Ο πρωην αντιδημαρχος Τριανταφυλλης ,θα ειχε ξεκινησει ηδη τους εργατες για δουλεια , τι κανετε οι υπολοιποι ; τελειωσαν οι εκλογες ,τελειωσαν οι θεσεις ευθυνης , τερμα οι δικαιολογιες . Δουλεια δουλεια δουλεια ...

Ανώνυμος είπε...

Re ai pniksou prwi prwi me ton triadafili kai me tous ergates. Opws to egrapses einai prwin. To Mellon einai oi neoi to pali televise. These diladi na vgaloume ta Matia mas mono mas? Dhladh easy den ksereis via ton niko; theleis dhmosia na vgaloume ta aplhta toy with fora; xalarwse agaphte k ta kalhtera erxodai.

Ανώνυμος είπε...

Υπαρχει Αντιπαλοτητα Τριανταφυλλη , Καραμανωλη ; ψηλωσε η μυτη τους για την επομενη φορα ;; χαλαρωστε ...υπαρχουν ενα σωρο αξιος κοσμος , δυστυχως χασανε αφου ειναι με το Συκιωτη, ειναι πλεον παλαιοκοματικοι , του εφαγε ολους η ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ...

Ανώνυμος είπε...

re paidia ti aytokinhto phre to pipila?

Ανώνυμος είπε...

O pipilas πήρε BMW X4 M40D SUPERCAR. Με πόθεν έσχες των 3.5000 ευρώ.
Ο σερβιτόρος γραμματέας του Δήμου μαζί με τη φυσικό τη Φυκα? Θα πέσει γέλιο!

Ανώνυμος είπε...

Πολυ ασχοληθηκατε με το ρι κανει ο Πιπιλας ,τι αυτοκινητο πηρε και τι μαρκα και πως το αγορασε. Δεν ασχολησθε καλυτερα με αυτα ΠΟΥ ΔΕΝ κανει ως δημαρχος ; με αυτα που υποσχεθηκε οτι θα κανει και αυτα που ηδη εχουν ξεκινησει και δεν εχει κανει τιποτα , απολυτο τιποτα.

Ανώνυμος είπε...

καλα πηραν τις θεσεις ολοι .....
Εργα θα δουμε ;
Υποσχέσεις .. τύπου αυριο πρωι ξεκινανε οι μπουλτοζες στο δρόμο ..
καλά ο Πινόκιο τα ειπε και πηρε τις εκλογες .
Ο Τσώμος , Ο Παπαναγιωτου και οι άλλοι θα κάνουν αντιπολιτευση ,πολύ ησυχία υπάρχει και ανησυχώ,λές να κόλλησαν Παταργίτιδα ;

Ανώνυμος είπε...

Πώς πάνε οι διαγωνισμοί ';

Συλλογή σκουπιδιών;
Aναπλάση παραλιακής αγιου Κωνσταντινου
Βιολογικός ΑΚ
Τηλεμετρία
Πολιτιστικό κέντρο
Λιμανι ΑΚ επέκταση
Νερα στο Αγιο Χαραλαμπο
Λιμανι Κ.Β
Πολεοδομικο Κ.Β
Δανεισμός του ΔΗΜΟΥ και υπερδανεισμός
Εσοδα Δημου απο ανταποδοτικά και αλλα τέλη ;
Καθαριοτητα δημου
Οδοποιία
Συντηρηση σχολείων
Καθαρισμός φρεατιων
....

καλα μη φωνάζετε κοιμόνται οι αγαπούλες ..

Ανώνυμος είπε...

Να δούμε τι θα κάνει Ο Κοντζακ χωρίς Τριανταφύλλη και Φρόσω διπλα του που τον ξελάσπωνε .. στη καθημερινοτητα ... να δούμε ποιοι θα σηκώνουν τα μανίκια ,, μαλλον θα γίνεται πλεόν το Δημοτικό συμβούλιο σε άλλους χώρους ,ποιο χαλαρούς ΗΑWAI 5-0 , παραλία χαλαρά..

Ανώνυμος είπε...

Καλά μη φάτε έχουμε γλαροσουπα...! Ο Νίκος ότι ήταν να δώσει το έδωσε. Η Φρόσω το ίδιο κ αυτή. Τους ευχαριστούμε θερμά. Η εμπειρία τους κ τον ενδιαφέρον τους οδηγός μας. Όλα θα πάνε όπως πρέπει, θα είμαστε καλύτεροι από πριν. Γνωρίζουμε, θέλουμε , μπορούμε. Τα καμένα γυρίζουν σελίδα. Γίνονται ποιο ισχυρά, πιο νεανικά και ποιο δημιουργικά παρέα με τον ηγέτη Γιάννη Συκιωτη η ομάδα παραμένει ενωμένη. Οι άλλοι δεν τους έχει ούτε ο χάρτης

Ανώνυμος είπε...

ΟΚ.η θεωρία της στυμένης λεμονόκουπας

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ. Έτσι είναι η ζωή καλέ μου φίλε κ συναγωνιστή! Αύριο θα είναι τα παιδιά σου στη θέση σου! Δεν χρειάζονται πικρίες!

Ανώνυμος είπε...


αν του φυγει ο τριανταφυλης μετα θα φυγουν κι αλλοι
με τον παταρια και τον κοντοπανο δε βγαζει ουτε χρονο

Ανώνυμος είπε...

Που να πάνε στον τσωμο?

Ανώνυμος είπε...

Χαχα ποιος τα εγραψε αυτα ...μας ξανατε κσι γελασαμε . ^..Όλα θα πάνε όπως πρέπει, θα είμαστε καλύτεροι από πριν. Γνωρίζουμε, θέλουμε , μπορούμε. Τα καμένα γυρίζουν σελίδα.... ^
Τα καμενα Βουρλα ....πανε πισω ..επειδη δεν ξερετε ,δεν θελετε ,δεν μπορειτε ,.
.με γρηγορα βηματα ...προς ..τα πισω.

Ανώνυμος είπε...

Μπορει ο Νικολακης να ηταν εγωιστης ,αλλα ηταν απο τους λιγους με αυτα που ηξερε εκανε. Μπορει και οτι ορια του εβαζε ο δημαρχος να εκανε η να μην εκανε σαν αντιδημαρχος .

.αλλα και ποιος δεν ηταν και δεν ειναι στη ομαδουλα του Κοτζακ , εγωιστης και αμορφωτος ,και κομματικο φερεφωνο, οπως αυτοσχολιαζονται μεταξυ τους.

Ανώνυμος είπε...

ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ... ΧΑΧΑΧΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΑΜΟΡΦΩΤΟΙ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ) ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ... ΑΛΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΚΟΜΠΕΞ, ΑΛΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΚΥΛΟΥ... ΟΛΟΙ ΜΕ ΙΔΑΝΙΚΑ : ΠΩΣ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΑΝΟΎΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΑΝΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΩΤΕΡΟΙ...

Ανώνυμος είπε...

Ή καταστροφή του δήμου έχει όνομα Τσωμος τελεία κ παύλα. Ή χειρότερη διοίκηση που πέρασε ήταν. Έφαγε , έφαγε, έφαγε έσκασε. Αυτοκίνητα, τζιπ , οικόπεδα , σπίτια, ακριβά ρούχα, ντολτσε βιτα έχει κ να πω κ Αλλά τόσα Αλλά δεν έχει νόημα. Ο δήμος πάει μπροστά τα βαριδια έχουν φύγει πλέον. Γιατρέ βαστα γερά μην σε τρομάζει τίποτα κ κανένας.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που καπνίζεις πάντως πρέπει να είναι καλύτερο όλων. ..βλέπεις και έργα η όχι ακόμα από τον ηγέτη σου?Ο Τσωμος από πού κι ως που βρε ανόητες είναι η καταστροφή του Δήμου?Υπήρξε σε θέση ισχύως?Άλλος κάνει ζωή χιλιάδων ευρώ....

Ανώνυμος είπε...

Ρε παιδιά ο Τσώμος ήταν δήμαρχος? Θα μας χαζέψουν μερικοί εδώ μέσα. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Ρε τι τσαρλατάνοι είστε ρεεεε

Ανώνυμος είπε...

το πολυ SEX βλάπτει σοβαρα την υγεία , ανασκουμποθείτε ,κάντε και καμμια δουλεια πρός οφελος του Δημου και του κοινου συμφέροντος.

Ανώνυμος είπε...

0 + 0 + 0 + 0 = 25 μεγάλα εργα στο Δημο μας ,χθες πρωι ξεκινησαν ( ημερομηνια 1/1/2015)

Ανώνυμος είπε...

Πηγαίνετε όλοι στο δημοτικό σύμβουλο στις 25/9 να ακούσετε πάλι τις υποσχεσεις του δημάρχου.Παλι λόγια όχι έργα.τουλαχιστον ας είμαστε ειλικρινείς εμείς που δεν τον ψηφίσαμε....ικανό στέλεχος με τις οποίες αδυναμίες ήταν μόνο ο Νίκος..που πραγματικά με μικροεξυπηρετισεις και χαρές παρήγαγε το οποίο έργο και εκτός Αγίου Κωνσταντίνου.

Ανώνυμος είπε...

Αρχίζω κ γίνομαι κουραστικός πλέον. Ο Νίκος προσέφερε κ τον ευευχαριστούμε γι αυτό. Να προσφέρουν κ οι επόμενοι , οι νεότεροι έχοντας φρέσκιες ιδέες κ πολύ όρεξη. Νίκο εσύ πάλι εάν έχεις αντίθετη άποψη ο τσωμος είναι εκεί κ σε περιμένει. Όμως αυτά που έχεις πει στο παρελθόν για τον ίδιο κ την οικογένειά του είναι πολύ βαριά μην το ξεχνάς κ θα εκτεθεις ανεπανόρθωτα. Οπότε το οποίο σου βήμα η απόφαση έχεις κατά νου να είναι πολύ προσεκτικο κ προς το κοινό δημοτικό συμφέρον. Επίσης να γνωρίζεις ότι βρίσκεσαι σε πολύ πλεονεκτική θέση από τη μη τοποθέτηση σου την πρώτη χρονικά περίοδο διότι την ευθύνη από τη μη υλοποίηση των υποσχεσεων σου προς τους δημότες δεν την έχεις εσύ στο τονίζω.

Ανώνυμος είπε...

Ο Τριανραφυλλης υποσχεθηκε πολλα και τωρα δεν μπορει να υλοπποησει οτι ειχε πει προεκλογικα .. ενταξει καλως μεχρι εκει που φθανογν οξ δυνατοτητες του . Καλα οι αλλοι σε τι ειναι καλυτεροι ,μηπως δε υποσχεθηκαν ,δεν ειπαν ψεματα στο κοσμο ; απλα κουβαλισε νερο και ψηφους στο Κοντζακ ,οπως και πολλοι αλλοι ανυποψιαστοι υποψηφιοι,και εκαναν ψευτομαγκα τον αγνωμονα

Ανώνυμος είπε...

Καταλάβετε το παιχνίδι είναι στημένο. Επειδή οι υποσχέσεις ήσαν πάρα πολλές και απραγματοποιητες (εδώ φταίνε οι πάντα ελπίζοντες δημότες κ τω πρώτος ) έγινε συνεννόηση με δημαρχο κ Νίκο να μείνει εκτός για να μη φα νε ξύλο. Δηλαδή άφησε εκτός αξιώματος το Νίκο , ο ίδιος άρχισε να φωνάζει ότι ο δεν τον αξιοποίησε κ δεν μπορει να υλοποιησει της υποσχέσεις για εργασία κ μικρορουσφετια που έταξε προεκλογικά κ ότι δεν έχει την ευθύνη. Έτσι βγαίνει λάδι για αρχή κ δεύτερο έχει υφαρπαξει την ψήφο του δημότη χωρίς δέσμευση. Αρχίζουμε κ καταλαβαινουμε Νίκο κ λυπάμαι πολύ γι αυτό. Δεν το περίμενα ποτέ από εσένα αυτό το βρώμικο παιχνίδι. Ο δήμαρχος μπροστά σου είναι αρνάκι. Ειλικρινά δήμαρχε τέτοιους συνεργάτες δεν τους χρειάζεσαι κ ας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εκλογή σου. Μια φορά προδότης πάντα προδότης.

Ανώνυμος είπε...

@8:53 πρέπει να πας να διδάξεις πολιτικές επιστήμες..έχεις ιδέα τι γράφεις???
ποιος υφάρπαξε?? ο κάθε πολίτης ΠΡΕΠΕΙ να έχει νιονιό να φιλτράρει τί ζητάει, τι του υπόσχονται και αν είναι εφικτή η πραγμάτωση τους.. τα άλλα που λες είναι για τα κυταρροκηφηνεία...

Ανώνυμος είπε...

Γνωρίζεις πόσο σανό έχουμε φάει...για ποιον πολίτη μιλάς? Αφού όλοι μας κ γω μαζί πίστεψε με ότι θα ήταν διαφορετικός από τους άλλους. Δυστυχώς έκανα λάθος. Νικόλα έγινες πολιτικός κ εσύ. Μόνο ο γιατρός παραμένει αυθεντικός κ κοντά μας.

Ανώνυμος είπε...

O μεγαλύτερος σανο-πλασαδόρος είναι αυτός που έχει κάνει την έκφραση ΄΄..τα λέσα..΄΄ κάτι σαν ΄΄καλημέρα΄΄. αυτός που σας πλασάρει ότι έχει συνδρομή στην υλοποίηση έργων του κράτους. αυτός που θέλει να υπογράψει ο δήμος δάνεια για τα 2 έργα του φιλόδημου. αυτός που δε σου έχει ρίξει ούτε 1 τετραγωνικό άσφαλτο στα καμένα βούρλα. αυτός που δέν έχει κάνει αυτοκριτική ποτέ στη ζωή του.. θες και άλλα???

Ανώνυμος είπε...

Απαραδεκτος ο Δημαρχος για το θεμα του Τριανταφυλλη. Απαραδεκτος και ο Τριανταφυλλης , γιατι δεν μιλαει τοτε και τωρα ;
Τελικα να πρεπει να γυρισουν στις δουλιτσες τους και να αφησουν το δημοσιο βιο. Δεν κανουν . Δεν ειναι μονο μικροχαρουλες . Θελει ουσιαστικα εργα . Που ειναι τα εργα ; φταινε και οι δυο .

Ανώνυμος είπε...

Ποιο αυθεντικος πεθαινεις ... αυθεντικος παρτακιας .

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχος απο τον Άγιο? Ποτέ ξανά!

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχος μόνο από τον Άγιο κ μόνο ο συκιωτης. Τέρμα.